deu 1:1

וְדִ֥י זָהָֽבוַחֲצֵרֹ֖תוְלָבָ֥ןתֹּ֛פֶלוּבֵֽיןפָּארָ֧ןבֵּֽיןס֜וּףמֹ֨ולבָּֽעֲרָבָה֩בַּמִּדְבָּ֡רהַיַּרְדֵּ֑ןבְּעֵ֖בֶריִשְׂרָאֵ֔לאֶלכָּלמֹשֶׁה֙אֲשֶׁ֨רדִּבֶּ֤רהַדְּבָרִ֗יםאֵ֣לֶּה
wediy zahabh
wahaseroth
welabanh
topelh
wbeynh
pa'ranh
beynh
swph
mowlh
ba'arabahh
bamidebarh
hayaredenh
be'eberh
yisera'elh
'elkalh
mosehh
'aserdiberh
hadebariymh
'elehh
wediy zahab
wahaserot
welaban
topel
wbeyn
pa'ran
beyn
swp
mowl
ba'arabah
bamidebar
hayareden
be'eber
yisera'el
'elkal
moseh
'aserdiber
hadebariym
'eleh
and Di-zahab.
Hazeroth,
Laban,
Tophel,
and and
Paran
between
Suph,
opposite
in the Arabah,
in the wilderness
the Jordan,
east of
Israel
to all
Moses
that spoke
are the words
These

1-1. These be the words which Moses spake unto all Israel on this side Jordan in the wilderness, in the plain over against the Red sea, between Paran, and Tophel, and Laban, and Hazeroth, and Dizahab.

deu 1:2

קָדֵ֥שׁ בַּרְנֵֽעַעַ֖דשֵׂעִ֑ירהַרדֶּ֖רֶךְחֹרֵ֔במֵֽיֹום֙עָשָׂ֥ראַחַ֨ד
qades barene'a
'adh
se'iyrh
harh
dereke
horebh
me
yowmh
'asarh
'ahadh
qades barene'a
'ad
se'iyr
har
dereke
horeb
me
yowm
'asar
'ahad
Kadesh-barnea
to
Seir.
of Mount
by way
[journey] from Horeb
It is an eleven-day

1-2. (There are eleven days' journey from Horeb by the way of mount Seir unto Kadeshbarnea.)

deu 1:3

אֹתֹ֖ויְהוָ֛האֲשֶׁ֨רצִוָּ֧הכֹלכְּ֠יִשְׂרָאֵ֔לאֶלבְּנֵ֣ימֹשֶׁה֙דִּבֶּ֤רלַחֹ֑דֶשׁבְּאֶחָ֣דחֹ֖דֶשׁעָשָׂ֥רבְּעַשְׁתֵּֽישָׁנָ֔הבְּאַרְבָּעִ֣יםוַיְהִי֙
'otowh
yehwahh
'asersiwahh
kolh
ke
yisera'elh
'elbeneyh
mosehh
diberh
lahodesh
be'ehadh
hodesh
'asarh
be'aseteyh
sanahh
be'areba'iymh
wayehiyh
'otow
yehwah
'asersiwah
kol
ke
yisera'el
'elbeney
moseh
diber
lahodes
be'ehad
hodes
'asar
be'asetey
sanah
be'areba'iym
wayehiy
him
the LORD
that had commanded
everything
to the Israelites
Moses
proclaimed
on the first day
month,
of the eleventh
year,
In the fortieth

1-3. And it came to pass in the fortieth year, in the eleventh month, on the first day of the month, that Moses spake unto the children of Israel, according unto all that the LORD had given him in commandment unto them;

deu 1:4

בְּאֶדְרֶֽעִיבְּעַשְׁתָּרֹ֖תאֲשֶׁריֹושֵׁ֥בהַבָּשָׁ֔ןמֶ֣לֶךְעֹ֚וגוְאֵ֗תבְּחֶשְׁבֹּ֑וןאֲשֶׁ֥ריֹושֵׁ֖בהָֽאֱמֹרִ֔ימֶ֣לֶךְסִיחֹן֙אֵ֚תהַכֹּתֹ֗ואֲלֵהֶֽםאַחֲרֵ֣י
be'edere'iyh
be'asetaroth
'aseryowsebh
habasanh
meleke
'owgh
we'eth
behesebownh
'aseryowsebh
ha'emoriyh
meleke
siyhonh
'eth
hakotowh
'alehem'ahareyh
be'edere'iy
be'asetarot
'aseryowseb
habasan
meleke
'owg
we'et
behesebown
'aseryowseb
ha'emoriy
meleke
siyhon
'et
hakotow
'alehem'aharey
at Edrei [had defeated]
in Ashtaroth.
who lived
of Bashan,
king
Og
and then
in Heshbon,
who lived
of the Amorites,
king
Sihon
he had defeated
concerning them. This was after

1-4. After he had slain Sihon the king of the Amorites, which dwelt in Heshbon, and Og the king of Bashan, which dwelt at Astaroth in Edrei:

deu 1:5

לֵאמֹֽרהַזֹּ֖אתהַתֹּורָ֥האֶתבֵּאֵ֛רמֹשֶׁ֔ההֹואִ֣ילמֹואָ֑בבְּאֶ֣רֶץהַיַּרְדֵּ֖ןבְּעֵ֥בֶר
le'morh
hazo'th
hatowrahh
'eth
be'erh
mosehh
how'iylh
mow'abh
be'eresh
hayaredenh
be'eberh
le'mor
hazo't
hatowrah
'et
be'er
moseh
how'iyl
mow'ab
be'eres
hayareden
be'eber
saying:
this
law,
to explain
Moses
began
of Moab,
in the land
of the Jordan
On the east side

1-5. On this side Jordan, in the land of Moab, began Moses to declare this law, saying,

deu 1:6

הַזֶּֽהבָּהָ֥רלָכֶ֥םשֶׁ֖בֶתרַבלֵאמֹ֑ראֵלֵ֖ינוּבְּחֹרֵ֣בדִּבֶּ֥ראֱלֹהֵ֛ינוּיְהוָ֧ה
hazehh
baharh
lakemsebeth
rabh
le'morh
'eleynwbehorebh
diberh
'eloheynwh
yehwahh
hazeh
bahar
lakemsebet
rab
le'mor
'eleynwbehoreb
diber
'eloheynw
yehwah
at this
mountain
You have stayed
long enough.
to us to us at Horeb:
said
our God
“The LORD

