oba 1:1

לַמִּלְחָמָֽהעָלֶ֖יהָוְנָק֥וּמָהק֛וּמוּשֻׁלָּ֔חבַּגֹּויִ֣םוְצִיר֙יְהוָה֙אֵ֤תמֵשָׁמַ֜עְנוּשְׁמוּעָ֨הלֶאֱדֹ֗וםיְהוִ֜האֲדֹנָ֨יאָמַר֩כֹּֽהעֹֽבַדְיָ֑החֲזֹ֖ון
lamilehamahh
'aleyha
wenaqwmahh
qwmwh
sulahh
bagowyimh
wesiyrh
yehwahh
'eth
me
sama'enwh
semw'ahh
le'edowmh
yehwihh
'adonayh
'amarh
kohh
'obadeyahh
hazownh
lamilehamah
'aleyha
wenaqwmah
qwmw
sulah
bagowyim
wesiyr
yehwah
'et
me
sama'enw
semw'ah
le'edowm
yehwih
'adonay
'amar
koh
'obadeyah
hazown
to battle
against her!”
and let us go
[to say,] “Rise up,
has been sent
among the nations
an envoy
GOD
We have heard
a message
about Edom—
from the LORD;
the Lord
says
This is what
of Obadiah:
[This is] the vision

1-1. The vision of Obadiah. Thus saith the Lord GOD concerning Edom; We have heard a rumour from the LORD, and an ambassador is sent among the heathen, Arise ye, and let us rise up against her in battle.

oba 1:2

מְאֹֽדאַתָּ֖הבָּז֥וּיבַּגֹּויִ֑םנְתַתִּ֖יךָקָטֹ֛ןהִנֵּ֥ה
me'odh
'atahh
bazwyh
bagowyimh
netatiyka
qatonh
hinehh
me'od
'atah
bazwy
bagowyim
netatiyka
qaton
hineh
will be deeply
you
despised.
among the nations;
I will make you
small
“Behold,

1-2. Behold, I have made thee small among the heathen: thou art greatly despised.

oba 1:3

אָֽרֶץיֹורִדֵ֖נִימִ֥יבְּלִבֹּ֔ואֹמֵ֣רשִׁבְתֹּ֑ומְרֹ֣וםסֶּ֖לַעבְחַגְוֵישֹׁכְנִ֥יהִשִּׁיאֶ֔ךָלִבְּךָ֙זְדֹ֤ון
'aresh
yowrideniyh
miyh
belibowh
'omerh
sibetowh
merowmh
sela'
behageweyh
sokeniyh
hisiy'eka
libeka
zedownh
'ares
yowrideniy
miy
belibow
'omer
sibetow
merowm
sela'
behagewey
sokeniy
hisiy'eka
libeka
zedown
to the ground?’
can bring me down
‘Who
in your heart,
who say
whose habitation is
the heights,
of the rocks
in the clefts
O dwellers
has deceived you—
of your heart
The pride

1-3. The pride of thine heart hath deceived thee, thou that dwellest in the clefts of the rock, whose habitation is high; that saith in his heart, Who shall bring me down to the ground?

oba 1:4

יְהוָֽהנְאֻםאֹורִֽידְךָ֖שָּׁ֥םמִקִנֶּ֑ךָשִׂ֣יםכֹּֽוכָבִ֖יםוְאִםבֵּ֥יןנֶּ֔שֶׁרכַּאִםתַּגְבִּ֣יהַּ
yehwahh
ne'umh
'owriydeka
samh
mi
qineka
siymh
kowkabiymh
we'imbeynh
neserh
ka
'imtagebiyha
yehwah
ne'um
'owriydeka
sam
mi
qineka
siym
kowkabiym
we'imbeyn
neser
ka
'imtagebiyha
the LORD.
declares
I will bring you down,”
even from there
your nest
and make
the stars,
among
like the eagle
Though you soar

1-4. Though thou exalt thyself as the eagle, and though thou set thy nest among the stars, thence will I bring thee down, saith the LORD.

