sa2 1:1

שְׁנָֽיִםיָמִ֥יםבְּצִקְלָ֖גדָּוִ֛דוַיֵּ֧שֶׁבהָעֲמָלֵ֑קאֶתהַכֹּ֖ותמֵשָׁ֔בוְדָוִ֣דשָׁא֔וּלמֹ֣ותאַֽחֲרֵי֙וַיְהִ֗י
senayimh
yamiymh
besiqelagh
dawidh
wayesebh
ha'amaleqh
'eth
hakowth
me
sabh
wedawidh
sa'wlh
mowth
'ahareyh
wayehiyh
senayim
yamiym
besiqelag
dawid
wayeseb
ha'amaleq
'et
hakowt
me
sab
wedawid
sa'wl
mowt
'aharey
wayehiy
two
days.
in Ziklag
and stayed
of the Amalekites
the slaughter
from
returned
David
of Saul,
the death
After

1-1. Now it came to pass after the death of Saul, when David was returned from the slaughter of the Amalekites, and David had abode two days in Ziklag;

sa2 1:2

וַיִּשְׁתָּֽחוּאַ֖רְצָהוַיִּפֹּ֥לאֶלדָּוִ֔דבְּבֹאֹ֣ווַיְהִי֙רֹאשֹׁ֑ועַלוַאֲדָמָ֖הקְרֻעִ֔יםוּבְגָדָ֣יושָׁא֔וּלעִ֣םמֵהַֽמַּחֲנֶה֙מִןבָּ֤אאִ֨ישׁוְהִנֵּה֩הַשְּׁלִישִׁ֗יבַּיֹּ֣וםוַיְהִ֣י
wayisetahwh
'aresahh
wayipolh
'eldawidh
bebo'owh
wayehiyh
ro'sowh
'alh
wa'adamahh
qeru'iymh
wbegadaywh
sa'wlh
'imh
me
hamahanehh
minh
ba'
'iysh
wehinehh
haseliysiyh
bayowmh
wayehiyh
wayisetahw
'aresah
wayipol
'eldawid
bebo'ow
wayehiy
ro'sow
'al
wa'adamah
qeru'iym
wbegadayw
sa'wl
'im
me
hamahaneh
min
ba'
'iys
wehineh
haseliysiy
bayowm
wayehiy
to pay him homage.
to the ground
he fell
to David,
When he came
his head
on
and dust
with torn
clothes
Saul’s
from
camp.
arrived
a man
On the third
day

1-2. It came even to pass on the third day, that, behold, a man came out of the camp from Saul with his clothes rent, and earth upon his head: and so it was, when he came to David, that he fell to the earth, and did obeisance.

sa2 1:3

נִמְלָֽטְתִּייִשְׂרָאֵ֖למַּחֲנֵ֥האֵלָ֔יומִוַיֹּ֣אמֶרתָּבֹ֑ואזֶּ֖המִאֵ֥ילֹו֙דָּוִ֔דוַיֹּ֤אמֶר
nimelatetiyh
yisera'elh
mahanehh
'elaywmi
wayo'merh
tabow'
zehh
mi
'eyh
lowdawidh
wayo'merh
nimelatetiy
yisera'el
mahaneh
'elaywmi
wayo'mer
tabow'
zeh
mi
'ey
lowdawid
wayo'mer
“I have escaped
from the Israelite
camp,”
he replied.
have you come from?”
“Where
David
asked.

