num 1:1

לֵאמֹֽרמִצְרַ֖יִםאֶ֥רֶץמֵלְצֵאתָ֛םהַשֵּׁנִ֗יתבַּשָּׁנָ֣ההַשֵּׁנִ֜ילַחֹ֨דֶשׁבְּאֶחָד֩מֹועֵ֑דבְּאֹ֣הֶלסִינַ֖יבְּמִדְבַּ֥ראֶלמֹשֶׁ֛היְהוָ֧הוַיְדַבֵּ֨ר
le'morh
miserayimh
'eresh
me
lese'tamh
haseniyth
basanahh
haseniyh
lahodesh
be'ehadh
mow'edh
be'ohelh
siynayh
bemidebarh
'elmosehh
yehwahh
wayedaberh
le'mor
miserayim
'eres
me
lese'tam
haseniyt
basanah
haseniy
lahodes
be'ehad
mow'ed
be'ohel
siynay
bemidebar
'elmoseh
yehwah
wayedaber
He told him,
of Egypt,
of the land
after [the Israelites] had come out
of the second
year
day of the second
month
On the first
of Meeting
in the Tent
of Sinai.
in the Wilderness
to Moses
the LORD
spoke

1-1. And the LORD spake unto Moses in the wilderness of Sinai, in the tabernacle of the congregation, on the first day of the second month, in the second year after they were come out of the land of Egypt, saying,

num 1:2

לְגֻלְגְּלֹתָֽםזָכָ֖רכָּלשֵׁמֹ֔ותבְּמִסְפַּ֣ראֲבֹתָ֑םלְבֵ֣יתלְמִשְׁפְּחֹתָ֖םיִשְׂרָאֵ֔לבְּנֵֽיעֲדַ֣תכָּלרֹאשׁ֙אֶתשְׂא֗וּ
legulegelotamh
zakarh
kalh
semowth
bemiseparh
'abotamh
lebeyth
lemisepehotamh
yisera'elh
beneyh
'adath
kalh
ro'sh
'eth
se'wh
legulegelotam
zakar
kal
semowt
bemisepar
'abotam
lebeyt
lemisepehotam
yisera'el
beney
'adat
kal
ro's
'et
se'w
one by one.
man,
of every
the name
listing
and families,
by their clans
of Israel
of the sons
congregation
of the entire
“Take a census

1-2. Take ye the sum of all the congregation of the children of Israel, after their families, by the house of their fathers, with the number of their names, every male by their polls;

num 1:3

וְאַהֲרֹֽןאַתָּ֥הלְצִבְאֹתָ֖םאֹתָ֛םתִּפְקְד֥וּבְּיִשְׂרָאֵ֑לצָבָ֖איֹצֵ֥אכָּלוָמַ֔עְלָהשָׁנָה֙עֶשְׂרִ֤יםבֶּ֨ןמִ
we'aharonh
'atahh
lesibe'otamh
'otamh
tipeqedwh
beyisera'elh
saba'
yose'
kalh
wama'elahh
sanahh
'eseriymh
benh
mi
we'aharon
'atah
lesibe'otam
'otam
tipeqedw
beyisera'el
saba'
yose'
kal
wama'elah
sanah
'eseriym
ben
mi
and Aaron
You
army.
those
are to register
in Israel’s
by their divisions—
who can serve
everyone
or older
who are twenty
years of age

1-3. From twenty years old and upward, all that are able to go forth to war in Israel: thou and Aaron shall number them by their armies.

num 1:4

הֽוּאאֲבֹתָ֖יולְבֵיתרֹ֥אשׁאִ֛ישׁלַמַּטֶּ֑האִ֖ישׁאִ֥ישׁיִהְי֔וּוְאִתְּכֶ֣ם
hw'
'abotaywh
lebeyth
ro'sh
'iysh
lamatehh
'iysh
'iysh
yiheywh
we'itekemh
hw'
'abotayw
lebeyt
ro's
'iys
lamateh
'iys
'iys
yiheyw
we'itekem
of each family,
the head
from each tribe,
And one man
must be there
with you.

1-4. And with you there shall be a man of every tribe; every one head of the house of his fathers.

num 1:5

שְׁדֵיאֽוּרבֶּןאֱלִיצ֖וּרלִרְאוּבֵ֕ןאִתְּכֶ֑םאֲשֶׁ֥ריַֽעַמְד֖וּהָֽאֲנָשִׁ֔יםשְׁמֹ֣ותוְאֵ֨לֶּה֙
sedey'wrh
benh
'eliyswrh
lire'wbenh
'itekemh
'aserya'amedwh
ha'anasiymh
semowth
we'elehh
sedey'wr
ben
'eliyswr
lire'wben
'itekem
'aserya'amedw
ha'anasiym
semowt
we'eleh
of Shedeur;
son
Elizur
From [the tribe of] Reuben,
you:
who are to assist
of the men
are the names
These

1-5. And these are the names of the men that shall stand with you: of the tribe of Reuben; Elizur the son of Shedeur.

num 1:6

צוּרִֽישַׁדָּֽיבֶּןשְׁלֻמִיאֵ֖ללְשִׁמְעֹ֕ון
swriysadayh
benh
selumiy'elh
lesime'ownh
swriysaday
ben
selumiy'el
lesime'own
of Zurishaddai;
son
Shelumiel
from Simeon,

1-6. Of Simeon; Shelumiel the son of Zurishaddai.

num 1:7

עַמִּינָדָֽבבֶּןנַחְשֹׁ֖וןלִֽיהוּדָ֕ה
'amiynadabh
benh
nahesownh
liyhwdahh
'amiynadab
ben
nahesown
liyhwdah
of Amminadab;
son
Nahshon
from Judah,