1-6. The LORD our God spake unto us in Horeb, saying, Ye have dwelt long enough in this mount:

deu 1:7

פְּרָֽתנְהַרהַגָּדֹ֖להַנָּהָ֥רעַדוְהַלְּבָנֹ֔וןהַֽכְּנַעֲנִי֙אֶ֤רֶץהַיָּ֑םוּבְחֹ֣וףוּבַנֶּ֖גֶבוּבַשְּׁפֵלָ֥הבָהָ֛רבָּעֲרָבָ֥השְׁכֵנָיו֒וְאֶלכָּלהָֽאֱמֹרִי֮הַ֥רלָכֶ֗םוּבֹ֨אוּוּסְע֣וּפְּנ֣וּ
perath
neharh
hagadolh
hanaharh
'adh
wehalebanownh
hakena'aniyh
'eresh
hayamh
wbehowph
wbanegebh
wbasepelahh
baharh
ba'arabahh
sekenaywh
we'elkalh
ha'emoriyh
harh
lakemwbo'wh
wse'wh
penwh
perat
nehar
hagadol
hanahar
'ad
wehalebanown
hakena'aniy
'eres
hayam
wbehowp
wbanegeb
wbasepelah
bahar
ba'arabah
sekenayw
we'elkal
ha'emoriy
har
lakemwbo'w
wse'w
penw
Euphrates.
the great
River
as far as
and and to Lebanon,
of the Canaanites
to the land
and along the seacoast
in the Negev,
in the foothills,
in the hill country,
in the Arabah,
the neighboring peoples
[go] to all
of the Amorites;
to the hill country
and go
your journey
Resume

1-7. Turn you, and take your journey, and go to the mount of the Amorites, and unto all the places nigh thereunto, in the plain, in the hills, and in the vale, and in the south, and by the sea side, to the land of the Canaanites, and unto Lebanon, unto the great river, the river Euphrates.

deu 1:8

אַחֲרֵיהֶֽםלָהֶ֔םוּלְזַרְעָ֖םלָתֵ֣תוּֽלְיַעֲקֹב֙לְיִצְחָ֤קלְאַבְרָהָ֨םלַאֲבֹ֨תֵיכֶ֜םיְ֠הוָהאֲשֶׁ֣רנִשְׁבַּ֣עהָאָ֔רֶץאֶתוּרְשׁ֣וּבֹּ֚אוּהָאָ֑רֶץאֶתלִפְנֵיכֶ֖םנָתַ֥תִּירְאֵ֛ה
'ahareyhemh
lahemwlezare'amh
lateth
wleya'aqobh
leyisehaqh
le'aberahamh
la'aboteykemh
yehwahh
'aserniseba'
ha'aresh
'eth
wreswh
bo'wh
ha'aresh
'eth
lipeneykemh
natatiyh
re'ehh
'ahareyhem
lahemwlezare'am
latet
wleya'aqob
leyisehaq
le'aberaham
la'aboteykem
yehwah
'aserniseba'
ha'ares
'et
wresw
bo'w
ha'ares
'et
lipeneykem
natatiy
re'eh
after them.”
and to their descendants
He would give
and and Jacob,
Isaac,
Abraham,
to your fathers
the LORD
that swore
the land
and possess
Enter
the land
before you.
I have placed
See,

1-8. Behold, I have set the land before you: go in and possess the land which the LORD sware unto your fathers, Abraham, Isaac, and Jacob, to give unto them and to their seed after them.

deu 1:9

אֶתְכֶֽםשְׂאֵ֥תלְבַדִּ֖יאוּכַ֥ללֹאלֵאמֹ֑רהַהִ֖ואאֲלֵכֶ֔םבָּעֵ֥תוָאֹמַ֣ר
'etekemh
se'eth
lebadiyh
'wkalh
lo'
le'morh
hahiw'
'alekemba'eth
wa'omarh
'etekem
se'et
lebadiy
'wkal
lo'
le'mor
hahiw'
'alekemba'et
wa'omar
for you
carry the burden
alone.
“I cannot
At that
to you, to you, to you, time
I said

1-9. And I spake unto you at that time, saying, I am not able to bear you myself alone:

deu 1:10

לָרֹֽבהַשָּׁמַ֖יִםכֹוכְבֵ֥יכְּהַיֹּ֔וםוְהִנְּכֶ֣םאֶתְכֶ֑םהִרְבָּ֣האֱלֹהֵיכֶ֖םיְהוָ֥ה
larobh
hasamayimh
kowkebeyh
ke
hayowmh
wehinekemh
'etekemh
hirebahh
'eloheykemh
yehwahh
larob
hasamayim
kowkebey
ke
hayowm
wehinekem
'etekem
hirebah
'eloheykem
yehwah
as numerous
in the sky.
as the stars
so that today
you are
you,
has multiplied
your God
The LORD

1-10. The LORD your God hath multiplied you, and, behold, ye are this day as the stars of heaven for multitude.

deu 1:11

אֲשֶׁ֖רדִּבֶּ֥רכַּאֶתְכֶ֔םוִיבָרֵ֣ךְפְּעָמִ֑יםאֶ֣לֶףכָּכֶ֖םעֲלֵיכֶ֛םיֹסֵ֧ףאֲבֹֽותֵכֶ֗םאֱלֹהֵ֣ייְהוָ֞ה
'aserdiberh
ka
'etekemh
wiybareke
pe'amiymh
'eleph
kakemh
'aleykemh
yoseph
'abowtekemh
'eloheyh
yehwahh
'aserdiber
ka
'etekem
wiybareke
pe'amiym
'elep
kakem
'aleykem
yosep
'abowtekem
'elohey
yehwah
as He has promised.
you
and bless
times over
a thousand
increase you
of your fathers,
the God
May the LORD,