1-3. And David said unto him, From whence comest thou? And he said unto him, Out of the camp of Israel am I escaped.

sa2 1:4

מֵֽתוּבְּנֹ֖ווִיהֹונָתָ֥ןשָׁא֛וּלוְגַ֗םוַיָּמֻ֔תוּהָעָם֙מִןנָפַ֤להַרְבֵּ֞הוְגַםהַמִּלְחָמָ֗המִןהָעָ֜םאֲשֶׁרנָ֨סלִ֑יוַ֠יֹּאמֶרנָ֣אהַגֶּדהַדָּבָ֖רהָיָ֥המֶהאֵלָ֥יודָּוִ֛דוַיֹּ֨אמֶר
metwh
benowh
wiyhownatanh
sa'wlh
wegamh
wayamutwh
ha'amh
minh
napalh
harebehh
wegamh
hamilehamahh
minh
ha'amh
'asernash
liywayo'merh
na'
hagedh
hadabarh
hayahh
mehh
'elaywdawidh
wayo'merh
metw
benow
wiyhownatan
sa'wl
wegam
wayamutw
ha'am
min
napal
harebeh
wegam
hamilehamah
min
ha'am
'asernas
liywayo'mer
na'
haged
hadabar
hayah
meh
'elaywdawid
wayo'mer
are also dead.”
and his son
Jonathan
Saul
And
and died.
[them]
of
fell
“Many
the battle,”
from
“The troops
fled
he replied.
“Please
tell me.”
was the outcome?”
“What
David
asked.

1-4. And David said unto him, How went the matter? I pray thee, tell me. And he answered, That the people are fled from the battle, and many of the people also are fallen and dead; and Saul and Jonathan his son are dead also.

sa2 1:5

בְּנֹֽווִיהֹֽונָתָ֥ןשָׁא֖וּלכִּימֵ֥תיָדַ֔עְתָּלֹ֑ואֵ֣יךְהַמַּגִּ֣ידאֶלהַנַּ֖עַרדָּוִ֔דוַיֹּ֣אמֶר
benowh
wiyhownatanh
sa'wlh
kiymeth
yada'eta
low'eyke
hamagiydh
'elhana'arh
dawidh
wayo'merh
benow
wiyhownatan
sa'wl
kiymet
yada'eta
low'eyke
hamagiyd
'elhana'ar
dawid
wayo'mer
and his son
Jonathan
Saul
are dead?”
do you know
“How
who had brought him the report,
the young man
David
asked

1-5. And David said unto the young man that told him, How knowest thou that Saul and Jonathan his son be dead?

sa2 1:6

הִדְבִּקֻֽהוּהַפָּרָשִׁ֖יםוּבַעֲלֵ֥יהָרֶ֛כֶבוְהִנֵּ֥החֲנִיתֹ֑ועַלנִשְׁעָ֣ןשָׁא֖וּלוְהִנֵּ֥ההַגִּלְבֹּ֔עַבְּהַ֣רנִקְרֵ֨יתִי֙לֹ֗ונִקְרֹ֤אהַמַּגִּ֣ידהַנַּ֣עַרוַיֹּ֜אמֶר
hidebiquhwh
haparasiymh
wba'aleyh
harekebh
wehinehh
haniytowh
'alh
nise'anh
sa'wlh
wehinehh
hagilebo'a
beharh
niqereytiyh
lowniqero'
hamagiydh
hana'arh
wayo'merh
hidebiquhw
haparasiym
wba'aley
harekeb
wehineh
haniytow
'al
nise'an
sa'wl
wehineh
hagilebo'a
behar
niqereytiy
lowniqero'
hamagiyd
hana'ar
wayo'mer
closing in on him.
and the cavalry
the chariots
with
his spear,
on
leaning
was Saul,
“and there
Gilboa,”
to be on Mount
“I happened
he
replied,

1-6. And the young man that told him said, As I happened by chance upon mount Gilboa, behold, Saul leaned upon his spear; and, lo, the chariots and horsemen followed hard after him.

sa2 1:7

הִנֵּֽנִיאֵלָ֔יוָאֹמַ֖רוַיִּקְרָ֣אוַיִּרְאֵ֑נִיאַחֲרָ֖יווַיִּ֥פֶן
hineniyh
'elaywa'omarh
wayiqera'
wayire'eniyh
'aharaywh
wayipenh
hineniy
'elaywa'omar
wayiqera'
wayire'eniy
'aharayw
wayipen
‘Here I am!’
and I answered,
he called out
and saw me,
When he turned around