1-7. Of Judah; Nahshon the son of Amminadab.

num 1:8

צוּעָֽרבֶּןנְתַנְאֵ֖ללְיִ֨שָּׂשכָ֔ר
sw'arh
benh
netane'elh
leyisaskarh
sw'ar
ben
netane'el
leyisaskar
of Zuar;
son
Nethanel
from Issachar,

1-8. Of Issachar; Nethaneel the son of Zuar.

num 1:9

חֵלֹֽןבֶּןאֱלִיאָ֖בלִזְבוּלֻ֕ן
helonh
benh
'eliy'abh
lizebwlunh
helon
ben
'eliy'ab
lizebwlun
of Helon;
son
Eliab
from Zebulun,

1-9. Of Zebulun; Eliab the son of Helon.

num 1:10

פְּדָהצֽוּרבֶּןגַּמְלִיאֵ֖ללִמְנַשֶּׁ֕העַמִּיה֑וּדבֶּןאֱלִישָׁמָ֖עלְאֶפְרַ֕יִםיֹוסֵ֔ףלִבְנֵ֣י
pedahswrh
benh
gameliy'elh
limenasehh
'amiyhwdh
benh
'eliysama'
le'eperayimh
yowseph
libeneyh
pedahswr
ben
gameliy'el
limenaseh
'amiyhwd
ben
'eliysama'
le'eperayim
yowsep
libeney
of Pedahzur;
son
Gamaliel
and from Manasseh,
of Ammihud,
son
Elishama
from Ephraim,
of Joseph:
from the sons

1-10. Of the children of Joseph: of Ephraim; Elishama the son of Ammihud: of Manasseh; Gamaliel the son of Pedahzur.

num 1:11

גִּדְעֹנִֽיבֶּןאֲבִידָ֖ןלְבִ֨נְיָמִ֔ן
gide'oniyh
benh
'abiydanh
lebineyaminh
gide'oniy
ben
'abiydan
lebineyamin
of Gideoni;
son
Abidan
from Benjamin,

1-11. Of Benjamin; Abidan the son of Gideoni.

num 1:12

עַמִּֽישַׁדָּֽיבֶּןאֲחִיעֶ֖זֶרלְדָ֕ן
'amiysadayh
benh
'ahiy'ezerh
ledanh
'amiysaday
ben
'ahiy'ezer
ledan
of Ammishaddai;
son
Ahiezer
from Dan,

1-12. Of Dan; Ahiezer the son of Ammishaddai.

num 1:13

עָכְרָֽןבֶּןפַּגְעִיאֵ֖ללְאָשֵׁ֕ר
'akeranh
benh
page'iy'elh
le'aserh
'akeran
ben
page'iy'el
le'aser
of Ocran;
son
Pagiel
from Asher,

1-13. Of Asher; Pagiel the son of Ocran.

num 1:14

דְּעוּאֵֽלבֶּןאֶלְיָסָ֖ףלְגָ֕ד
de'w'elh
benh
'eleyasaph
legadh
de'w'el
ben
'eleyasap
legad
of Deuel;
son
Eliasaph
from Gad,

1-14. Of Gad; Eliasaph the son of Deuel.

num 1:15

עֵינָֽןבֶּןאֲחִירַ֖עלְנַ֨פְתָּלִ֔י
'eynanh
benh
'ahiyra'
lenapetaliyh
'eynan
ben
'ahiyra'
lenapetaliy
of Enan.”
son
Ahira
[and] from Naphtali,

1-15. Of Naphtali; Ahira the son of Enan.

num 1:16

הֵֽםיִשְׂרָאֵ֖לאַלְפֵ֥ירָאשֵׁ֛יאֲבֹותָ֑םמַטֹּ֣ותנְשִׂיאֵ֖יהָעֵדָ֔הקְרוּאֵ֣יאֵ֚לֶּה
hemh
yisera'elh
'alepeyh
ra'seyh
'abowtamh
matowth
nesiy'eyh
ha'edahh
qerw'eyh
'elehh
hem
yisera'el
'alepey
ra'sey
'abowtam
matowt
nesiy'ey
ha'edah
qerw'ey
'eleh
they [were]
of Israel.
of the clans
the heads
of their fathers,
of the tribes
the leaders
from the congregation;
were appointed
These men

1-16. These were the renowned of the congregation, princes of the tribes of their fathers, heads of thousands in Israel.

num 1:17

בְּשֵׁמֹֽותאֲשֶׁ֥רנִקְּב֖וּהָאֵ֔לֶּההָאֲנָשִׁ֣יםאֵ֚תוְאַהֲרֹ֑ןמֹשֶׁ֖הוַיִּקַּ֥ח
besemowth
'aserniqebwh
ha'elehh
ha'anasiymh
'eth
we'aharonh
mosehh
wayiqahh
besemowt
'aserniqebw
ha'eleh
ha'anasiym
'et
we'aharon
moseh
wayiqah
by name,
who had been designated
these men
and Aaron
So Moses
took