oba 1:5

עֹלֵלֹֽותיַשְׁאִ֥ירוּלֹ֖ואלָ֔ךְהֲבָּ֣אוּאִםבֹּֽצְרִים֙דַּיָּ֑םיִגְנְב֖וּלֹ֥ואהֲנִדְמֵ֔יתָהאֵ֣יךְלַ֔יְלָהלְךָ֙אִםשֹׁ֣ודְדֵיבָּאֽוּאִםגַּנָּבִ֤ים
'olelowth
yase'iyrwh
low'
lakeha
ba'wh
'imboseriymh
dayamh
yigenebwh
low'
ha
nidemeytahh
'eyke
layelahh
leka'imsowdedeyh
ba'wh
'imganabiymh
'olelowt
yase'iyrw
low'
lakeha
ba'w
'imboseriym
dayam
yigenebw
low'
ha
nidemeytah
'eyke
layelah
leka'imsowdedey
ba'w
'imganabiym
[some] gleanings?
leave
would they not
to you, to you,
came
If grape pickers
[only] what they wanted?
steal
would they not
you will be ruined—
oh, how
by night—
to you, if robbers
came
“If thieves

1-5. If thieves came to thee, if robbers by night, (how art thou cut off!) would they not have stolen till they had enough? if the grapegatherers came to thee, would they not leave some grapes?

oba 1:6

מַצְפֻּנָֽיונִבְע֖וּעֵשָׂ֔ונֶחְפְּשׂ֣וּאֵ֚יךְ
masepunaywh
nibe'wh
'esawh
nehepeswh
'eyke
masepunayw
nibe'w
'esaw
nehepesw
'eyke
his hidden treasures
sought out!
Esau
will be pillaged,
But how

1-6. How are the things of Esau searched out! how are his hidden things sought up!

oba 1:7

תְּבוּנָ֖האֵ֥יןתַּחְתֶּ֔יךָמָזֹור֙יָשִׂ֤ימוּלַחְמְךָ֗שְׁלֹמֶ֑ךָלְךָ֖אַנְשֵׁ֣ייָכְל֥וּהִשִּׁיא֛וּךָבְרִיתֶ֔ךָאַנְשֵׁ֣יכֹּ֚לשִׁלְּח֗וּךָהַגְּב֣וּלעַֽד
tebwnahh
'eynh
taheteyka
mazowrh
yasiymwh
lahemeka
selomeka
leka'aneseyh
yakelwh
hisiy'wka
beriyteka
'aneseyh
kolh
silehwka
hagebwlh
'adh
tebwnah
'eyn
taheteyka
mazowr
yasiymw
lahemeka
selomeka
leka'anesey
yakelw
hisiy'wka
beriyteka
'anesey
kol
silehwka
hagebwl
'ad
awareness
without your
for you,
a trap
will set
your bread
those at peace with you
you. Those who eat
and overpower
will deceive
allied with you
the men
All
will drive
the border;
you to

1-7. All the men of thy confederacy have brought thee even to the border: the men that were at peace with thee have deceived thee, and prevailed against thee; that they eat thy bread have laid a wound under thee: there is none understanding in him.

oba 1:8

עֵשָֽׂוהַ֥רמֵוּתְבוּנָ֖האֱדֹ֔וםמֵֽחֲכָמִים֙וְהַאֲבַדְתִּ֤ייְהוָ֑הנְאֻםהַה֖וּאבַּיֹּ֥וםלֹ֛ואבֹּֽוהֲ
'esawh
harh
me
wtebwnahh
'edowmh
me
hakamiymh
weha'abadetiyh
yehwahh
ne'umh
hahw'
bayowmh
low'
bowha
'esaw
har
me
wtebwnah
'edowm
me
hakamiym
weha'abadetiy
yehwah
ne'um
hahw'
bayowm
low'
bowha
of Esau?
in the mountains
and the men of understanding
of Edom
the wise [men]
destroy
the LORD,
declares
In that
day,
will I not
of it. of it.

1-8. Shall I not in that day, saith the LORD, even destroy the wise men out of Edom, and understanding out of the mount of Esau?

oba 1:9

קָּֽטֶלמִעֵשָׂ֖והַ֥רמֵאִ֛ישׁלְמַ֧עַןיִכָּֽרֶתתֵּימָ֑ןגִבֹּורֶ֖יךָוְחַתּ֥וּ
qatelh
mi
'esawh
harh
me
'iysh
lema'anyikareth
teymanh
gibowreyka
wehatwh
qatel
mi
'esaw
har
me
'iys
lema'anyikaret
teyman
gibowreyka
wehatw
in the slaughter.
of Esau
in the mountains
everyone
so that will be cut down
O Teman,
Then your mighty men,
will be terrified,

1-9. And thy mighty men, O Teman, shall be dismayed, to the end that every one of the mount of Esau may be cut off by slaughter.