1-7. And when he looked behind him, he saw me, and called unto me. And I answered, Here am I.

sa2 1:8

אָנֹֽכִיאֵלָ֔יועֲמָלֵקִ֖יוָאֹמַ֣ראָ֑תָּהלִ֖ימִיוַיֹּ֥אמֶר
'anokiyh
'elayw'amaleqiyh
wa'omarh
'atahh
liymiyh
wayo'merh
'anokiy
'elayw'amaleqiy
wa'omar
'atah
liymiy
wayo'mer
‘I am
him, an Amalekite.’
So I told
are you?’
‘Who
he asked.

1-8. And he said unto me, Who art thou? And I answered him, I am an Amalekite.

sa2 1:9

נַפְשִׁ֖יעֹ֥ודכִּֽיכָלהַשָּׁבָ֑ץכִּ֥יאֲחָזַ֖נִיוּמֹ֣תְתֵ֔נִיעָלַי֙נָ֤אאֵלַ֗יעֲמָדוַיֹּ֣אמֶר
napesiyh
'owdh
kiykalh
hasabash
kiy'ahazaniyh
wmoteteniyh
'alayh
na'
'elay'amadh
wayo'merh
napesiy
'owd
kiykal
hasabas
kiy'ahazaniy
wmoteteniy
'alay
na'
'elay'amad
wayo'mer
my life
lingers.’
but still
agony
for has seized me
me and kill me,
over
‘Stand
Then he begged me,

1-9. He said unto me again, Stand, I pray thee, upon me, and slay me: for anguish is come upon me, because my life is yet whole in me.

sa2 1:10

הֵֽנָּהאֶלאֲדֹנִ֖יוָאֲבִיאֵ֥םזְרֹעֹ֔ואֲשֶׁ֣רעַלוְאֶצְעָדָה֙רֹאשֹׁ֗ואֲשֶׁ֣רעַלהַנֵּ֣זֶרוָאֶקַּ֞חנִפְלֹ֑ואַחֲרֵ֣ייִֽחְיֶ֖הכִּ֛ילֹ֥אכִּ֣ייָדַ֔עְתִּיוַאֲמֹ֣תְתֵ֔הוּעָלָיו֙בִּֽיוָאֶעֱמֹ֤ד
henahh
'el'adoniyh
wa'abiy'emh
zero'owh
'aser'alh
we'ese'adahh
ro'sowh
'aser'alh
hanezerh
wa'eqahh
nipelowh
'ahareyh
yiheyehh
kiylo'
kiyyada'etiyh
wa'amotetehwh
'alaywh
biywa'e'emodh
henah
'el'adoniy
wa'abiy'em
zero'ow
'aser'al
we'ese'adah
ro'sow
'aser'al
hanezer
wa'eqah
nipelow
'aharey
yiheyeh
kiylo'
kiyyada'etiy
wa'amotetehw
'alayw
biywa'e'emod
them here
to my lord.”
and I have brought
his arm,
that was on
and the band
his head
that was on
the crown
And I took
he had fallen
after
survive.
that he could not
because I knew
him and killed him,
over
So I stood

1-10. So I stood upon him, and slew him, because I was sure that he could not live after that he was fallen: and I took the crown that was upon his head, and the bracelet that was on his arm, and have brought them hither unto my lord.

sa2 1:11

אֲשֶׁ֥ראִתֹּֽוהָאֲנָשִׁ֖יםכָּלוְגַ֥םוַיִּקְרָעֵ֑םבִּבְגָדָ֖יודָּוִ֛דוַיַּחֲזֵ֥ק
'aser'itowh
ha'anasiymh
kalh
wegamh
wayiqera'emh
bibegadaywh
dawidh
wayahazeqh
'aser'itow
ha'anasiym
kal
wegam
wayiqera'em
bibegadayw
dawid
wayahazeq
who [were] with him
the men
and all
did the same.
and tore them,
of his clothes
Then David
took hold

