dan 1:1

עָלֶֽיהָוַיָּ֥צַריְרוּשָׁלִַ֖םבָּבֶ֛למֶֽלֶךְנְבוּכַדְנֶאצַּ֧רבָּ֣איְהוּדָ֑המֶֽלֶךְיְהֹויָקִ֣יםלְמַלְכ֖וּתשָׁלֹ֔ושׁבִּשְׁנַ֣ת
'aleyha
wayasarh
yerwsalaimh
babelh
meleke
nebwkadene'sarh
ba'
yehwdahh
meleke
yehowyaqiymh
lemalekwth
salowsh
bisenath
'aleyha
wayasar
yerwsalaim
babel
meleke
nebwkadene'sar
ba'
yehwdah
meleke
yehowyaqiym
lemalekwt
salows
bisenat
it.
and besieged
to Jerusalem
of Babylon
king
Nebuchadnezzar
came
of Judah,
king
of Jehoiakim
of the reign
In the third
year

1-1. In the third year of the reign of Jehoiakim king of Judah came Nebuchadnezzar king of Babylon unto Jerusalem, and besieged it.

dan 1:2

אֱלֹהָֽיואֹוצַ֥רבֵּ֖יתהֵבִ֔יאהַכֵּלִ֣יםוְאֶתאֱלֹהָ֑יובֵּ֣יתשִׁנְעָ֖ראֶֽרֶץוַיְבִיאֵ֥םהָֽאֱלֹהִ֔יםבֵיתכְּלֵ֣יקְצָת֙וּמִיְהוּדָ֗המֶֽלֶךְיְהֹויָקִ֣יםאֶתבְּיָדֹ֜ואֲדֹנָ֨יוַיִּתֵּן֩
'elohaywh
'owsarh
beyth
hebiy'
hakeliymh
we'eth
'elohaywh
beyth
sine'arh
'eresh
wayebiy'emh
ha'elohiymh
beyth
keleyh
qesath
wmi
yehwdahh
meleke
yehowyaqiymh
'eth
beyadowh
'adonayh
wayitenh
'elohayw
'owsar
beyt
hebiy'
hakeliym
we'et
'elohayw
beyt
sine'ar
'eres
wayebiy'em
ha'elohiym
beyt
keley
qesat
wmi
yehwdah
meleke
yehowyaqiym
'et
beyadow
'adonay
wayiten
of his god.
into the treasury
he put
[them]
[where]
of his god,
to the house
of Shinar,
to the land
He carried [these] off
of God.
from the house
of the articles
along with some
of Judah,
king
Jehoiakim
into his hand
And the Lord
delivered

1-2. And the Lord gave Jehoiakim king of Judah into his hand, with part of the vessels of the house of God: which he carried into the land of Shinar to the house of his god; and he brought the vessels into the treasure house of his god.

dan 1:3

הַֽפַּרְתְּמִֽיםוּמִןהַמְּלוּכָ֖הזֶּ֥רַעוּמִיִשְׂרָאֵ֛לבְּנֵ֧ימִלְהָבִ֞יאסָרִיסָ֑יורַ֣בלְאַשְׁפְּנַ֖זהַמֶּ֔לֶךְוַיֹּ֣אמֶר
haparetemiymh
wminh
hamelwkahh
zera'
wmi
yisera'elh
beneyh
mi
lehabiy'
sariysaywh
rabh
le'asepenazh
hameleke
wayo'merh
haparetemiym
wmin
hamelwkah
zera'
wmi
yisera'el
beney
mi
lehabiy'
sariysayw
rab
le'asepenaz
hameleke
wayo'mer
and the nobility—
from the royal
family
some
Israelites
to bring in
of his court officials,
the chief
Ashpenaz,
Then the king
ordered