oba 1:10

לְעֹולָֽםוְנִכְרַ֖תָּבוּשָׁ֑התְּכַסְּךָ֣יַעֲקֹ֖באָחִ֥יךָחֲמַ֛סמֵ
le'owlamh
wenikerata
bwsahh
tekaseka
ya'aqobh
'ahiyka
hamash
me
le'owlam
wenikerata
bwsah
tekaseka
ya'aqob
'ahiyka
hamas
me
forever.
and cut off
with shame
you will be covered
Jacob,
against your brother
Because of the violence

1-10. For thy violence against thy brother Jacob shame shall cover thee, and thou shalt be cut off for ever.

oba 1:11

מֵהֶֽםאַחַ֥דכְּאַתָּ֖הגַּםגֹורָ֔ליַדּ֣וּיְרוּשָׁלִַ֨ם֙וְעַלשְׁעָרָ֗יובָּ֣אוּוְנָכְרִ֞יםחֵילֹ֑וזָרִ֖יםשְׁבֹ֥ותבְּיֹ֛וםנֶּ֔גֶדמִעֲמָֽדְךָ֣בְּיֹום֙
mehemh
'ahadh
ke
'atahh
gamh
gowralh
yadwh
yerwsalaimh
we'alh
שׁe'araywh
ba'wh
wenakeriymh
heylowh
zariymh
sebowth
beyowmh
negedh
mi
'amadeka
beyowmh
mehem
'ahad
ke
'atah
gam
gowral
yadw
yerwsalaim
we'al
שׁe'arayw
ba'w
wenakeriym
heylow
zariym
sebowt
beyowm
neged
mi
'amadeka
beyowm
of them.
were just like one
you
lots
and cast
Jerusalem,
for
his gate
entered
and foreigners
his wealth
strangers
carried off
while
aloof
you stood
On the day

1-11. In the day that thou stoodest on the other side, in the day that the strangers carried away captive his forces, and foreigners entered into his gates, and cast lots upon Jerusalem, even thou wast as one of them.

oba 1:12

צָרָֽהבְּיֹ֥וםפִּ֖יךָתַּגְדֵּ֥לוְאַלאָבְדָ֑םבְּיֹ֣וםיְהוּדָ֖הלִבְנֵֽיתִּשְׂמַ֥חוְאַלנָכְרֹ֔ובְּיֹ֣וםאָחִ֨יךָ֙בְיֹוםתֵּ֤רֶאוְאַל
sarahh
beyowmh
piyka
tagedelh
we'alh
'abedamh
beyowmh
yehwdahh
libeneyh
tisemahh
we'alh
nakerowh
beyowmh
'ahiyka
beyowmh
tere'
we'alh
sarah
beyowm
piyka
tagedel
we'al
'abedam
beyowm
yehwdah
libeney
tisemah
we'al
nakerow
beyowm
'ahiyka
beyowm
tere'
we'al
of their distress.
in the day
boast proudly
nor
of their destruction,
in the day
of Judah
over the people
rejoice
nor
of misfortune,
day
your brother's
in that day,
gloat
But you should not

1-12. But thou shouldest not have looked on the day of thy brother in the day that he became a stranger; neither shouldest thou have rejoiced over the children of Judah in the day of their destruction; neither shouldest thou have spoken proudly in the day of distress.

oba 1:13

אֵידֹֽובְּיֹ֥וםבְחֵילֹ֖ותִּשְׁלַ֥חְנָהוְאַלאֵידֹ֑ובְּיֹ֣וםבְּרָעָתֹ֖ואַתָּ֛הגַםתֵּ֧רֶאאַלאֵידָ֔םבְּיֹ֣וםעַמִּי֙בְשַֽׁעַרתָּבֹ֤ואאַל
'eydowh
beyowmh
beheylowh
tiselahenahh
we'alh
'eydowh
beyowmh
bera'atowh
'atahh
gamh
tere'
'alh
'eydamh
beyowmh
'amiyh
besa'arh
tabow'
'alh
'eydow
beyowm
beheylow
tiselahenah
we'al
'eydow
beyowm
bera'atow
'atah
gam
tere'
'al
'eydam
beyowm
'amiy
besa'ar
tabow'
'al
of their disaster.
in the day
their wealth
loot
nor
of their disaster,
in the day
their affliction
over
gloat
nor
of their disaster,
in the day
of My people
the gate
enter
You should not