1-11. Then David took hold on his clothes, and rent them; and likewise all the men that were with him:

sa2 1:12

בֶּחָֽרֶבכִּ֥ינָפְל֖וּיִשְׂרָאֵ֔לבֵּ֣יתוְעַליְהוָה֙עַ֤םוְעַלבְּנֹ֗ויְהֹונָתָ֣ןוְעַלשָׁא֞וּלעַלהָעָ֑רֶבעַדוַיָּצֻ֖מוּוַיִּבְכּ֔וּוַֽיִּסְפְּדוּ֙
beharebh
kiynapelwh
yisera'elh
beyth
we'alh
yehwahh
'amh
we'alh
benowh
yehownatanh
we'alh
sa'wlh
'alh
ha'arebh
'adh
wayasumwh
wayibekwh
wayisepedwh
behareb
kiynapelw
yisera'el
beyt
we'al
yehwah
'am
we'al
benow
yehownatan
we'al
sa'wl
'al
ha'areb
'ad
wayasumw
wayibekw
wayisepedw
by the sword.
because they had fallen
of Israel,
the house
and and
of the LORD
for the people
and and
his son
Jonathan,
and
Saul
for
evening
until
and fasted
and wept
They mourned

1-12. And they mourned, and wept, and fasted until even, for Saul, and for Jonathan his son, and for the people of the LORD, and for the house of Israel; because they were fallen by the sword.

sa2 1:13

אָנֹֽכִיעֲמָלֵקִ֖יגֵּ֥ראִ֛ישׁבֶּןוַיֹּ֕אמֶראָ֑תָּהזֶּ֖המִלֹ֔ואֵ֥יהַמַּגִּ֣ידאֶלהַנַּ֨עַר֙דָּוִ֗דוַיֹּ֣אמֶר
'anokiyh
'amaleqiyh
gerh
'iysh
benh
wayo'merh
'atahh
zehh
mi
low'eyh
hamagiydh
'elhana'arh
dawidh
wayo'merh
'anokiy
'amaleqiy
ger
'iys
ben
wayo'mer
'atah
zeh
mi
low'ey
hamagiyd
'elhana'ar
dawid
wayo'mer
“I am
an Amalekite.”
of a foreigner,”
“I am the son
he answered.
are you from?”
“Where
who had brought him the report,
of the young man
And David
inquired

1-13. And David said unto the young man that told him, Whence art thou? And he answered, I am the son of a stranger, an Amalekite.

sa2 1:14

יְהוָֽהמְשִׁ֥יחַאֶתלְשַׁחֵ֖תיָֽדְךָ֔לִשְׁלֹ֨חַ֙יָרֵ֔אתָלֹ֣אאֵ֚יךְאֵלָ֖יודָּוִ֑דוַיֹּ֥אמֶר
yehwahh
mesiyha
'eth
lesaheth
yadeka
liseloha
yare'ta
lo'
'eyke
'elaywdawidh
wayo'merh
yehwah
mesiyha
'et
lesahet
yadeka
liseloha
yare'ta
lo'
'eyke
'elaywdawid
wayo'mer
the LORD’s
anointed?”
to destroy
your hand
to lift
afraid
were you not
“Why
him, So David
asked

1-14. And David said unto him, How wast thou not afraid to stretch forth thine hand to destroy the LORD's anointed?

sa2 1:15

וַיָּמֹֽתבֹּ֑ווַיַּכֵּ֖הוּפְּגַעגַּ֣שׁוַיֹּ֖אמֶרהַנְּעָרִ֔יםמֵֽלְאַחַד֙דָוִ֗דוַיִּקְרָ֣א
wayamoth
bowwayakehwh
pega'
gash
wayo'merh
hane'ariymh
me
le'ahadh
dawidh
wayiqera'
wayamot
bowwayakehw
pega'
gas
wayo'mer
hane'ariym
me
le'ahad
dawid
wayiqera'
and he died.
So he struck him down,
execute him!”
“Go,
and said,
of the young men
one
Then David
summoned

