hos 1:1

יִשְׂרָאֵֽלמֶ֥לֶךְיֹואָ֖שׁבֶּןיָרָבְעָ֥םוּבִימֵ֛ייְהוּדָ֑המַלְכֵ֣ייְחִזְקִיָּ֖האָחָ֥זיֹותָ֛םעֻזִּיָּ֥הבִּימֵ֨יבְּאֵרִ֔יבֶּןאֶלהֹושֵׁ֨עַ֙אֲשֶׁ֣רהָיָ֗היְהוָ֣הדְּבַר
yisera'elh
meleke
yow'ash
benh
yarabe'amh
wbiymeyh
yehwdahh
malekeyh
yehizeqiyahh
'ahazh
yowtamh
'uziyahh
biymeyh
be'eriyh
benh
'elhowse'a
'aserhayahh
yehwahh
debarh
yisera'el
meleke
yow'as
ben
yarabe'am
wbiymey
yehwdah
malekey
yehizeqiyah
'ahaz
yowtam
'uziyah
biymey
be'eriy
ben
'elhowse'a
'aserhayah
yehwah
debar
of Israel.
king
of Jehoash,
son
Jeroboam
and and [of]
of Judah,
kings
and Hezekiah,
Ahaz,
Jotham,
of Uzziah,
in the days
of Beeri
son
to Hosea
that came
of the LORD
[This is] the word

1-1. The word of the LORD that came unto Hosea, the son of Beeri, in the days of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah, and in the days of Jeroboam the son of Joash, king of Israel.

hos 1:2

יְהוָֽהאַחֲרֵ֖ימֵֽהָאָ֔רֶץתִזְנֶה֙כִּֽיזָנֹ֤הזְנוּנִ֔יםוְיַלְדֵ֣יזְנוּנִים֙לְךָ֞אֵ֤שֶׁתקַחלֵ֣ךְאֶלהֹושֵׁ֗עַיְהוָ֜הוַיֹּ֨אמֶרבְּהֹושֵׁ֑עַיְהוָ֖הדִּבֶּרתְּחִלַּ֥ת
yehwahh
'ahareyh
me
ha'aresh
tizenehh
kiyzanohh
zenwniymh
weyaledeyh
zenwniymh
leka'eseth
qahh
leke
'elhowse'a
yehwahh
wayo'merh
behowse'a
yehwahh
diberh
tehilath
yehwah
'aharey
me
ha'ares
tizeneh
kiyzanoh
zenwniym
weyaledey
zenwniym
leka'eset
qah
leke
'elhowse'a
yehwah
wayo'mer
behowse'a
yehwah
diber
tehilat
the LORD.”
[by departing] from
this land
because is flagrantly prostituting itself
of adultery,
and have children
a prostitute
as your wife
take
“Go,
him,
He
told
to Hosea,
When the LORD
spoke
first

1-2. The beginning of the word of the LORD by Hosea. And the LORD said to Hosea, Go, take unto thee a wife of whoredoms and children of whoredoms: for the land hath committed great whoredom, departing from the LORD.

hos 1:3

לֹ֖ובֵּֽןוַתֵּֽלֶדוַתַּ֥הַרדִּבְלָ֑יִםבַּתגֹּ֖מֶראֶתוַיִּקַּ֔חוַיֵּ֨לֶךְ֙
lowbenh
wateledh
wataharh
dibelayimh
bath
gomerh
'eth
wayiqahh
wayeleke
lowben
wateled
watahar
dibelayim
bat
gomer
'et
wayiqah
wayeleke
him a son.
and bore
and she conceived
of Diblaim,
daughter
Gomer
and married
So [Hosea] went

1-3. So he went and took Gomer the daughter of Diblaim; which conceived, and bare him a son.