1-13. Thou shouldest not have entered into the gate of my people in the day of their calamity; yea, thou shouldest not have looked on their affliction in the day of their calamity, nor have laid hands on their substance in the day of their calamity;

oba 1:14

צָרָֽהבְּיֹ֥וםשְׂרִידָ֖יותַּסְגֵּ֥רוְאַלפְּלִיטָ֑יואֶתלְהַכְרִ֖יתהַפֶּ֔רֶקעַלתַּעֲמֹד֙וְאַֽל
sarahh
beyowmh
seriydaywh
tasegerh
we'alh
peliytaywh
'eth
lehakeriyth
hapereqh
'alh
ta'amodh
we'alh
sarah
beyowm
seriydayw
taseger
we'al
peliytayw
'et
lehakeriyt
hapereq
'al
ta'amod
we'al
of their distress.
in the day
their survivors
deliver up
nor
their fugitives,
to cut off
the crossroads
at
stand
Nor should you

1-14. Neither shouldest thou have stood in the crossway, to cut off those of his that did escape; neither shouldest thou have delivered up those of his that did remain in the day of distress.

oba 1:15

בְּרֹאשֶֽׁךָיָשׁ֥וּבלָּ֔ךְגְּמֻלְךָ֖יֵעָ֣שֶׂהאֲשֶׁ֤רעָשִׂ֨יתָ֙כַּהַגֹּויִ֑םכָּלעַליְהוָ֖היֹוםכִּֽיקָרֹ֥וב
bero'seka
yaswbh
lakegemuleka
ye'asehh
'aser'asiyta
ka
hagowyimh
kalh
'alh
yehwahh
yowmh
kiyqarowbh
bero'seka
yaswb
lakegemuleka
ye'aseh
'aser'asiyta
ka
hagowyim
kal
'al
yehwah
yowm
kiyqarowb
upon your own head.
will return
to you; your recompense
it will be done
As you have done,
the nations.
all
for
of the LORD
the Day
For is near

1-15. For the day of the LORD is near upon all the heathen: as thou hast done, it shall be done unto thee: thy reward shall return upon thine own head.

oba 1:16

הָיֽוּכְּלֹ֥ואוְהָי֖וּוְלָע֔וּוְשָׁת֣וּתָּמִ֑ידהַגֹּויִ֖םכָֽליִשְׁתּ֥וּקָדְשִׁ֔יהַ֣רעַלאֲשֶׁ֤רשְׁתִיתֶם֙כִּ֗יכַּֽ
haywh
kelow'
wehaywh
wela'wh
wesatwh
tamiydh
hagowyimh
kalh
yisetwh
qadesiyh
harh
'alh
'asersetiytemh
kiyka
hayw
kelow'
wehayw
wela'w
wesatw
tamiyd
hagowyim
kal
yisetw
qadesiy
har
'al
'asersetiytem
kiyka
been.
as if they had never
and be
and gulp down,
They will drink
continually.
the nations
so all
will drink
My holy
hill,
on
as you have drunk
For For

1-16. For as ye have drunk upon my holy mountain, so shall all the heathen drink continually, yea, they shall drink, and they shall swallow down, and they shall be as though they had not been.

oba 1:17

מֹורָֽשֵׁיהֶםאֵ֖תיַֽעֲקֹ֔בבֵּ֣יתוְיָֽרְשׁוּ֙קֹ֑דֶשׁוְהָ֣יָהפְלֵיטָ֖התִּהְיֶ֥הצִיֹּ֛וןוּבְהַ֥ר
mowraseyhemh
'eth
ya'aqobh
beyth
weyareswh
qodesh
wehayahh
peleytahh
tiheyehh
siyownh
wbeharh
mowraseyhem
'et
ya'aqob
beyt
weyaresw
qodes
wehayah
peleytah
tiheyeh
siyown
wbehar
their possession.
of Jacob
and the house
will reclaim
holy,
and it will be
deliverance,
there will be
Zion
But on Mount

1-17. But upon mount Zion shall be deliverance, and there shall be holiness; and the house of Jacob shall possess their possessions.