1-3. And the king spake unto Ashpenaz the master of his eunuchs, that he should bring certain of the children of Israel, and of the king's seed, and of the princes;

dan 1:4

כַּשְׂדִּֽיםוּלְשֹׁ֥וןסֵ֖פֶרוּֽלֲלַמְּדָ֥םהַמֶּ֑לֶךְבְּהֵיכַ֣לבָּהֶ֔םלַעֲמֹ֖דוַאֲשֶׁר֙כֹּ֣חַמַדָּ֔עוּמְבִינֵ֣ידַ֨עַת֙וְיֹ֤דְעֵיחָכְמָ֗הבְּכָלוּמַשְׂכִּילִ֣יםמַרְאֶ֜הוְטֹובֵ֨ימוּם֩בָּהֶ֣םכָּלאֲשֶׁ֣ראֵֽיןיְלָדִ֣ים
kasediymh
wlesownh
seperh
wlalamedamh
hameleke
beheykalh
bahemla'amodh
wa'aserkoha
mada'
wmebiyneyh
da'ath
weyode'eyh
hakemahh
bekalh
wmasekiyliymh
mare'ehh
wetowbeyh
mwmh
bahemkalh
'aser'eynh
yeladiymh
kasediym
wlesown
seper
wlalamedam
hameleke
beheykal
bahemla'amod
wa'aserkoha
mada'
wmebiyney
da'at
weyode'ey
hakemah
bekal
wmasekiyliym
mare'eh
wetowbey
mwm
bahemkal
'aser'eyn
yeladiym
of the Chaldeans.
the language
and literature
and to teach them
in the king’s
palace—
to serve
and and qualified
quick
to understand,
knowledgeable,
wisdom,
in all
gifted
handsome,
blemish,
without
young men

1-4. Children in whom was no blemish, but well favoured, and skilful in all wisdom, and cunning in knowledge, and understanding science, and such as had ability in them to stand in the king's palace, and whom they might teach the learning and the tongue of the Chaldeans.

dan 1:5

הַמֶּֽלֶךְלִפְנֵ֥ייַֽעַמְד֖וּקְצָתָ֔םוּמִ֨שָׁלֹ֑ושׁשָׁנִ֣יםוּֽלְגַדְּלָ֖םמִשְׁתָּ֔יויֵּ֣יןוּמִהַמֶּ֨לֶךְ֙פַּת־בַּ֤גמִבְּיֹומֹ֗ויֹ֣וםדְּבַרלָהֶ֨םהַמֶּ֜לֶךְוַיְמַן֩
hameleke
lipeneyh
ya'amedwh
qesatamh
wmi
salowsh
saniymh
wlegadelamh
misetaywh
yeynh
wmi
hameleke
patbagh
mi
beyowmowh
yowmh
debarh
lahemhameleke
wayemanh
hameleke
lipeney
ya'amedw
qesatam
wmi
salows
saniym
wlegadelam
misetayw
yeyn
wmi
hameleke
patbag
mi
beyowmow
yowm
debar
lahemhameleke
wayeman
the king’s service.
of which they were to enter
at the end
for three
years,
They were to be trained
wine.
and and
of the royal
food
daily
provisions
them The king
assigned

1-5. And the king appointed them a daily provision of the king's meat, and of the wine which he drank: so nourishing them three years, that at the end thereof they might stand before the king.

dan 1:6

וַעֲזַרְיָֽהמִֽישָׁאֵ֖לחֲנַנְיָ֔הדָּנִיֵּ֣אליְהוּדָ֑הבְּנֵ֣יבָהֶ֖םמִוַיְהִ֥י
wa'azareyahh
miysa'elh
hananeyahh
daniye'lh
yehwdahh
beneyh
bahemmi
wayehiyh
wa'azareyah
miysa'el
hananeyah
daniye'l
yehwdah
beney
bahemmi
wayehiy
and Azariah.
Mishael,
Hananiah,
Daniel,
Judah:
[from]
Among these [young men] Among these [young men]
were some

1-6. Now among these were of the children of Judah, Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah:

dan 1:7

עֲבֵ֥ד נְגֹֽווְלַעֲזַרְיָ֖המֵישַׁ֔ךְוּלְמִֽישָׁאֵ֣לשַׁדְרַ֔ךְוְלַֽחֲנַנְיָה֙בֵּ֣לְטְשַׁאצַּ֗רלְדָֽנִיֵּ֜אלוַיָּ֨שֶׂםשֵׁמֹ֑ותהַסָּרִיסִ֖יםלָהֶ֛םשַׂ֥רוַיָּ֧שֶׂם
'abed negowh
wela'azareyahh
meysake
wlemiysa'elh
saderake
welahananeyahh
beletesa'sarh
ledaniye'lh
wayasemh
semowth
hasariysiymh
lahemsarh
wayasemh
'abed negow
wela'azareyah
meysake
wlemiysa'el
saderake
welahananeyah
beletesa'sar
ledaniye'l
wayasem
semowt
hasariysiym
lahemsar
wayasem
Abednego.
and to Azariah,
Meshach;
to Mishael,
Shadrach;
to Hananiah,
the name Belteshazzar;
To Daniel
he gave
them new names:
official
The chief
gave