1-11. (The LORD God of your fathers make you a thousand times so many more as ye are, and bless you, as he hath promised you!)

deu 1:12

וְרִֽיבְכֶֽםוּמַֽשַּׂאֲכֶ֖םטָרְחֲכֶ֥םלְבַדִּ֑יאֶשָּׂ֖אלָכֶֽםאֵיכָ֥ה
weriybekemh
wmasa'akemh
tarehakemh
lebadiyh
'esa'
lakem'eykahh
weriybekem
wmasa'akem
tarehakem
lebadiy
'esa'
lakem'eykah
and disputes
burdens,
your troubles,
all by myself?
can I bear
But how

1-12. How can I myself alone bear your cumbrance, and your burden, and your strife?

deu 1:13

בְּרָאשֵׁיכֶֽםוַאֲשִׂימֵ֖םלְשִׁבְטֵיכֶ֑םוִידֻעִ֖יםוּנְבֹנִ֛יםחֲכָמִ֧יםלָ֠כֶםאֲנָשִׁ֨יםהָב֣וּ
bera'seykemh
wa'asiymemh
lesibeteykemh
wiydu'iymh
wneboniymh
hakamiymh
lakem'anasiymh
habwh
bera'seykem
wa'asiymem
lesibeteykem
wiydu'iym
wneboniym
hakamiym
lakem'anasiym
habw
as your leaders.”
and I will appoint them
from each of your tribes,
and respected men
understanding,
for yourselves wise,
Choose

1-13. Take you wise men, and understanding, and known among your tribes, and I will make them rulers over you.

deu 1:14

לַעֲשֹֽׂותאֲשֶׁרדִּבַּ֖רְתָּהַדָּבָ֥רטֹֽובוַתֹּ֣אמְר֔וּאֹתִ֑יוַֽתַּעֲנ֖וּ
la'asowth
'aserdibareta
hadabarh
towbh
wato'merwh
'otiyh
wata'anwh
la'asowt
'aserdibareta
hadabar
towb
wato'merw
'otiy
wata'anw
to do
“What you propose
is good.”
and said,
me
And you answered

1-14. And ye answered me, and said, The thing which thou hast spoken is good for us to do.

deu 1:15

לְשִׁבְטֵיכֶֽםוְשֹׁטְרִ֖יםעֲשָׂרֹ֔תוְשָׂרֵ֣יחֲמִשִּׁים֙וְשָׂרֵ֤ימֵאֹ֗ותוְשָׂרֵ֣יאֲלָפִ֜יםשָׂרֵ֨יעֲלֵיכֶ֑םרָאשִׁ֖יםאֹתָ֛םוָאֶתֵּ֥ןוִֽידֻעִ֔יםחֲכָמִים֙אֲנָשִׁ֤יםשִׁבְטֵיכֶ֗םרָאשֵׁ֣יאֶתוָאֶקַּ֞ח
lesibeteykemh
wesoteriymh
'asaroth
wesareyh
hamisiymh
wesareyh
me'owth
wesareyh
'alapiymh
sareyh
'aleykemh
ra'siymh
'otamh
wa'etenh
wiydu'iymh
hakamiymh
'anasiymh
sibeteykemh
ra'seyh
'eth
wa'eqahh
lesibeteykem
wesoteriym
'asarot
wesarey
hamisiym
wesarey
me'owt
wesarey
'alapiym
sarey
'aleykem
ra'siym
'otam
wa'eten
wiydu'iym
hakamiym
'anasiym
sibeteykem
ra'sey
'et
wa'eqah
for your tribes.
and as officers
of tens,
and and
of fifties,
of hundreds,
of thousands,
as commanders
over you—
as leaders
them
and appointed
and respected
wise
men,
of your tribes,
the leaders
So I took

1-15. So I took the chief of your tribes, wise men, and known, and made them heads over you, captains over thousands, and captains over hundreds, and captains over fifties, and captains over tens, and officers among your tribes.

deu 1:16

גֵּרֹֽווּבֵ֥יןאָחִ֖יווּבֵיןאִ֥ישׁבֵּֽיןצֶ֔דֶקוּשְׁפַטְתֶּ֣םאֲחֵיכֶם֙בֵּיןשָׁמֹ֤עַלֵאמֹ֑רהַהִ֖ואבָּעֵ֥תשֹׁ֣פְטֵיכֶ֔םאֶתוָאֲצַוֶּה֙
gerowh
wbeynh
'ahiywh
wbeynh
'iysh
beynh
sedeqh
wsepatetemh
'aheykemh
beynh
samo'a
le'morh
hahiw'
ba'eth
sopeteykemh
'eth
wa'asawehh
gerow
wbeyn
'ahiyw
wbeyn
'iys
beyn
sedeq
wsepatetem
'aheykem
beyn
samo'a
le'mor
hahiw'
ba'et
sopeteykem
'et
wa'asaweh
or a foreign resident.
his brother
and and
a man
between
fairly
and judge
your brothers,
the disputes between
“Hear
At that
time
your judges:
I charged

1-16. And I charged your judges at that time, saying, Hear the causes between your brethren, and judge righteously between every man and his brother, and the stranger that is with him.

deu 1:17

אֵלַ֖יוּשְׁמַעְתִּֽיותַּקְרִב֥וּןמִכֶּ֔םאֲשֶׁ֣ריִקְשֶׁ֣הוְהַדָּבָר֙ה֑וּאלֵאלֹהִ֣יםכִּ֥יהַמִּשְׁפָּ֖טאִ֔ישׁפְּנֵימִתָג֨וּרוּ֙לֹ֤אתִּשְׁמָע֔וּןגָּדֹל֙כַּקָּטֹ֤ןכַּבַּמִּשְׁפָּ֗טפָנִ֜יםתַכִּ֨ירוּלֹֽא
'elaywsema'etiywh
taqeribwnh
mikemh
'aseryiqesehh
wehadabarh
hw'
le'lohiymh
kiyhamisepath
'iysh
peneyh
mi
tagwrwh
lo'
tisema'wnh
gadolh
ka
qatonh
ka
bamisepath
paniymh
takiyrwh
lo'
'elaywsema'etiyw
taqeribwn
mikem
'aseryiqeseh
wehadabar
hw'
le'lohiym
kiyhamisepat
'iys
peney
mi
tagwrw
lo'
tisema'wn
gadol
ka
qaton
ka
bamisepat
paniym
takiyrw
lo'
to me and I will hear it.”
And bring
too difficult for you,
any case
belongs to God.
for for judgment
anyone,
by
be intimidated
Do not
hear
and great alike.
[both] small
in judging;
Show no partiality