1-15. And David called one of the young men, and said, Go near, and fall upon him. And he smote him that he died.

sa2 1:16

יְהוָֽהמְשִׁ֥יחַאֶתמֹתַ֖תִּיאָנֹכִ֥יבְךָ֙לֵאמֹ֔רעָנָ֤הכִּ֣יפִ֗יךָרֹאשֶׁ֑ךָעַלדָּמְךָ֖אֵלָיו֙דָּוִ֔דוַיֹּ֤אמֶר
yehwahh
mesiyha
'eth
motatiyh
'anokiyh
bekale'morh
'anahh
kiypiyka
ro'seka
'alh
dameka
'elaywdawidh
wayo'merh
yehwah
mesiyha
'et
motatiy
'anokiy
bekale'mor
'anah
kiypiyka
ro'seka
'al
dameka
'elaywdawid
wayo'mer
the LORD’s
anointed.’”
killed
‘I
against you, against you, saying,
testified
because your own mouth
your own head
[be] on
“Your blood
to the Amalekite, For David
had said

1-16. And David said unto him, Thy blood be upon thy head; for thy mouth hath testified against thee, saying, I have slain the LORD's anointed.

sa2 1:17

בְּנֹֽויְהֹונָתָ֥ןוְעַלשָׁא֖וּלעַלהַזֹּ֑אתהַקִּינָ֖האֶתדָּוִ֔דוַיְקֹנֵ֣ן
benowh
yehownatanh
we'alh
sa'wlh
'alh
hazo'th
haqiynahh
'eth
dawidh
wayeqonenh
benow
yehownatan
we'al
sa'wl
'al
hazo't
haqiynah
'et
dawid
wayeqonen
and his son
Jonathan,
Saul
for
this
lament
Then David
took up

1-17. And David lamented with this lamentation over Saul and over Jonathan his son:

sa2 1:18

הַיָּשָֽׁרסֵ֥פֶרעַלכְתוּבָ֖ההִנֵּ֥הקָ֑שֶׁתיְהוּדָ֖הבְּנֵֽילְלַמֵּ֥דוַיֹּ֕אמֶר
hayasarh
seperh
'alh
ketwbahh
hinehh
qaseth
yehwdahh
beneyh
lelamedh
wayo'merh
hayasar
seper
'al
ketwbah
hineh
qaset
yehwdah
beney
lelamed
wayo'mer
of Jashar:
the Book
in
It is written
[the Song of] the Bow.
of Judah
that the sons
be taught
and he ordered

1-18. (Also he bade them teach the children of Judah the use of the bow: behold, it is written in the book of Jasher.)

sa2 1:19

גִבֹּורִֽיםנָפְל֥וּאֵ֖יךְחָלָ֑לבָּמֹותֶ֖יךָעַליִשְׂרָאֵ֔להַצְּבִי֙
gibowriymh
napelwh
'eyke
halalh
bamowteyka
'alh
yisera'elh
hasebiyh
gibowriym
napelw
'eyke
halal
bamowteyka
'al
yisera'el
hasebiy
the mighty
have fallen!
How
lies slain
your heights.
on
O Israel,
“Your glory,

1-19. The beauty of Israel is slain upon thy high places: how are the mighty fallen!