hos 1:4

יִשְׂרָאֵֽלבֵּ֥יתמַמְלְכ֖וּתוְהִ֨שְׁבַּתִּ֔ייֵה֔וּאבֵּ֣יתעַליִזְרְעֶאל֙דְּמֵ֤יאֶתוּפָ֨קַדְתִּ֜ימְעַ֗טכִּיעֹ֣ודיִזְרְעֶ֑אלשְׁמֹ֖ואֵלָ֔יוקְרָ֥איְהוָה֙וַיֹּ֤אמֶר
yisera'elh
beyth
mamelekwth
wehisebatiyh
yehw'
beyth
'alh
yizere'e'lh
demeyh
'eth
wpaqadetiyh
me'ath
kiy'owdh
yizere'e'lh
semowh
'elaywqera'
yehwahh
wayo'merh
yisera'el
beyt
mamelekwt
wehisebatiy
yehw'
beyt
'al
yizere'e'l
demey
'et
wpaqadetiy
me'at
kiy'owd
yizere'e'l
semow
'elaywqera'
yehwah
wayo'mer
of Israel.
to the kingdom
and I will put an end
of Jehu,
the house
upon
of Jezreel
the bloodshed
I will bring
for soon
him Jezreel,
to [Hosea], “Name
Then the LORD
said

1-4. And the LORD said unto him, Call his name Jezreel; for yet a little while, and I will avenge the blood of Jezreel upon the house of Jehu, and will cause to cease the kingdom of the house of Israel.

hos 1:5

יִזְרְעֶֽאלבְּעֵ֖מֶקיִשְׂרָאֵ֔לקֶ֣שֶׁתאֶתוְשָֽׁבַרְתִּי֙הַה֑וּאבַּיֹּ֣וםוְהָיָ֖ה
yizere'e'lh
be'emeqh
yisera'elh
qeseth
'eth
wesabaretiyh
hahw'
bayowmh
wehayahh
yizere'e'l
be'emeq
yisera'el
qeset
'et
wesabaretiy
hahw'
bayowm
wehayah
of Jezreel.”
in the Valley
of Israel
the bow
I will break
on that
day
And

1-5. And it shall come to pass at that day, that I will break the bow of Israel, in the valley of Jezreel.

hos 1:6

אֶשָּׂ֖אכִּֽינָשֹׂ֥איִשְׂרָאֵ֔לבֵּ֣יתאֶתאֲרַחֵם֙עֹ֗ודאֹוסִ֜יףכִּי֩לֹ֨אלֹ֣א רֻחָ֑מָהשְׁמָ֖הּלֹ֔וקְרָ֥אוַיֹּ֣אמֶרבַּ֔תוַתֵּ֣לֶדעֹוד֙וַתַּ֤הַר
'esa'
kiynaso'
yisera'elh
beyth
'eth
'arahemh
'owdh
'owsiyph
kiylo'
lo' ruhamahh
semahh
lowqera'
wayo'merh
bath
wateledh
'owdh
wataharh
'esa'
kiynaso'
yisera'el
beyt
'et
'arahem
'owd
'owsiyp
kiylo'
lo' ruhamah
semah
lowqera'
wayo'mer
bat
wateled
'owd
watahar
forgive
that I should ever
of Israel,
on the house
have compassion
longer
for I will no
Lo-ruhamah,
her
to [Hosea], “Name
and [the LORD] said
a daughter,
and gave birth to
[Gomer] again
conceived

1-6. And she conceived again, and bare a daughter. And God said unto him, Call her name Loruhamah: for I will no more have mercy upon the house of Israel; but I will utterly take them away.

hos 1:7

וּבְפָרָשִֽׁיםבְּסוּסִ֖יםוּבְמִלְחָמָ֔הוּבְחֶ֨רֶב֙בְּקֶ֤שֶׁתאֹֽושִׁיעֵ֗םוְלֹ֣אאֱלֹֽהֵיהֶ֑םבַּיהוָ֣הוְהֹֽושַׁעְתִּ֖יםאֲרַחֵ֔םיְהוּדָה֙בֵּ֤יתלָהֶֽםוְאֶת
wbeparasiymh
beswsiymh
wbemilehamahh
wbeherebh
beqeseth
'owsiy'emh
welo'
'eloheyhemh
bayhwahh
wehowsa'etiymh
'arahemh
yehwdahh
beyth
lahemwe'eth
wbeparasiym
beswsiym
wbemilehamah
wbehereb
beqeset
'owsiy'em
welo'
'eloheyhem
bayhwah
wehowsa'etiym
'arahem
yehwdah
beyt
lahemwe'et
and and cavalry,
not by horses
or war,
or sword
by bow
not
their God.”
but by the LORD
and I will deliver them,
I will have compassion
of Judah,
on the house
them. them. Yet