1-17. And Moses and Aaron took these men which are expressed by their names:

num 1:18

לְגֻלְגְּלֹתָֽםוָמַ֖עְלָהשָׁנָ֛העֶשְׂרִ֥יםבֶּ֨ןמִשֵׁמֹ֗ותבְּמִסְפַּ֣ראֲבֹתָ֑םלְבֵ֣יתמִשְׁפְּחֹתָ֖םעַלוַיִּתְיַֽלְד֥וּהַשֵּׁנִ֔ילַחֹ֣דֶשׁבְּאֶחָד֙הִקְהִ֗ילוּהָעֵדָ֜הכָּלוְאֵ֨ת
legulegelotamh
wama'elahh
sanahh
'eseriymh
benh
mi
semowth
bemiseparh
'abotamh
lebeyth
misepehotamh
'alh
wayiteyaledwh
haseniyh
lahodesh
be'ehadh
hiqehiylwh
ha'edahh
kalh
we'eth
legulegelotam
wama'elah
sanah
'eseriym
ben
mi
semowt
bemisepar
'abotam
lebeyt
misepehotam
'al
wayiteyaledw
haseniy
lahodes
be'ehad
hiqehiylw
ha'edah
kal
we'et
one by one
or older,
of those twenty
years of age
the names
counting
and families,
clans
by
and recorded their ancestry
day of the second
month
on the first
they assembled
congregation
the whole
and

1-18. And they assembled all the congregation together on the first day of the second month, and they declared their pedigrees after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, by their polls.

num 1:19

סִינָֽיבְּמִדְבַּ֥רוַֽיִּפְקְדֵ֖םמֹשֶׁ֑האֶתיְהוָ֖האֲשֶׁ֛רצִוָּ֥הכַּ
siynayh
bemidebarh
wayipeqedemh
mosehh
'eth
yehwahh
'asersiwahh
ka
siynay
bemidebar
wayipeqedem
moseh
'et
yehwah
'asersiwah
ka
of Sinai:
them in the Wilderness
So [Moses] numbered
Moses.
the LORD
just as had commanded

1-19. As the LORD commanded Moses, so he numbered them in the wilderness of Sinai.

num 1:20

צָבָֽאיֹצֵ֥אכֹּ֖לוָמַ֔עְלָהשָׁנָה֙עֶשְׂרִ֤יםבֶּ֨ןמִזָכָ֗רכָּללְגֻלְגְּלֹתָ֔םשֵׁמֹות֙בְּמִסְפַּ֤ראֲבֹתָ֑םלְבֵ֣יתלְמִשְׁפְּחֹתָ֖םתֹּולְדֹתָ֥םיִשְׂרָאֵ֔לבְּכֹ֣ררְאוּבֵן֙בְנֵֽיוַיִּהְי֤וּ
saba'
yose'
kolh
wama'elahh
sanahh
'eseriymh
benh
mi
zakarh
kalh
legulegelotamh
semowth
bemiseparh
'abotamh
lebeyth
lemisepehotamh
towledotamh
yisera'elh
bekorh
re'wbenh
beneyh
wayiheywh
saba'
yose'
kol
wama'elah
sanah
'eseriym
ben
mi
zakar
kal
legulegelotam
semowt
bemisepar
'abotam
lebeyt
lemisepehotam
towledotam
yisera'el
bekor
re'wben
beney
wayiheyw
in the army,
who could serve
everyone
or older,
twenty
years of age
male
of every
one
by one the names
counting
and families,
of their clans
according to the records
of Israel,
the firstborn
of Reuben,
From the sons

1-20. And the children of Reuben, Israel's eldest son, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, by their polls, every male from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;

num 1:21

מֵאֹֽותוַחֲמֵ֥שׁאֶ֖לֶףוְאַרְבָּעִ֛יםשִׁשָּׁ֧הרְאוּבֵ֑ןלְמַטֵּ֣הפְּקֻדֵיהֶ֖ם
me'owth
wahamesh
'eleph
we'areba'iymh
sisahh
re'wbenh
lematehh
pequdeyhemh
me'owt
wahames
'elep
we'areba'iym
sisah
re'wben
lemateh
pequdeyhem
numbered 46,500.
of Reuben
to the tribe
those registered

1-21. Those that were numbered of them, even of the tribe of Reuben, were forty and six thousand and five hundred.

num 1:22

צָבָֽאיֹצֵ֥אכֹּ֖לוָמַ֔עְלָהשָׁנָה֙עֶשְׂרִ֤יםבֶּ֨ןמִזָכָ֗רכָּללְגֻלְגְּלֹתָ֔םשֵׁמֹות֙בְּמִסְפַּ֤רפְּקֻדָ֗יואֲבֹתָ֑םלְבֵ֣יתלְמִשְׁפְּחֹתָ֖םתֹּולְדֹתָ֥םשִׁמְעֹ֔וןלִבְנֵ֣י
saba'
yose'
kolh
wama'elahh
sanahh
'eseriymh
benh
mi
zakarh
kalh
legulegelotamh
semowth
bemiseparh
pequdaywh
'abotamh
lebeyth
lemisepehotamh
towledotamh
sime'ownh
libeneyh
saba'
yose'
kol
wama'elah
sanah
'eseriym
ben
mi
zakar
kal
legulegelotam
semowt
bemisepar
pequdayw
'abotam
lebeyt
lemisepehotam
towledotam
sime'own
libeney
in the army,
who could serve
or older
twenty
years of age
male
of every
one
by one the names
counting
and families,
of their clans
according to the records
of Simeon,
From the sons

1-22. Of the children of Simeon, by their generations, after their families, by the house of their fathers, those that were numbered of them, according to the number of the names, by their polls, every male from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;

num 1:23

מֵאֹֽותוּשְׁלֹ֥שׁאֶ֖לֶףוַחֲמִשִּׁ֛יםתִּשְׁעָ֧השִׁמְעֹ֑וןלְמַטֵּ֣הפְּקֻדֵיהֶ֖ם
me'owth
wselosh
'eleph
wahamisiymh
tise'ahh
sime'ownh
lematehh
pequdeyhemh
me'owt
wselos
'elep
wahamisiym
tise'ah
sime'own
lemateh
pequdeyhem
numbered 59,300.
of Simeon
to the tribe
those registered