oba 1:18

דִּבֵּֽרכִּ֥ייְהוָ֖העֵשָׂ֔ולְבֵ֣יתשָׂרִיד֙יִהְיֶ֤הוְלֹֽאבָהֶ֖םוַאֲכָל֑וּםוְדָלְק֥וּלְקַ֔שׁעֵשָׂו֙וּבֵ֤יתלֶהָבָ֗היֹוסֵ֣ףוּבֵ֧יתאֵ֜שׁיַעֲקֹ֨בבֵיתוְהָיָה֩
diberh
kiyyehwahh
'esawh
lebeyth
sariydh
yiheyehh
welo'
bahemwa'akalwmh
wedaleqwh
leqash
'esawh
wbeyth
lehabahh
yowseph
wbeyth
'esh
ya'aqobh
beyth
wehayahh
diber
kiyyehwah
'esaw
lebeyt
sariyd
yiheyeh
welo'
bahemwa'akalwm
wedaleqw
leqas
'esaw
wbeyt
lehabah
yowsep
wbeyt
'es
ya'aqob
beyt
wehayah
has spoken.
For the LORD
of Esau.”
from the house
survivor
will remain
Therefore no
and consume it.
Jacob will set it ablaze
will be stubble—
of Esau
but the house
a burning flame;
of Joseph
and the house
a blazing fire,
of Jacob
Then the house
will be

1-18. And the house of Jacob shall be a fire, and the house of Joseph a flame, and the house of Esau for stubble, and they shall kindle in them, and devour them; and there shall not be any remaining of the house of Esau; for the LORD hath spoken it.

oba 1:19

הַגִּלְעָֽדאֶתוּבִנְיָמִ֖ןשֹׁמְרֹ֑וןשְׂדֵ֣הוְאֵ֖תאֶפְרַ֔יִםשְׂדֵ֣האֶתוְיָרְשׁוּ֙פְּלִשְׁתִּ֔יםאֶתוְהַשְּׁפֵלָה֙עֵשָׂ֗והַ֣ראֶתהַנֶּ֜גֶבוְיָרְשׁ֨וּ
hagile'adh
'eth
wbineyaminh
somerownh
sedehh
we'eth
'eperayimh
sedehh
'eth
weyareswh
pelisetiymh
'eth
wehasepelahh
'esawh
harh
'eth
hanegebh
weyareswh
hagile'ad
'et
wbineyamin
somerown
sedeh
we'et
'eperayim
sedeh
'et
weyaresw
pelisetiym
'et
wehasepelah
'esaw
har
'et
hanegeb
weyaresw
Gilead.
and Benjamin [will possess]
and Samaria,
of Ephraim
the fields
They will occupy
[will possess the land] of the Philistines.
those from the foothills
of Esau;
the mountains
Those from the Negev
will possess

1-19. And they of the south shall possess the mount of Esau; and they of the plain the Philistines: and they shall possess the fields of Ephraim, and the fields of Samaria: and Benjamin shall possess Gilead.

oba 1:20

הַנֶּֽגֶבעָרֵ֥יאֵ֖תיִֽרְשׁ֕וּאֲשֶׁ֣רבִּסְפָרַ֑דיְרוּשָׁלִַ֖םוְגָלֻ֥תצָ֣רְפַ֔תעַדאֲשֶֽׁרכְּנַעֲנִים֙יִשְׂרָאֵ֤ללִבְנֵ֨יהַ֠זֶּההַֽחֵלוְגָלֻ֣ת
hanegebh
'areyh
'eth
yireswh
'aserbiseparadh
yerwsalaimh
wegaluth
sarepath
'adh
'aserkena'aniymh
yisera'elh
libeneyh
hazehh
hahelh
wegaluth
hanegeb
'arey
'et
yiresw
'aserbiseparad
yerwsalaim
wegalut
sarepat
'ad
'aserkena'aniym
yisera'el
libeney
hazeh
hahel
wegalut
of the Negev.
the cities
will possess
who who are in Sepharad
from Jerusalem
and the exiles
far as Zarephath;
as
[will possess the land] of the Canaanites
of the Israelites
of this
host
And the exiles

1-20. And the captivity of this host of the children of Israel shall possess that of the Canaanites, even unto Zarephath; and the captivity of Jerusalem, which is in Sepharad, shall possess the cities of the south.

oba 1:21

הַמְּלוּכָֽהלַֽיהוָ֖הוְהָיְתָ֥העֵשָׂ֑והַ֣ראֶתלִשְׁפֹּ֖טצִיֹּ֔וןבְּהַ֣רמֹֽושִׁעִים֙וְעָל֤וּ
hamelwkahh
layhwahh
wehayetahh
'esawh
harh
'eth
lisepoth
siyownh
beharh
mowsi'iymh
we'alwh
hamelwkah
layhwah
wehayetah
'esaw
har
'et
lisepot
siyown
behar
mowsi'iym
we'alw
And the kingdom
the LORD.
will belong to
of Esau.
the mountains
to rule over
Zion
Mount
The deliverers
will ascend

1-21. And saviours shall come up on mount Zion to judge the mount of Esau; and the kingdom shall be the LORD's.