1-7. But I will have mercy upon the house of Judah, and will save them by the LORD their God, and will not save them by bow, nor by sword, nor by battle, by horses, nor by horsemen.

hos 1:8

בֵּֽןוַתֵּ֥לֶדוַתַּ֖הַרלֹ֣א רֻחָ֑מָהאֶתוַתִּגְמֹ֖ל
benh
wateledh
wataharh
lo' ruhamahh
'eth
watigemolh
ben
wateled
watahar
lo' ruhamah
'et
watigemol
a son.
and gave birth to
[Gomer] conceived
Lo-ruhamah,
After she had weaned

1-8. Now when she had weaned Loruhamah, she conceived, and bare a son.

hos 1:9

אֶהְיֶ֥הלֹֽאוְאָנֹכִ֖יעַמִּ֔ילֹ֣אכִּ֤יאַתֶּם֙לֹ֣א עַמִּ֑ישְׁמֹ֖וקְרָ֥אוַיֹּ֕אמֶר
'eheyehh
lo'
we'anokiyh
'amiyh
lo'
kiy'atemh
lo' 'amiyh
semowh
qera'
wayo'merh
'eheyeh
lo'
we'anokiy
'amiy
lo'
kiy'atem
lo' 'amiy
semow
qera'
wayo'mer
your God.
am not
and I
My people,
are not
for you
Lo-ammi,
him
“Name
And the LORD said,

1-9. Then said God, Call his name Loammi: for ye are not my people, and I will not be your God.

hos 1:10

חָֽיאֵֽללָהֶ֖םבְּנֵ֥ייֵאָמֵ֥ראַתֶּ֔םעַמִּ֣ילָהֶם֙לֹֽאאֲשֶׁריֵאָמֵ֤רבִּמְקֹ֞וםוְֽ֠הָיָהיִסָּפֵ֑רוְלֹ֣איִמַּ֖דאֲשֶׁ֥רלֹֽאהַיָּ֔םחֹ֣ולכְּיִשְׂרָאֵל֙בְּנֵֽימִסְפַּ֤רלָכֶֽםוְֽ֠הָיָה
hayh
'elh
lahembeneyh
ye'amerh
'atemh
'amiyh
lahemlo'
'aserye'amerh
bimeqowmh
wehayahh
yisaperh
welo'
yimadh
'aserlo'
hayamh
howlh
ke
yisera'elh
beneyh
miseparh
lakemwehayahh
hay
'el
lahembeney
ye'amer
'atem
'amiy
lahemlo'
'aserye'amer
bimeqowm
wehayah
yisaper
welo'
yimad
'aserlo'
hayam
howl
ke
yisera'el
beney
misepar
lakemwehayah
of the living
God.’
‘sons
they will be called
‘You
My people,’
to them, [are] not
where it was said
in the place
And
numbered.
[or]
be measured
which cannot
of the sea,
like the sand
of the Israelites
Yet the number
will be

1-10. Yet the number of the children of Israel shall be as the sand of the sea, which cannot be measured nor numbered; and it shall come to pass, that in the place where it was said unto them, Ye are not my people, there it shall be said unto them, Ye are the sons of the living God.

hos 1:11

יִזְרְעֶֽאליֹ֥וםכִּ֥יגָדֹ֖ולהָאָ֑רֶץמִןוְעָל֣וּאֶחָ֖דלָהֶ֛םרֹ֥אשׁוְשָׂמ֥וּיַחְדָּ֔ויִשְׂרָאֵל֙וּבְנֵֽייְהוּדָ֤הבְּנֵֽיוְ֠נִקְבְּצוּ
yizere'e'lh
yowmh
kiygadowlh
ha'aresh
minh
we'alwh
'ehadh
lahemro'sh
wesamwh
yahedawh
yisera'elh
wbeneyh
yehwdahh
beneyh
weniqebeswh
yizere'e'l
yowm
kiygadowl
ha'ares
min
we'alw
'ehad
lahemro's
wesamw
yahedaw
yisera'el
wbeney
yehwdah
beney
weniqebesw
of Jezreel.
the day
For great [will be]
of the land.
out
and will go up
for themselves one
leader,
and they will appoint
together,
of Israel
[and]
of Judah
Then the people
will be gathered

1-11. Then shall the children of Judah and the children of Israel be gathered together, and appoint themselves one head, and they shall come up out of the land: for great shall be the day of Jezreel.