1-17. Ye shall not respect persons in judgment; but ye shall hear the small as well as the great; ye shall not be afraid of the face of man; for the judgment is God's: and the cause that is too hard for you, bring it unto me, and I will hear it.

deu 1:18

אֲשֶׁ֥רתַּעֲשֽׂוּןהַדְּבָרִ֖יםכָּלאֵ֥תהַהִ֑ואבָּעֵ֣תאֶתְכֶ֖םוָאֲצַוֶּ֥ה
'aserta'aswnh
hadebariymh
kalh
'eth
hahiw'
ba'eth
'etekemh
wa'asawehh
'aserta'aswn
hadebariym
kal
'et
hahiw'
ba'et
'etekem
wa'asaweh
you were to do.
the things
all
And at that
time
you
I commanded

1-18. And I commanded you at that time all the things which ye should do.

deu 1:19

קָדֵ֥שׁ בַּרְנֵֽעַעַ֖דוַנָּבֹ֕אאֹתָ֑נוּאֱלֹהֵ֖ינוּיְהוָ֥האֲשֶׁ֥רצִוָּ֛הכַּהָֽאֱמֹרִ֔יהַ֣רדֶּ֚רֶךְאֲשֶׁ֣ררְאִיתֶ֗םהַה֜וּאוְהַנֹּורָ֨אהַגָּדֹול֩הַמִּדְבָּ֣רכָּלאֵ֣תוַנֵּ֡לֶךְחֹרֵ֗במֵוַנִּסַּ֣ע
qades barene'a
'adh
wanabo'
'otanwh
'eloheynwh
yehwahh
'asersiwahh
ka
ha'emoriyh
harh
dereke
'aserre'iytemh
hahw'
wehanowra'
hagadowlh
hamidebarh
kalh
'eth
waneleke
horebh
me
wanisa'
qades barene'a
'ad
wanabo'
'otanw
'eloheynw
yehwah
'asersiwah
ka
ha'emoriy
har
dereke
'aserre'iytem
hahw'
wehanowra'
hagadowl
hamidebar
kal
'et
waneleke
horeb
me
wanisa'
Kadesh-barnea,
When we reached
our God
the LORD
had commanded us,
of the Amorites,
the hill country
toward
And just as you have seen.
and and terrifying
the vast
wilderness
through all
and went
Horeb
from
we set out

1-19. And when we departed from Horeb, we went through all that great and terrible wilderness, which ye saw by the way of the mountain of the Amorites, as the LORD our God commanded us; and we came to Kadeshbarnea.

deu 1:20

נֹתֵ֥ןאֱלֹהֵ֖ינוּאֲשֶׁריְהוָ֥ההָאֱמֹרִ֔יהַ֣רעַדאֲלֵכֶ֑םבָּאתֶם֙וָאֹמַ֖ר
notenh
'eloheynwh
'aseryehwahh
ha'emoriyh
harh
'adh
'alekemba'temh
wa'omarh
noten
'eloheynw
'aseryehwah
ha'emoriy
har
'ad
'alekemba'tem
wa'omar
is giving us.
our God
which the LORD
of the Amorites,
the hill country
“You have reached
I said:

1-20. And I said unto you, Ye are come unto the mountain of the Amorites, which the LORD our God doth give unto us.

deu 1:21

תֵּחָֽתוְאַלתִּירָ֖אלָ֔ךְאַלאֲבֹתֶ֨יךָ֙אֱלֹהֵ֤ייְהוָ֜האֲשֶׁר֩דִּבֶּ֨רכַּרֵ֗שׁעֲלֵ֣ההָאָ֑רֶץאֶתלְפָנֶ֖יךָאֱלֹהֶ֛יךָיְהוָ֧הנָתַ֨ןלָֽנוּרְ֠אֵה
tehath
we'alh
tiyra'
lake'alh
'aboteyka
'eloheyh
yehwahh
'aserdiberh
ka
resh
'alehh
ha'aresh
'eth
lepaneyka
'eloheyka
yehwahh
natanh
lanwre'ehh
tehat
we'al
tiyra'
lake'al
'aboteyka
'elohey
yehwah
'aserdiber
ka
res
'aleh
ha'ares
'et
lepaneyka
'eloheyka
yehwah
natan
lanwre'eh
or discouraged.”
be afraid
Do not
of your fathers,
the God
the LORD,
it as has told you.
and take possession of
Go up
the land
before you.
your God
the LORD
has placed
See,

1-21. Behold, the LORD thy God hath set the land before thee: go up and possess it, as the LORD God of thy fathers hath said unto thee; fear not, neither be discouraged.

deu 1:22

אֲשֶׁ֥רנָבֹ֖אהֶֽעָרִ֔יםבָּ֔הּוְאֵת֙אֲשֶׁ֣רנַעֲלֶההַדֶּ֨רֶךְ֙אֶתדָּבָ֔ראֹתָ֨נוּ֙וְיָשִׁ֤בוּהָאָ֑רֶץלָ֖נוּאֶתוְיַחְפְּרוּלְפָנֵ֔ינוּאֲנָשִׁים֙נִשְׁלְחָ֤הוַתֹּאמְר֗וּאֵלַי֮כֻּלְּכֶם֒וַתִּקְרְב֣וּן
'asernabo'
he'ariymh
bahwe'eth
'aserna'alehh
hadereke
'eth
dabarh
'otanwh
weyasibwh
ha'aresh
lanw'eth
weyaheperwh
lepaneynwh
'anasiymh
niselehahh
wato'merwh
'elaykulekemh
watiqerebwnh
'asernabo'
he'ariym
bahwe'et
'aserna'aleh
hadereke
'et
dabar
'otanw
weyasibw
ha'ares
lanw'et
weyaheperw
lepaneynw
'anasiym
niselehah
wato'merw
'elaykulekem
watiqerebwn
to enter.”
and which cities
to follow
of what route
word
and bring us
the land
to search out
ahead of us
men
“Let us send
me and said,
Then all of you
approached