1-23. Those that were numbered of them, even of the tribe of Simeon, were fifty and nine thousand and three hundred.

num 1:24

צָבָֽאיֹצֵ֥אכֹּ֖לוָמַ֔עְלָהשָׁנָה֙עֶשְׂרִ֤יםבֶּ֨ןמִשֵׁמֹ֗ותבְּמִסְפַּ֣ראֲבֹתָ֑םלְבֵ֣יתלְמִשְׁפְּחֹתָ֖םתֹּולְדֹתָ֥םגָ֔דלִבְנֵ֣י
saba'
yose'
kolh
wama'elahh
sanahh
'eseriymh
benh
mi
semowth
bemiseparh
'abotamh
lebeyth
lemisepehotamh
towledotamh
gadh
libeneyh
saba'
yose'
kol
wama'elah
sanah
'eseriym
ben
mi
semowt
bemisepar
'abotam
lebeyt
lemisepehotam
towledotam
gad
libeney
in the army,
who could serve
or older
of those twenty
years of age
the names
counting
and families,
of their clans
according to the records
of Gad,
From the sons

1-24. Of the children of Gad, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;

num 1:25

וַחֲמִשִּֽׁיםמֵאֹ֖ותוְשֵׁ֥שׁאֶ֔לֶףוְאַרְבָּעִים֙חֲמִשָּׁ֤הגָ֑דלְמַטֵּ֣הפְּקֻדֵיהֶ֖ם
wahamisiymh
me'owth
wesesh
'eleph
we'areba'iymh
hamisahh
gadh
lematehh
pequdeyhemh
wahamisiym
me'owt
weses
'elep
we'areba'iym
hamisah
gad
lemateh
pequdeyhem
numbered 45,650.
of Gad
to the tribe
those registered

1-25. Those that were numbered of them, even of the tribe of Gad, were forty and five thousand six hundred and fifty.

num 1:26

צָבָֽאיֹצֵ֥אכֹּ֖לוָמַ֔עְלָהשָׁנָה֙עֶשְׂרִ֤יםבֶּ֨ןמִשֵׁמֹ֗תבְּמִסְפַּ֣ראֲבֹתָ֑םלְבֵ֣יתלְמִשְׁפְּחֹתָ֖םתֹּולְדֹתָ֥םיְהוּדָ֔הלִבְנֵ֣י
saba'
yose'
kolh
wama'elahh
sanahh
'eseriymh
benh
mi
semoth
bemiseparh
'abotamh
lebeyth
lemisepehotamh
towledotamh
yehwdahh
libeneyh
saba'
yose'
kol
wama'elah
sanah
'eseriym
ben
mi
semot
bemisepar
'abotam
lebeyt
lemisepehotam
towledotam
yehwdah
libeney
in the army,
who could serve
or older
of those twenty
years of age
the names
counting
and families,
of their clans
according to the records
of Judah,
From the sons

1-26. Of the children of Judah, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;

num 1:27

מֵאֹֽותוְשֵׁ֥שׁאֶ֖לֶףוְשִׁבְעִ֛יםאַרְבָּעָ֧היְהוּדָ֑הלְמַטֵּ֣הפְּקֻדֵיהֶ֖ם
me'owth
wesesh
'eleph
wesibe'iymh
'areba'ahh
yehwdahh
lematehh
pequdeyhemh
me'owt
weses
'elep
wesibe'iym
'areba'ah
yehwdah
lemateh
pequdeyhem
numbered 74,600.
of Judah
to the tribe
those registered

1-27. Those that were numbered of them, even of the tribe of Judah, were threescore and fourteen thousand and six hundred.

num 1:28

צָבָֽאיֹצֵ֥אכֹּ֖לוָמַ֔עְלָהשָׁנָה֙עֶשְׂרִ֤יםבֶּ֨ןמִשֵׁמֹ֗תבְּמִסְפַּ֣ראֲבֹתָ֑םלְבֵ֣יתלְמִשְׁפְּחֹתָ֖םתֹּולְדֹתָ֥םיִשָּׂשכָ֔רלִבְנֵ֣י
saba'
yose'
kolh
wama'elahh
sanahh
'eseriymh
benh
mi
semoth
bemiseparh
'abotamh
lebeyth
lemisepehotamh
towledotamh
yisaskarh
libeneyh
saba'
yose'
kol
wama'elah
sanah
'eseriym
ben
mi
semot
bemisepar
'abotam
lebeyt
lemisepehotam
towledotam
yisaskar
libeney
in the army,
who could serve
or older
of those twenty
years of age
the names
counting
and families,
of their clans
according to the records
of Issachar,
From the sons

1-28. Of the children of Issachar, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;

num 1:29

מֵאֹֽותוְאַרְבַּ֥עאֶ֖לֶףוַחֲמִשִּׁ֛יםאַרְבָּעָ֧היִשָּׂשכָ֑רלְמַטֵּ֣הפְּקֻדֵיהֶ֖ם
me'owth
we'areba'
'eleph
wahamisiymh
'areba'ahh
yisaskarh
lematehh
pequdeyhemh
me'owt
we'areba'
'elep
wahamisiym
'areba'ah
yisaskar
lemateh
pequdeyhem
numbered 54,400.
of Issachar
to the tribe
those registered

1-29. Those that were numbered of them, even of the tribe of Issachar, were fifty and four thousand and four hundred.