sa2 1:20

הָעֲרֵלִֽיםבְּנֹ֥ותפֶּֽןתַּעֲלֹ֖זְנָהפְּלִשְׁתִּ֔יםבְּנֹ֣ותפֶּןתִּשְׂמַ֨חְנָה֙אַשְׁקְלֹ֑וןבְּחוּצֹ֣תתְּבַשְּׂר֖וּאַֽלבְגַ֔תתַּגִּ֣ידוּאַל
ha'areliymh
benowth
penta'alozenahh
pelisetiymh
benowth
pentisemahenahh
'aseqelownh
behwsoth
tebaserwh
'alh
begath
tagiydwh
'alh
ha'areliym
benowt
penta'alozenah
pelisetiym
benowt
pentisemahenah
'aseqelown
behwsot
tebaserw
'al
begat
tagiydw
'al
of the uncircumcised
and the daughters
exult.
of the Philistines
the daughters
lest rejoice,
of Ashkelon,
in the streets
proclaim [it]
not
in Gath;
Tell [it]
not

1-20. Tell it not in Gath, publish it not in the streets of Askelon; lest the daughters of the Philistines rejoice, lest the daughters of the uncircumcised triumph.

sa2 1:21

בַּשָּֽׁמֶןמָשִׁ֥יחַבְּלִ֖ישָׁא֔וּלמָגֵ֣ןגִּבֹּורִ֔יםמָגֵ֣ןנִגְעַל֙כִּ֣ישָׁ֤םתְרוּמֹ֑תוּשְׂדֵ֣יעֲלֵיכֶ֖םמָטָ֛רוְאַלטַ֧לאַלבַגִּלְבֹּ֗עַהָרֵ֣י
basamenh
masiyha
beliyh
sa'wlh
magenh
gibowriymh
magenh
nige'alh
kiysamh
terwmoth
wsedeyh
'aleykemh
matarh
we'alh
talh
'alh
bagilebo'a
hareyh
basamen
masiyha
beliy
sa'wl
magen
gibowriym
magen
nige'al
kiysam
terwmot
wsedey
'aleykem
matar
we'al
tal
'al
bagilebo'a
harey
with oil.
anointed
no longer
of Saul,
the shield
of the mighty
the shield
was defiled,
For there
[yielding] offerings [of grain].
no fields
may you have
or rain,
dew
no
of Gilboa,
O mountains

1-21. Ye mountains of Gilboa, let there be no dew, neither let there be rain, upon you, nor fields of offerings: for there the shield of the mighty is vilely cast away, the shield of Saul, as though he had not been anointed with oil.

sa2 1:22

רֵיקָֽםתָשׁ֖וּבלֹ֥אשָׁא֔וּלוְחֶ֣רֶבאָחֹ֑ורנָשֹׂ֖וגלֹ֥איְהֹ֣ונָתָ֔ןקֶ֚שֶׁתגִּבֹּורִ֔יםחֵ֨לֶב֙מֵחֲלָלִ֗יםדַּ֣םמִ
reyqamh
taswbh
lo'
sa'wlh
weherebh
'ahowrh
nasowgh
lo'
yehownatanh
qeseth
gibowriymh
helebh
me
halaliymh
damh
mi
reyqam
taswb
lo'
sa'wl
wehereb
'ahowr
nasowg
lo'
yehownatan
qeset
gibowriym
heleb
me
halaliym
dam
mi
empty.
return
did not
of Saul
and the sword
retreat,
did not
of Jonathan
the bow
of the mighty,
the fat
from
of the slain,
the blood
From

1-22. From the blood of the slain, from the fat of the mighty, the bow of Jonathan turned not back, and the sword of Saul returned not empty.

sa2 1:23

גָּבֵֽרוּאֲרָיֹ֖ותמֵקַ֔לּוּנְּשָׁרִ֣יםמִנִפְרָ֑דוּלֹ֣אוּבְמֹותָ֖םבְּחַיֵּיהֶ֔םוְהַנְּעִימִם֙הַנֶּאֱהָבִ֤יםוִיהֹונָתָ֗ןשָׁא֣וּל
gaberwh
'arayowth
me
qalwh
nesariymh
mi
niperadwh
lo'
wbemowtamh
behayeyhemh
wehane'iymimh
hane'ehabiymh
wiyhownatanh
sa'wlh
gaberw
'arayowt
me
qalw
nesariym
mi
niperadw
lo'
wbemowtam
behayeyhem
wehane'iymim
hane'ehabiym
wiyhownatan
sa'wl
they were stronger
than lions.
They were swifter
than eagles,
divided
were not
in death.
in life,
and and delightful
beloved
and Jonathan,
Saul