1-22. And ye came near unto me every one of you, and said, We will send men before us, and they shall search us out the land, and bring us word again by what way we must go up, and into what cities we shall come.

deu 1:23

לַשָּֽׁבֶטאֶחָ֖דאִ֥ישׁאֲנָשִׁ֔יםעָשָׂ֣רשְׁנֵ֣יםמִכֶּם֙וָאֶקַּ֤חהַדָּבָ֑רבְּעֵינַ֖יאֲלֵיהֶֽןוַיִּיטַ֥ב
lasabeth
'ehadh
'iysh
'anasiymh
'asarh
seneymh
mikemh
wa'eqahh
hadabarh
be'eynayh
'aleyhenwayiytabh
lasabet
'ehad
'iys
'anasiym
'asar
seneym
mikem
wa'eqah
hadabar
be'eynay
'aleyhenwayiytab
from each tribe.
one
men
twelve
from among you,
so I selected
The plan
seemed
good to me,

1-23. And the saying pleased me well: and I took twelve men of you, one of a tribe:

deu 1:24

אֹתָֽהּוַֽיְרַגְּל֖וּאֶשְׁכֹּ֑לנַ֣חַלעַדוַיָּבֹ֖אוּהָהָ֔רָהוַיַּעֲל֣וּוַיִּפְנוּ֙
'otahh
wayeragelwh
'esekolh
nahalh
'adh
wayabo'wh
haharahh
waya'alwh
wayipenwh
'otah
wayeragelw
'esekol
nahal
'ad
wayabo'w
haharah
waya'alw
wayipenw
and spied out [the land].
of Eshcol
the Valley
to
and came
into the hill country,
and went up
They left

1-24. And they turned and went up into the mountain, and came unto the valley of Eshcol, and searched it out.

deu 1:25

נֹתֵ֥ןאֱלֹהֵ֖ינוּאֲשֶׁריְהוָ֥ההָאָ֔רֶץטֹובָ֣הוַיֹּ֣אמְר֔וּדָבָר֙אֹתָ֤נוּאֵלֵ֑ינוּוַיָּשִׁ֨בוּוַיֹּורִ֖דוּהָאָ֔רֶץפְּרִ֣ימִבְיָדָם֙וַיִּקְח֤וּ
notenh
'eloheynwh
'aseryehwahh
ha'aresh
towbahh
wayo'merwh
dabarh
'otanwh
'eleynwwayasibwh
wayowridwh
ha'aresh
periyh
mi
beyadamh
wayiqehwh
noten
'eloheynw
'aseryehwah
ha'ares
towbah
wayo'merw
dabar
'otanw
'eleynwwayasibw
wayowridw
ha'ares
periy
mi
beyadam
wayiqehw
is giving
our God
that the LORD
land
“It is a good
word:
to us, and brought us
carried it down
of the land
some of the fruit
in their hands,
They took

1-25. And they took of the fruit of the land in their hands, and brought it down unto us, and brought us word again, and said, It is a good land which the LORD our God doth give us.

deu 1:26

אֱלֹהֵיכֶֽםיְהוָ֖הפִּ֥יאֶתוַתַּמְר֕וּלַעֲלֹ֑תאֲבִיתֶ֖םלָֽנוּוְלֹ֥א
'eloheykemh
yehwahh
piyh
'eth
watamerwh
la'aloth
'abiytemh
lanwwelo'
'eloheykem
yehwah
piy
'et
watamerw
la'alot
'abiytem
lanwwelo'
your God.
of the LORD
against the command
you rebelled
to go up;
us.” us.” But you were unwilling

1-26. Notwithstanding ye would not go up, but rebelled against the commandment of the LORD your God:

deu 1:27

לְהַשְׁמִידֵֽנוּהָאֱמֹרִ֖יבְּיַ֥דאֹתָ֛נוּלָתֵ֥תמִצְרָ֑יִםאֶ֣רֶץמֵהֹוצִיאָ֖נוּאֹתָ֔נוּיְהוָה֙בְּשִׂנְאַ֤תוַתֹּ֣אמְר֔וּבְאָהֳלֵיכֶם֙וַתֵּרָגְנ֤וּ
lehasemiydenwh
ha'emoriyh
beyadh
'otanwh
lateth
miserayimh
'eresh
me
howsiy'anwh
'otanwh
yehwahh
besine'ath
wato'merwh
be'aholeykemh
wateragenwh
lehasemiydenw
ha'emoriy
beyad
'otanw
latet
miserayim
'eres
me
howsiy'anw
'otanw
yehwah
besine'at
wato'merw
be'aholeykem
wateragenw
to be annihilated.
of the Amorites
into the hand
us
to deliver
of Egypt
of the land
He has brought us out
hates us,
“Because the LORD
and said,
in your tents
You grumbled

1-27. And ye murmured in your tents, and said, Because the LORD hated us, he hath brought us forth out of the land of Egypt, to deliver us into the hand of the Amorites, to destroy us.

deu 1:28

שָֽׁםרָאִ֥ינוּעֲנָקִ֖יםבְּנֵ֥יוְגַםבַּשָּׁמָ֑יִםוּבְצוּרֹ֖תגְּדֹלֹ֥תעָרִ֛יםמִמֶּ֔נּוּוָרָם֙גָּדֹ֤ולעַ֣םלֵאמֹ֗רלְבָבֵ֜נוּאֶתהֵמַ֨סּוּאַחֵינוּ֩עֹלִ֗יםאֲנַ֣חְנוּאָנָ֣ה
samh
ra'iynwh
'anaqiymh
beneyh
wegamh
basamayimh
wbeswroth
gedoloth
'ariymh
mimenwh
waramh
gadowlh
'amh
le'morh
lebabenwh
'eth
hemaswh
'aheynwh
'oliymh
'anahenwh
'anahh
sam
ra'iynw
'anaqiym
beney
wegam
basamayim
wbeswrot
gedolot
'ariym
mimenw
waram
gadowl
'am
le'mor
lebabenw
'et
hemasw
'aheynw
'oliym
'anahenw
'anah
there.’”
saw
of the Anakim
the descendants
We even
to the heavens.
with walls up
are large,
the cities
than we are;
and taller
are larger
‘The people
saying:
have made our hearts melt,
Our brothers
go?
can we
Where