num 1:30

צָבָֽאיֹצֵ֥אכֹּ֖לוָמַ֔עְלָהשָׁנָה֙עֶשְׂרִ֤יםבֶּ֨ןמִשֵׁמֹ֗תבְּמִסְפַּ֣ראֲבֹתָ֑םלְבֵ֣יתלְמִשְׁפְּחֹתָ֖םתֹּולְדֹתָ֥םזְבוּלֻ֔ןלִבְנֵ֣י
saba'
yose'
kolh
wama'elahh
sanahh
'eseriymh
benh
mi
semoth
bemiseparh
'abotamh
lebeyth
lemisepehotamh
towledotamh
zebwlunh
libeneyh
saba'
yose'
kol
wama'elah
sanah
'eseriym
ben
mi
semot
bemisepar
'abotam
lebeyt
lemisepehotam
towledotam
zebwlun
libeney
in the army,
who could serve
or older
of those twenty
years of age
the names
counting
and families,
of their clans
according to the records
of Zebulun,
From the sons

1-30. Of the children of Zebulun, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;

num 1:31

מֵאֹֽותוְאַרְבַּ֥עאֶ֖לֶףוַחֲמִשִּׁ֛יםשִׁבְעָ֧הזְבוּלֻ֑ןלְמַטֵּ֣הפְּקֻדֵיהֶ֖ם
me'owth
we'areba'
'eleph
wahamisiymh
sibe'ahh
zebwlunh
lematehh
pequdeyhemh
me'owt
we'areba'
'elep
wahamisiym
sibe'ah
zebwlun
lemateh
pequdeyhem
numbered 57,400.
of Zebulun
to the tribe
those registered

1-31. Those that were numbered of them, even of the tribe of Zebulun, were fifty and seven thousand and four hundred.

num 1:32

צָבָֽאיֹצֵ֥אכֹּ֖לוָמַ֔עְלָהשָׁנָה֙עֶשְׂרִ֤יםבֶּ֨ןמִשֵׁמֹ֗תבְּמִסְפַּ֣ראֲבֹתָ֑םלְבֵ֣יתלְמִשְׁפְּחֹתָ֖םתֹּולְדֹתָ֥םאֶפְרַ֔יִםלִבְנֵ֣ייֹוסֵף֙לִבְנֵ֤י
saba'
yose'
kolh
wama'elahh
sanahh
'eseriymh
benh
mi
semoth
bemiseparh
'abotamh
lebeyth
lemisepehotamh
towledotamh
'eperayimh
libeneyh
yowseph
libeneyh
saba'
yose'
kol
wama'elah
sanah
'eseriym
ben
mi
semot
bemisepar
'abotam
lebeyt
lemisepehotam
towledotam
'eperayim
libeney
yowsep
libeney
in the army,
who could serve
or older
of those twenty
years of age
the names
counting
and families,
of their clans
according to the records
of Ephraim,
From the sons
of Joseph:
From the sons

1-32. Of the children of Joseph, namely, of the children of Ephraim, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;

num 1:33

מֵאֹֽותוַחֲמֵ֥שׁאֶ֖לֶףאַרְבָּעִ֥יםאֶפְרָ֑יִםלְמַטֵּ֣הפְּקֻדֵיהֶ֖ם
me'owth
wahamesh
'eleph
'areba'iymh
'eperayimh
lematehh
pequdeyhemh
me'owt
wahames
'elep
'areba'iym
'eperayim
lemateh
pequdeyhem
numbered 40,500
of Ephraim
to the tribe
those registered

1-33. Those that were numbered of them, even of the tribe of Ephraim, were forty thousand and five hundred.

num 1:34

צָבָֽאיֹצֵ֥אכֹּ֖לוָמַ֔עְלָהשָׁנָה֙עֶשְׂרִ֤יםבֶּ֨ןמִשֵׁמֹ֗ותבְּמִסְפַּ֣ראֲבֹתָ֑םלְבֵ֣יתלְמִשְׁפְּחֹתָ֖םתֹּולְדֹתָ֥םמְנַשֶּׁ֔הלִבְנֵ֣י
saba'
yose'
kolh
wama'elahh
sanahh
'eseriymh
benh
mi
semowth
bemiseparh
'abotamh
lebeyth
lemisepehotamh
towledotamh
menasehh
libeneyh
saba'
yose'
kol
wama'elah
sanah
'eseriym
ben
mi
semowt
bemisepar
'abotam
lebeyt
lemisepehotam
towledotam
menaseh
libeney
in the army,
who could serve
or older
of those twenty
years of age
the names
counting
and families,
of their clans
according to the records
of Manasseh,
And from the sons

1-34. Of the children of Manasseh, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;

num 1:35

וּמָאתָֽיִםאֶ֖לֶףוּשְׁלֹשִׁ֛יםשְׁנַ֧יִםמְנַשֶּׁ֑הלְמַטֵּ֣הפְּקֻדֵיהֶ֖ם
wma'tayimh
'eleph
wselosiymh
senayimh
menasehh
lematehh
pequdeyhemh
wma'tayim
'elep
wselosiym
senayim
menaseh
lemateh
pequdeyhem
numbered 32,200
of Manasseh
to the tribe
those registered

1-35. Those that were numbered of them, even of the tribe of Manasseh, were thirty and two thousand and two hundred.