1-7. Unto whom the prince of the eunuchs gave names: for he gave unto Daniel the name of Belteshazzar; and to Hananiah, of Shadrach; and to Mishael, of Meshach; and to Azariah, of Abednego.

dan 1:8

יִתְגָּאָֽלאֲשֶׁ֖רלֹ֥אהַסָּרִיסִ֔יםשַּׂ֣רמִוַיְבַקֵּשׁ֙מִשְׁתָּ֑יווּבְיֵ֣יןהַמֶּ֖לֶךְבְּפַתְבַּ֥גיִתְגָּאַ֛לאֲשֶׁ֧רלֹֽאלִבֹּ֔ועַלדָּנִיֵּאל֙וַיָּ֤שֶׂם
yitega'alh
'aserlo'
hasariysiymh
sarh
mi
wayebaqesh
misetaywh
wbeyeynh
hameleke
bepatebagh
yitega'alh
'aserlo'
libowh
'alh
daniye'lh
wayasemh
yitega'al
'aserlo'
hasariysiym
sar
mi
wayebaqes
misetayw
wbeyeyn
hameleke
bepatebag
yitega'al
'aserlo'
libow
'al
daniye'l
wayasem
to defile himself.
for permission not
official
the chief
So he asked
or wine.
himself with the king’s
food
defile
that he would not
his heart
in
But Daniel
resolved

1-8. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's meat, nor with the wine which he drank: therefore he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself.

dan 1:9

הַסָּרִיסִֽיםשַׂ֥רלִפְנֵ֖יוּֽלְרַחֲמִ֑יםלְחֶ֖סֶדדָּ֣נִיֵּ֔אלאֶתהָֽאֱלֹהִים֙וַיִּתֵּ֤ן
hasariysiymh
sarh
lipeneyh
wlerahamiymh
lehesedh
daniye'lh
'eth
ha'elohiymh
wayitenh
hasariysiym
sar
lipeney
wlerahamiym
lehesed
daniye'l
'et
ha'elohiym
wayiten
official,
the chief
from
and and compassion
favor
Daniel
Now God
had granted

1-9. Now God had brought Daniel into favour and tender love with the prince of the eunuchs.

dan 1:10

לַמֶּֽלֶךְרֹאשִׁ֖יאֶתוְחִיַּבְתֶּ֥םגִֽילְכֶ֔םאֲשֶׁ֣רכְּהַיְלָדִים֙מִןזֹֽעֲפִ֗יםפְּנֵיכֶ֜םאֶתיִרְאֶ֨האֲשֶׁ֡רלָמָּה֩מִשְׁתֵּיכֶ֑םוְאֶתמַאֲכַלְכֶ֖םאֶתאֲשֶׁ֣רמִנָּ֔ההַמֶּ֔לֶךְאֲדֹנִ֣יאֶתאֲנִי֙יָרֵ֤אלְדָ֣נִיֵּ֔אלהַסָּרִיסִים֙שַׂ֤רוַיֹּ֜אמֶר
lameleke
ro'siyh
'eth
wehiyabetemh
giylekemh
'aserke
hayeladiymh
minh
zo'apiymh
peneykemh
'eth
yire'ehh
'aserlamahh
miseteykemh
we'eth
ma'akalekemh
'eth
'aserminahh
hameleke
'adoniyh
'eth
'aniyh
yare'
ledaniye'lh
hasariysiymh
sarh
wayo'merh
lameleke
ro'siy
'et
wehiyabetem
giylekem
'aserke
hayeladiym
min
zo'apiym
peneykem
'et
yire'eh
'aserlamah
miseteykem
we'et
ma'akalekem
'et
'aserminah
hameleke
'adoniy
'et
'aniy
yare'
ledaniye'l
hasariysiym
sar
wayo'mer
before the king.”
my head
You would endanger
your age?
those of the other young men
than
looking thinner
your faces
should he see
For why
drink.
and and
your food
who has assigned
the king,
my lord
“I
fear
to Daniel,
but he
said