1-28. Whither shall we go up? our brethren have discouraged our heart, saying, The people is greater and taller than we; the cities are great and walled up to heaven; and moreover we have seen the sons of the Anakims there.

deu 1:29

מֵהֶֽםתִֽירְא֖וּןוְֽלֹאתַֽעַרְצ֥וּןאֲלֵכֶ֑םלֹאוָאֹמַ֖ר
mehemh
tiyre'wnh
welo'
ta'areswnh
'alekemlo'
wa'omarh
mehem
tiyre'wn
welo'
ta'areswn
'alekemlo'
wa'omar
of them!
or afraid
be terrified
to you: “Do not
So I said

1-29. Then I said unto you, Dread not, neither be afraid of them.

deu 1:30

לְעֵינֵיכֶֽםבְּמִצְרַ֖יִםאִתְּכֶ֛םאֲשֶׁ֨רעָשָׂ֧הכֹללָכֶ֑םכְּ֠יִלָּחֵ֣םה֖וּאלִפְנֵיכֶ֔םהַהֹלֵ֣ךְאֱלֹֽהֵיכֶם֙יְהוָ֤ה
le'eyneykemh
bemiserayimh
'itekemh
'aser'asahh
kolh
lakemke
yilahemh
hw'
lipeneykemh
haholeke
'eloheykemh
yehwahh
le'eyneykem
bemiserayim
'itekem
'aser'asah
kol
lakemke
yilahem
hw'
lipeneykem
haholeke
'eloheykem
yehwah
you saw
in Egypt
for you
Him do
just as
will fight for you,
before you,
who goes
your God,
The LORD

1-30. The LORD your God which goeth before you, he shall fight for you, according to all that he did for you in Egypt before your eyes;

deu 1:31

הַזֶּֽההַמָּקֹ֥וםעַדבֹּאֲכֶ֖םעַדאֲשֶׁ֣רהֲלַכְתֶּ֔םהַדֶּ֨רֶךְ֙בְּכָלבְּנֹ֑ואֶתאִ֖ישׁאֲשֶׁ֥ריִשָּׂאכַּאֱלֹהֶ֔יךָיְהוָ֣האֲשֶׁ֤רנְשָׂאֲךָ֙אֲשֶׁ֣ררָאִ֔יתָוּבַמִּדְבָּר֙
hazehh
hamaqowmh
'adh
bo'akemh
'adh
'aserhalaketemh
hadereke
bekalh
benowh
'eth
'iysh
'aseryisa'
ka
'eloheyka
yehwahh
'asernesa'aka
'aserra'iyta
wbamidebarh
hazeh
hamaqowm
'ad
bo'akem
'ad
'aserhalaketem
hadereke
bekal
benow
'et
'iys
'aseryisa'
ka
'eloheyka
yehwah
'asernesa'aka
'aserra'iyta
wbamidebar
this
place.”
you reached
until
by which you traveled
the way
all
his son,
a man
carries
your God
the LORD
as carried you,
where [and]
in the wilderness,

1-31. And in the wilderness, where thou hast seen how that the LORD thy God bare thee, as a man doth bear his son, in all the way that ye went, until ye came into this place.

deu 1:32

אֱלֹהֵיכֶֽםבַּיהוָ֖המַאֲמִינִ֔םאֵֽינְכֶם֙הַזֶּ֑הוּבַדָּבָ֖ר
'eloheykemh
bayhwahh
ma'amiynimh
'eynekemh
hazehh
wbadabarh
'eloheykem
bayhwah
ma'amiynim
'eynekem
hazeh
wbadabar
your God,
the LORD
trust
you did not
of all this,
But in spite

1-32. Yet in this thing ye did not believe the LORD your God,

deu 1:33

יֹומָֽםבָ֔הּוּבֶעָנָ֖ןאֲשֶׁ֣רתֵּֽלְכוּבַּדֶּ֨רֶךְ֙לַרְאֹֽתְכֶם֙לַ֗יְלָהבָּאֵ֣שׁלַֽחֲנֹֽתְכֶ֑םלָכֶ֛םמָקֹ֖וםלָת֥וּרבַּדֶּ֗רֶךְלִפְנֵיכֶ֜םהַהֹלֵ֨ךְ
yowmamh
bahwbe'ananh
'asertelekwh
badereke
lare'otekemh
layelahh
ba'esh
lahanotekemh
lakemmaqowmh
latwrh
badereke
lipeneykemh
haholeke
yowmam
bahwbe'anan
'asertelekw
badereke
lare'otekem
layelah
ba'es
lahanotekem
lakemmaqowm
latwr
badereke
lipeneykem
haholeke
by day,
and in the cloud
to travel.
the road
[and] to show you
by night
in the fire
for you to camp
a place
to seek out
on the journey,
before you
who went

1-33. Who went in the way before you, to search you out a place to pitch your tents in, in fire by night, to shew you by what way ye should go, and in a cloud by day.

deu 1:34

לֵאמֹֽרוַיִּשָּׁבַ֥עוַיִּקְצֹ֖ףדִּבְרֵיכֶ֑םקֹ֣ולאֶתיְהוָ֖הוַיִּשְׁמַ֥ע
le'morh
wayisaba'
wayiqesoph
dibereykemh
qowlh
'eth
yehwahh
wayisema'
le'mor
wayisaba'
wayiqesop
dibereykem
qowl
'et
yehwah
wayisema'
saying,
and swore an oath,
He grew angry
your words,
When the LORD
heard