num 1:36

צָבָֽאיֹצֵ֥אכֹּ֖לוָמַ֔עְלָהשָׁנָה֙עֶשְׂרִ֤יםבֶּ֨ןמִשֵׁמֹ֗תבְּמִסְפַּ֣ראֲבֹתָ֑םלְבֵ֣יתלְמִשְׁפְּחֹתָ֖םתֹּולְדֹתָ֥םבִנְיָמִ֔ןלִבְנֵ֣י
saba'
yose'
kolh
wama'elahh
sanahh
'eseriymh
benh
mi
semoth
bemiseparh
'abotamh
lebeyth
lemisepehotamh
towledotamh
bineyaminh
libeneyh
saba'
yose'
kol
wama'elah
sanah
'eseriym
ben
mi
semot
bemisepar
'abotam
lebeyt
lemisepehotam
towledotam
bineyamin
libeney
in the army,
who could serve
or older
of those twenty
years of age
the names
counting
and families,
of their clans
according to the records
of Benjamin,
From the sons

1-36. Of the children of Benjamin, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;

num 1:37

מֵאֹֽותוְאַרְבַּ֥עאֶ֖לֶףוּשְׁלֹשִׁ֛יםחֲמִשָּׁ֧הבִנְיָמִ֑ןלְמַטֵּ֣הפְּקֻדֵיהֶ֖ם
me'owth
we'areba'
'eleph
wselosiymh
hamisahh
bineyaminh
lematehh
pequdeyhemh
me'owt
we'areba'
'elep
wselosiym
hamisah
bineyamin
lemateh
pequdeyhem
numbered 35,400.
of Benjamin
to the tribe
those registered

1-37. Those that were numbered of them, even of the tribe of Benjamin, were thirty and five thousand and four hundred.

num 1:38

צָבָֽאיֹצֵ֥אכֹּ֖לוָמַ֔עְלָהשָׁנָה֙עֶשְׂרִ֤יםבֶּ֨ןמִשֵׁמֹ֗תבְּמִסְפַּ֣ראֲבֹתָ֑םלְבֵ֣יתלְמִשְׁפְּחֹתָ֖םתֹּולְדֹתָ֥םדָ֔ןלִבְנֵ֣י
saba'
yose'
kolh
wama'elahh
sanahh
'eseriymh
benh
mi
semoth
bemiseparh
'abotamh
lebeyth
lemisepehotamh
towledotamh
danh
libeneyh
saba'
yose'
kol
wama'elah
sanah
'eseriym
ben
mi
semot
bemisepar
'abotam
lebeyt
lemisepehotam
towledotam
dan
libeney
in the army,
who could serve
or older
of those twenty
years of age
the names
counting
and families,
of their clans
according to the records
of Dan,
From the sons

1-38. Of the children of Dan, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;

num 1:39

מֵאֹֽותוּשְׁבַ֥עאֶ֖לֶףוְשִׁשִּׁ֛יםשְׁנַ֧יִםדָ֑ןלְמַטֵּ֣הפְּקֻדֵיהֶ֖ם
me'owth
wseba'
'eleph
wesisiymh
senayimh
danh
lematehh
pequdeyhemh
me'owt
wseba'
'elep
wesisiym
senayim
dan
lemateh
pequdeyhem
numbered 62,700.
of Dan
to the tribe
those registered

1-39. Those that were numbered of them, even of the tribe of Dan, were threescore and two thousand and seven hundred.

num 1:40

צָבָֽאיֹצֵ֥אכֹּ֖לוָמַ֔עְלָהשָׁנָה֙עֶשְׂרִ֤יםבֶּ֨ןמִשֵׁמֹ֗תבְּמִסְפַּ֣ראֲבֹתָ֑םלְבֵ֣יתלְמִשְׁפְּחֹתָ֖םתֹּולְדֹתָ֥םאָשֵׁ֔רלִבְנֵ֣י
saba'
yose'
kolh
wama'elahh
sanahh
'eseriymh
benh
mi
semoth
bemiseparh
'abotamh
lebeyth
lemisepehotamh
towledotamh
'aserh
libeneyh
saba'
yose'
kol
wama'elah
sanah
'eseriym
ben
mi
semot
bemisepar
'abotam
lebeyt
lemisepehotam
towledotam
'aser
libeney
in the army,
who could serve
or older
of those twenty
years of age
the names
counting
and families,
of their clans
according to the records
of Asher,
From the sons

1-40. Of the children of Asher, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;

num 1:41

מֵאֹֽותוַחֲמֵ֥שׁאֶ֖לֶףוְאַרְבָּעִ֛יםאֶחָ֧דאָשֵׁ֑רלְמַטֵּ֣הפְּקֻדֵיהֶ֖ם
me'owth
wahamesh
'eleph
we'areba'iymh
'ehadh
'aserh
lematehh
pequdeyhemh
me'owt
wahames
'elep
we'areba'iym
'ehad
'aser
lemateh
pequdeyhem
numbered 41,500.
of Asher
to the tribe
those registered

1-41. Those that were numbered of them, even of the tribe of Asher, were forty and one thousand and five hundred.

num 1:42

צָבָֽאיֹצֵ֥אכֹּ֖לוָמַ֔עְלָהשָׁנָה֙עֶשְׂרִ֤יםבֶּ֨ןמִשֵׁמֹ֗תבְּמִסְפַּ֣ראֲבֹתָ֑םלְבֵ֣יתלְמִשְׁפְּחֹתָ֖םתֹּולְדֹתָ֥םנַפְתָּלִ֔יבְּנֵ֣י
saba'
yose'
kolh
wama'elahh
sanahh
'eseriymh
benh
mi
semoth
bemiseparh
'abotamh
lebeyth
lemisepehotamh
towledotamh
napetaliyh
beneyh
saba'
yose'
kol
wama'elah
sanah
'eseriym
ben
mi
semot
bemisepar
'abotam
lebeyt
lemisepehotam
towledotam
napetaliy
beney
in the army,
who could serve
or older
of those twenty
years of age
the names
counting
and families,
of their clans
according to the records
of Naphtali,
From the sons