1-23. Saul and Jonathan were lovely and pleasant in their lives, and in their death they were not divided: they were swifter than eagles, they were stronger than lions.

sa2 1:24

לְבוּשְׁכֶֽןעַ֖לזָהָ֔בעֲדִ֣יהַֽמַּעֲלֶה֙עֲדָנִ֔יםעִםשָׁנִי֙הַמַּלְבִּֽשְׁכֶ֤םבְּכֶ֑ינָהאֶלשָׁא֖וּליִשְׂרָאֵ֔לבְּנֹות֙
lebwsekenh
'alh
zahabh
'adiyh
hama'alehh
'adaniymh
'imh
saniyh
hamalebisekemh
bekeynahh
'elsa'wlh
yisera'elh
benowth
lebwseken
'al
zahab
'adiy
hama'aleh
'adaniym
'im
saniy
hamalebisekem
bekeynah
'elsa'wl
yisera'el
benowt
your garments
with
of gold.
ornaments
who decked
luxury,
and
in scarlet
who clothed you
weep
for Saul,
of Israel,
O daughters

1-24. Ye daughters of Israel, weep over Saul, who clothed you in scarlet, with other delights, who put on ornaments of gold upon your apparel.

sa2 1:25

חָלָֽלבָּמֹותֶ֖יךָעַליְהֹ֣ונָתָ֔ןהַמִּלְחָמָ֑הבְּתֹ֖וךְגִבֹּרִ֔יםנָפְל֣וּאֵ֚יךְ
halalh
bamowteyka
'alh
yehownatanh
hamilehamahh
betowke
giboriymh
napelwh
'eyke
halal
bamowteyka
'al
yehownatan
hamilehamah
betowke
giboriym
napelw
'eyke
lies slain
your heights.
on
Jonathan
of battle!
in the thick
the mighty
have fallen
How

1-25. How are the mighty fallen in the midst of the battle! O Jonathan, thou wast slain in thine high places.

sa2 1:26

נָשִֽׁיםאַהֲבַ֖תלִ֔ימֵאַהֲבָֽתְךָ֙נִפְלְאַ֤תָהלִּ֖ימְאֹ֑דנָעַ֥מְתָּיְהֹ֣ונָתָ֔ןאָחִי֙לִ֣יעָלֶ֗יךָצַר
nasiymh
'ahabath
liyme
'ahabateka
nipele'atahh
liyme'odh
na'ameta
yehownatanh
'ahiyh
liy'aleyka
sarh
nasiym
'ahabat
liyme
'ahabateka
nipele'atah
liyme'od
na'ameta
yehownatan
'ahiy
liy'aleyka
sar
of women.
surpassing the love
to me to me
your love
was extraordinary,
to me; to me;
You were delightful
Jonathan,
my brother.
for you,
I grieve

1-26. I am distressed for thee, my brother Jonathan: very pleasant hast thou been unto me: thy love to me was wonderful, passing the love of women.

sa2 1:27

מִלְחָמָֽהכְּלֵ֥יוַיֹּאבְד֖וּגִבֹּורִ֔יםנָפְל֣וּאֵ֚יךְ
milehamahh
keleyh
wayo'bedwh
gibowriymh
napelwh
'eyke
milehamah
keley
wayo'bedw
gibowriym
napelw
'eyke
of war
and the weapons
have perished!”
the mighty
have fallen
How

1-27. How are the mighty fallen, and the weapons of war perished!