1-34. And the LORD heard the voice of your words, and was wroth, and sware, saying,

deu 1:35

לַאֲבֹתֵיכֶֽםלָתֵ֖תאֲשֶׁ֣רנִשְׁבַּ֔עְתִּיהַטֹּובָ֔ההָאָ֣רֶץאֵ֚תהַזֶּ֑ההָרָ֖עהַדֹּ֥ורהָאֵ֔לֶּהבָּאֲנָשִׁ֣יםאִישׁ֙אִםיִרְאֶ֥ה
la'aboteykemh
lateth
'aserniseba'etiyh
hatowbahh
ha'aresh
'eth
hazehh
hara'
hadowrh
ha'elehh
ba'anasiymh
'iysh
'imyire'ehh
la'aboteykem
latet
'aserniseba'etiy
hatowbah
ha'ares
'et
hazeh
hara'
hadowr
ha'eleh
ba'anasiym
'iys
'imyire'eh
your fathers,
to give
I swore
the good
land
of this
evil
generation
of the
men
one
“Not shall see

1-35. Surely there shall not one of these men of this evil generation see that good land, which I sware to give unto your fathers.

deu 1:36

יְהוָֽהאַחֲרֵ֥יאֲשֶׁ֥רמִלֵּ֖איַ֕עַןבָּ֖הּוּלְבָנָ֑יואֲשֶׁ֥רדָּֽרַךְהָאָ֛רֶץאֶתוְלֹֽואֶתֵּ֧ןיִרְאֶ֔נָּהה֣וּאיְפֻנֶּה֙בֶּןכָּלֵ֤בזֽוּלָתִ֞י
yehwahh
'ahareyh
'asermile'
ya'anh
bahwlebanaywh
'aserdarake
ha'aresh
'eth
welow'etenh
yire'enahh
hw'
yepunehh
benh
kalebh
zwlatiyh
yehwah
'aharey
'asermile'
ya'an
bahwlebanayw
'aserdarake
ha'ares
'et
welow'eten
yire'enah
hw'
yepuneh
ben
kaleb
zwlatiy
the LORD
he followed
wholeheartedly.”
because
and and his descendants
on which he has set foot,
the land
him
and and I will give
will see it,
He
of Jephunneh.
the son
Caleb
except

1-36. Save Caleb the son of Jephunneh; he shall see it, and to him will I give the land that he hath trodden upon, and to his children, because he hath wholly followed the LORD.

deu 1:37

שָֽׁםתָבֹ֥אלֹאאַתָּ֖הגַּםלֵאמֹ֑רבִּגְלַלְכֶ֖םיְהוָ֔הבִּי֙הִתְאַנַּ֣ףגַּם
samh
tabo'
lo'
'atahh
gamh
le'morh
bigelalekemh
yehwahh
biyhite'anaph
gamh
sam
tabo'
lo'
'atah
gam
le'mor
bigelalekem
yehwah
biyhite'anap
gam
[the land].
shall enter
“Not
you
even
and He said,
on your account,
The LORD
with me was also angry

1-37. Also the LORD was angry with me for your sakes, saying, Thou also shalt not go in thither.

deu 1:38

יִשְׂרָאֵֽלאֶתיַנְחִלֶ֥נָּהכִּיה֖וּאחַזֵּ֔קאֹתֹ֣ושָׁ֑מָּהיָ֣בֹאה֖וּאלְפָנֶ֔יךָהָעֹמֵ֣דנוּן֙בִּןיְהֹושֻׁ֤עַ
yisera'elh
'eth
yanehilenahh
kiyhw'
hazeqh
'otowh
samahh
yabo'
hw'
lepaneyka
ha'omedh
nwnh
binh
yehowsu'a
yisera'el
'et
yanehilenah
kiyhw'
hazeq
'otow
samah
yabo'
hw'
lepaneyka
ha'omed
nwn
bin
yehowsu'a
will enable Israel
[the land].
to inherit
for for
Encourage him,
it.
will enter
he
before you,
who stands
of Nun,
son
Joshua

1-38. But Joshua the son of Nun, which standeth before thee, he shall go in thither: encourage him: for he shall cause Israel to inherit it.

deu 1:39

יִירָשֽׁוּהָוְהֵ֖םוְלָהֶ֣םאֶתְּנֶ֔נָּהשָׁ֑מָּהיָבֹ֣אוּהֵ֖מָּהוָרָ֔עטֹ֣ובהַיֹּום֙יָדְע֤וּאֲשֶׁ֨רלֹאוּ֠בְנֵיכֶםיִהְיֶ֗הלָבַ֣זאֲשֶׁ֨ראֲמַרְתֶּ֜םוְטַפְּכֶם֩
yiyraswha
wehemh
welahem'etenenahh
samahh
yabo'wh
hemahh
wara'
towbh
hayowmh
yade'wh
'aserlo'
wbeneykemh
yiheyehh
labazh
'aser'amaretemh
wetapekemh
yiyraswha
wehem
welahem'etenenah
samah
yabo'w
hemah
wara'
towb
hayowm
yade'w
'aserlo'
wbeneykem
yiheyeh
labaz
'aser'amaretem
wetapekem
possess it.
I give them
[the land]
will enter
and
from evil,
good
know
who do not
your children
would become
captives—
whom you said
And the little ones,

1-39. Moreover your little ones, which ye said should be a prey, and your children, which in that day had no knowledge between good and evil, they shall go in thither, and unto them will I give it, and they shall possess it.

deu 1:40

סֽוּףיַםדֶּ֥רֶךְהַמִּדְבָּ֖רָהלָכֶ֑םוּסְע֥וּפְּנ֣וּוְאַתֶּ֖ם
swph
yamh
dereke
hamidebarahh
lakemwse'wh
penwh
we'atemh
swp
yam
dereke
hamidebarah
lakemwse'w
penw
we'atem
to the Red
Sea.”
along the route
for the wilderness
and head
are to turn back
But you

1-40. But as for you, turn you, and take your journey into the wilderness by the way of the Red sea.