1-42. Of the children of Naphtali, throughout their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;

num 1:43

מֵאֹֽותוְאַרְבַּ֥עאֶ֖לֶףוַחֲמִשִּׁ֛יםשְׁלֹשָׁ֧הנַפְתָּלִ֑ילְמַטֵּ֣הפְּקֻדֵיהֶ֖ם
me'owth
we'areba'
'eleph
wahamisiymh
selosahh
napetaliyh
lematehh
pequdeyhemh
me'owt
we'areba'
'elep
wahamisiym
selosah
napetaliy
lemateh
pequdeyhem
numbered 53,400.
of Naphtali
to the tribe
those registered

1-43. Those that were numbered of them, even of the tribe of Naphtali, were fifty and three thousand and four hundred.

num 1:44

הָיֽוּאֲבֹתָ֖יולְבֵיתאֶחָ֥דאִישׁאִ֑ישׁעָשָׂ֖רשְׁנֵ֥יםיִשְׂרָאֵ֔לוּנְשִׂיאֵ֣יוְאַהֲרֹן֙מֹשֶׁ֤האֲשֶׁר֩פָּקַ֨דהַפְּקֻדִ֡יםאֵ֣לֶּה
haywh
'abotaywh
lebeyth
'ehadh
'iysh
'iysh
'asarh
seneymh
yisera'elh
wnesiy'eyh
we'aharonh
mosehh
'aserpaqadh
hapequdiymh
'elehh
hayw
'abotayw
lebeyt
'ehad
'iys
'iys
'asar
seneym
yisera'el
wnesiy'ey
we'aharon
moseh
'aserpaqad
hapequdiym
'eleh
representing his family.
each one
with the assistance of the twelve
of Israel;
leaders
and Aaron,
by Moses
were the men numbered
These

1-44. These are those that were numbered, which Moses and Aaron numbered, and the princes of Israel, being twelve men: each one was for the house of his fathers.

num 1:45

בְּיִשְׂרָאֵֽלצָבָ֖איֹצֵ֥אכָּלוָמַ֔עְלָהשָׁנָה֙עֶשְׂרִ֤יםבֶּ֨ןמִאֲבֹתָ֑םלְבֵ֣יתיִשְׂרָאֵ֖לבְנֵֽיפְּקוּדֵ֥יכָּלוַיִּֽהְי֛וּ
beyisera'elh
saba'
yose'
kalh
wama'elahh
sanahh
'eseriymh
benh
mi
'abotamh
lebeyth
yisera'elh
beneyh
peqwdeyh
kalh
wayiheywh
beyisera'el
saba'
yose'
kal
wama'elah
sanah
'eseriym
ben
mi
'abotam
lebeyt
yisera'el
beney
peqwdey
kal
wayiheyw
in Israel’s
army
who could serve
or older
twenty
years of age
according to their families.
the Israelites
registered
So all
were

1-45. So were all those that were numbered of the children of Israel, by the house of their fathers, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war in Israel;

num 1:46

וַחֲמִשִּֽׁיםמֵאֹ֖ותוַחֲמֵ֥שׁאֲלָפִ֑יםוּשְׁלֹ֣שֶׁתאֶ֖לֶףמֵאֹ֥ותשֵׁשׁהַפְּקֻדִ֔יםכָּלוַיִּֽהְיוּ֙
wahamisiymh
me'owth
wahamesh
'alapiymh
wseloseth
'eleph
me'owth
sesh
hapequdiymh
kalh
wayiheywh
wahamisiym
me'owt
wahames
'alapiym
wseloset
'elep
me'owt
ses
hapequdiym
kal
wayiheyw
numbered 603,550.
those registered
the total of
And

1-46. Even all they that were numbered were six hundred thousand and three thousand and five hundred and fifty.

num 1:47

בְּתֹוכָֽםהָתְפָּקְד֖וּלֹ֥אאֲבֹתָ֑םלְמַטֵּ֣הוְהַלְוִיִּ֖ם
betowkamh
hatepaqedwh
lo'
'abotamh
lematehh
wehalewiyimh
betowkam
hatepaqedw
lo'
'abotam
lemateh
wehalewiyim
with
registered
were not
of their fathers.
the tribe
The Levites, however,

1-47. But the Levites after the tribe of their fathers were not numbered among them.

num 1:48

לֵּאמֹֽראֶלמֹשֶׁ֥היְהוָ֖הוַיְדַבֵּ֥ר
le'morh
'elmosehh
yehwahh
wayedaberh
le'mor
'elmoseh
yehwah
wayedaber
Moses:
For the LORD
had said to

1-48. For the LORD had spoken unto Moses, saying,

num 1:49

יִשְׂרָאֵֽלבְּנֵ֥יבְּתֹ֖וךְתִשָּׂ֑אלֹ֣ארֹאשָׁ֖םוְאֶתתִפְקֹ֔דלֹ֣אלֵוִי֙מַטֵּ֤האֶתאַ֣ךְ
yisera'elh
beneyh
betowke
tisa'
lo'
ro'samh
we'eth
tipeqodh
lo'
lewiyh
matehh
'eth
'ake
yisera'el
beney
betowke
tisa'
lo'
ro'sam
we'et
tipeqod
lo'
lewiy
mateh
'et
'ake
the other Israelites.
with
in the census
register
“Do not
of Levi
the tribe