deu 1:41

הָהָֽרָהלַעֲלֹ֥תוַתָּהִ֖ינוּמִלְחַמְתֹּ֔וכְּלֵ֣יאֶתאִ֚ישׁוַֽתַּחְגְּר֗וּאֱלֹהֵ֑ינוּיְהוָ֣האֲשֶׁרצִוָּ֖נוּכֹ֥לכְּוְנִלְחַ֔מְנוּנַעֲלֶה֙אֲנַ֤חְנוּלַֽיהוָה֒אֵלַ֗יחָטָאנוּ֮וַתֹּאמְר֣וּוַֽתַּעֲנ֣וּ
haharahh
la'aloth
watahiynwh
milehametowh
keleyh
'eth
'iysh
watahegerwh
'eloheynwh
yehwahh
'asersiwanwh
kolh
ke
wenilehamenwh
na'alehh
'anahenwh
layhwahh
'elayhata'nwh
wato'merwh
wata'anwh
haharah
la'alot
watahiynw
milehametow
keley
'et
'iys
watahegerw
'eloheynw
yehwah
'asersiwanw
kol
ke
wenilehamenw
na'aleh
'anahenw
layhwah
'elayhata'nw
wato'merw
wata'anw
into the hill country.
to go up
thinking it easy
of war,
his weapons
Then each
of you put on
our God
the LORD
has commanded us.”
as
and fight,
will go up
“We
against the LORD,”
“We have sinned
you replied.

1-41. Then ye answered and said unto me, We have sinned against the LORD, we will go up and fight, according to all that the LORD our God commanded us. And when ye had girded on every man his weapons of war, ye were ready to go up into the hill.

deu 1:42

אֹיְבֵיכֶֽםלִפְנֵ֖יתִּנָּֽגְפ֔וּוְלֹא֙בְּקִרְבְּכֶ֑םכִּ֥יאֵינֶ֖נִּיתִלָּ֣חֲמ֔וּוְלֹאתַֽעֲלוּ֙לָהֶם֙לֹ֤אאֵלַ֗יאֱמֹ֤ריְהוָ֜הוַיֹּ֨אמֶר
'oyebeykemh
lipeneyh
tinagepwh
welo'
beqirebekemh
kiy'eyneniyh
tilahamwh
welo'
ta'alwh
lahemlo'
'elay'emorh
yehwahh
wayo'merh
'oyebeykem
lipeney
tinagepw
welo'
beqirebekem
kiy'eyneniy
tilahamw
welo'
ta'alw
lahemlo'
'elay'emor
yehwah
wayo'mer
your enemies.”
by
defeat
you
with
for I am not
and fight,
to keep you from
to go up
them not
to me, “Tell
But the LORD
said

1-42. And the LORD said unto me, Say unto them. Go not up, neither fight; for I am not among you; lest ye be smitten before your enemies.

deu 1:43

הָהָֽרָהוַתַּעֲל֥וּוַתָּזִ֖דוּיְהוָ֔הפִּ֣יאֶתוַתַּמְרוּ֙שְׁמַעְתֶּ֑םאֲלֵיכֶ֖םוְלֹ֣אוָאֲדַבֵּ֥ר
haharahh
wata'alwh
watazidwh
yehwahh
piyh
'eth
watamerwh
sema'etemh
'aleykemwelo'
wa'adaberh
haharah
wata'alw
watazidw
yehwah
piy
'et
watamerw
sema'etem
'aleykemwelo'
wa'adaber
into the hill country.
went up
and presumptuously
of the LORD
the command
You rebelled against
listen.
to you, to you, but you would not
So I spoke

1-43. So I spake unto you; and ye would not hear, but rebelled against the commandment of the LORD, and went presumptuously up into the hill.

deu 1:44

חָרְמָֽהעַדבְּשֵׂעִ֖יראֶתְכֶ֛םוַֽיַּכְּת֥וּהַדְּבֹרִ֑יםאֲשֶׁ֥רתַּעֲשֶׂ֖ינָהכַּאֶתְכֶ֔םוַיִּרְדְּפ֣וּלִקְרַאתְכֶ֔םהַהוּא֙בָּהָ֤רהַיֹּשֵׁ֨בהָאֱמֹרִ֜יוַיֵּצֵ֨א
haremahh
'adh
bese'iyrh
'etekemh
wayaketwh
hadeboriymh
'aserta'aseynahh
ka
'etekemh
wayiredepwh
liqera'tekemh
hahw'
baharh
hayosebh
ha'emoriyh
wayese'
haremah
'ad
bese'iyr
'etekem
wayaketw
hadeboriym
'aserta'aseynah
ka
'etekem
wayiredepw
liqera'tekem
hahw'
bahar
hayoseb
ha'emoriy
wayese'
to Hormah.
all the way
you from Seir
They routed
a swarm of bees.
you like you like
and chased
against you
in
the hills
who lived
Then the Amorites
came out

1-44. And the Amorites, which dwelt in that mountain, came out against you, and chased you, as bees do, and destroyed you in Seir, even unto Hormah.

deu 1:45

הֶאֱזִ֖יןוְלֹ֥אבְּקֹ֣לְכֶ֔םיְהוָה֙שָׁמַ֤עוְלֹֽאיְהוָ֑הלִפְנֵ֣יוַתִּבְכּ֖וּוַתָּשֻׁ֥בוּ
he'eziynh
welo'
beqolekemh
yehwahh
sama'
welo'
yehwahh
lipeneyh
watibekwh
watasubwh
he'eziyn
welo'
beqolekem
yehwah
sama'
welo'
yehwah
lipeney
watibekw
watasubw
give ear
[or]
to your voice
but [He]
listen
would not
the LORD,
before
and wept
And you returned

1-45. And ye returned and wept before the LORD; but the LORD would not hearken to your voice, nor give ear unto you.

deu 1:46

אֲשֶׁ֥ריְשַׁבְתֶּֽםיָּמִ֖יםכַּרַבִּ֑יםיָמִ֣יםבְקָדֵ֖שׁאֲלֵיכֶֽםוַתֵּשְׁב֥וּ
'aseryesabetemh
yamiymh
ka
rabiymh
yamiymh
beqadesh
'aleykemwatesebwh
'aseryesabetem
yamiym
ka
rabiym
yamiym
beqades
'aleykemwatesebw
a very long time.
for a long time—
in Kadesh
to you. to you. For this reason you stayed

1-46. So ye abode in Kadesh many days, according unto the days that ye abode there.