1-49. Only thou shalt not number the tribe of Levi, neither take the sum of them among the children of Israel:

num 1:50

יַחֲנֽוּלַמִּשְׁכָּ֖ןוְסָבִ֥יביְשָׁרְתֻ֑הוּוְהֵ֖םכֵּלָ֔יוכָּלוְאֶתהַמִּשְׁכָּן֙אֶתיִשְׂא֤וּאֲשֶׁרלֹו֒הֵ֜מָּהכָּלוְעַ֣לכֵּלָיו֮כָּלוְעַ֣להָעֵדֻ֜תמִשְׁכַּ֨ןעַלהַלְוִיִּם֩אֶתהַפְקֵ֣דוְאַתָּ֡ה
yahanwh
lamisekanh
wesabiybh
yesaretuhwh
wehemh
kelaywh
kalh
we'eth
hamisekanh
'eth
yise'wh
'aserlowhemahh
kalh
we'alh
kelaywh
kalh
we'alh
ha'eduth
misekanh
'alh
halewiyimh
'eth
hapeqedh
we'atahh
yahanw
lamisekan
wesabiyb
yesaretuhw
wehem
kelayw
kal
we'et
hamisekan
'et
yise'w
'aserlowhemah
kal
we'al
kelayw
kal
we'al
ha'edut
misekan
'al
halewiyim
'et
hapeqed
we'atah
and camp
it.
around
care for it,
its articles,
all
and and
the tabernacle
shall carry
They
everything in it.
and and
its furnishings,
all
of the testimony,
the tabernacle
over
the Levites
you are to appoint
Instead,

1-50. But thou shalt appoint the Levites over the tabernacle of testimony, and over all the vessels thereof, and over all things that belong to it: they shall bear the tabernacle, and all the vessels thereof; and they shall minister unto it, and shall encamp round about the tabernacle.

num 1:51

יוּמָֽתהַקָּרֵ֖בוְהַזָּ֥רהַלְוִיִּ֑םאֹתֹ֖ויָקִ֥ימוּהַמִּשְׁכָּ֔ןוּבַחֲנֹת֙הַלְוִיִּ֔םאֹתֹו֙יֹורִ֤ידוּהַמִּשְׁכָּ֗ןוּבִנְסֹ֣עַ
ywmath
haqarebh
wehazarh
halewiyimh
'otowh
yaqiymwh
hamisekanh
wbahanoth
halewiyimh
'otowh
yowriydwh
hamisekanh
wbineso'a
ywmat
haqareb
wehazar
halewiyim
'otow
yaqiymw
hamisekan
wbahanot
halewiyim
'otow
yowriydw
hamisekan
wbineso'a
must be put to death.
who goes near it
Any outsider
the Levites
are to set it up.
and whenever it
is to be pitched,
the Levites
are to take it down,
Whenever the tabernacle
is to move,

1-51. And when the tabernacle setteth forward, the Levites shall take it down: and when the tabernacle is to be pitched, the Levites shall set it up: and the stranger that cometh nigh shall be put to death.

num 1:52

לְצִבְאֹתָֽםדִּגְלֹ֖ועַלוְאִ֥ישׁמַחֲנֵ֛הוּעַֽלאִ֧ישׁיִשְׂרָאֵ֑לבְּנֵ֣יוְחָנ֖וּ
lesibe'otamh
digelowh
'alh
we'iysh
mahanehwh
'alh
'iysh
yisera'elh
beneyh
wehanwh
lesibe'otam
digelow
'al
we'iys
mahanehw
'al
'iys
yisera'el
beney
wehanw
by their divisions,
his own [family] banner.
under
and and
his own camp
in
each man
The Israelites
are to camp

1-52. And the children of Israel shall pitch their tents, every man by his own camp, and every man by his own standard, throughout their hosts.

num 1:53

הָעֵדֽוּתמִשְׁכַּ֥ןמִשְׁמֶ֖רֶתאֶתהַלְוִיִּ֔םוְשָׁמְרוּ֙יִשְׂרָאֵ֑לבְּנֵ֣יעֲדַ֖תעַלקֶ֔צֶףיִהְיֶ֣הוְלֹֽאהָעֵדֻ֔תלְמִשְׁכַּ֣ןסָבִיב֙יַחֲנ֤וּוְהַלְוִיִּ֞ם
ha'edwth
misekanh
misemereth
'eth
halewiyimh
wesamerwh
yisera'elh
beneyh
'adath
'alh
qeseph
yiheyehh
welo'
ha'eduth
lemisekanh
sabiybh
yahanwh
wehalewiyimh
ha'edwt
misekan
misemeret
'et
halewiyim
wesamerw
yisera'el
beney
'adat
'al
qesep
yiheyeh
welo'
ha'edut
lemisekan
sabiyb
yahanw
wehalewiyim
of the Testimony.”
for the tabernacle
are responsible
So the Levites
and watch over it,
the Israelite
congregation.
on
wrath
shall fall
so that no
of the Testimony
the tabernacle
around
are to camp
But the Levites

1-53. But the Levites shall pitch round about the tabernacle of testimony, that there be no wrath upon the congregation of the children of Israel: and the Levites shall keep the charge of the tabernacle of testimony.

num 1:54

עָשֽׂוּכֵּ֥ןמֹשֶׁ֖האֶתיְהוָ֛האֲשֶׁ֨רצִוָּ֧הכֹלכְּ֠יִשְׂרָאֵ֑לבְּנֵ֣יוַֽיַּעֲשׂ֖וּ
'aswh
kenh
mosehh
'eth
yehwahh
'asersiwahh
kolh
ke
yisera'elh
beneyh
waya'aswh
'asw
ken
moseh
'et
yehwah
'asersiwah
kol
ke
yisera'el
beney
waya'asw
Moses.
the LORD
just as had commanded
everything
Thus the Israelites
did

1-54. And the children of Israel did according to all that the LORD commanded Moses, so did they.