1-10. And the prince of the eunuchs said unto Daniel, I fear my lord the king, who hath appointed your meat and your drink: for why should he see your faces worse liking than the children which are of your sort? then shall ye make me endanger my head to the king.

dan 1:11

וַעֲזַרְיָֽהמִֽישָׁאֵ֖לחֲנַנְיָ֔הדָּנִיֵּ֣אלעַלהַסָּֽרִיסִ֔יםשַׂ֣ראֲשֶׁ֤רמִנָּה֙אֶלהַמֶּלְצַ֑רדָּנִיֵּ֖אלוַיֹּ֥אמֶר
wa'azareyahh
miysa'elh
hananeyahh
daniye'lh
'alh
hasariysiymh
sarh
'aserminahh
'elhamelesarh
daniye'lh
wayo'merh
wa'azareyah
miysa'el
hananeyah
daniye'l
'al
hasariysiym
sar
'aserminah
'elhamelesar
daniye'l
wayo'mer
and Azariah,
Mishael,
Hananiah,
Daniel,
over
official
the chief
whom had set
to the steward
Then Daniel
said

1-11. Then said Daniel to Melzar, whom the prince of the eunuchs had set over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah,

dan 1:12

וְנִשְׁתֶּֽהוּמַ֥יִםוְנֹאכְלָ֖ההַזֵּרֹעִ֛יםלָ֜נוּמִןוְיִתְּנוּעֲשָׂרָ֑היָמִ֣יםעֲבָדֶ֖יךָאֶתנָ֥אנַס
wenisetehh
wmayimh
weno'kelahh
hazero'iymh
lanwminh
weyitenwh
'asarahh
yamiymh
'abadeyka
'eth
na'
nash
weniseteh
wmayim
weno'kelah
hazero'iym
lanwmin
weyitenw
'asarah
yamiym
'abadeyka
'et
na'
nas
to drink.
and water
to eat
only vegetables
Let us be given
for ten
days.
your servants
“Please
test

1-12. Prove thy servants, I beseech thee, ten days; and let them give us pulse to eat, and water to drink.

dan 1:13

עֲבָדֶֽיךָעִםעֲשֵׂ֖האֲשֶׁ֣רתִּרְאֵ֔הוְכַהַמֶּ֑לֶךְפַּתְבַּ֣גאֵ֖תהָאֹ֣כְלִ֔יםהַיְלָדִ֔יםוּמַרְאֵה֙מַרְאֵ֔ינוּלְפָנֶ֨יךָ֙וְיֵרָא֤וּ
'abadeyka
'imh
'asehh
'asertire'ehh
weka
hameleke
patebagh
'eth
ha'okeliymh
hayeladiymh
wmare'ehh
mare'eynwh
lepaneyka
weyera'wh
'abadeyka
'im
'aseh
'asertire'eh
weka
hameleke
patebag
'et
ha'okeliym
hayeladiym
wmare'eh
mare'eynw
lepaneyka
weyera'w
your servants
with
and deal
according to what you see.”
the royal
food,
who are eating
of the young men
with those
our appearances
Then compare

1-13. Then let our countenances be looked upon before thee, and the countenance of the children that eat of the portion of the king's meat: and as thou seest, deal with thy servants.

dan 1:14

עֲשָׂרָֽהיָמִ֥יםוַיְנַסֵּ֖םהַזֶּ֑הלָהֶ֖םלַדָּבָ֣רוַיִּשְׁמַ֥ע
'asarahh
yamiymh
wayenasemh
hazehh
lahemladabarh
wayisema'
'asarah
yamiym
wayenasem
hazeh
lahemladabar
wayisema'
for ten
days.
and tested them
to this
So he consented

1-14. So he consented to them in this matter, and proved them ten days.

dan 1:15

הַמֶּֽלֶךְפַּתְבַּ֥גאֵ֖תהָאֹ֣כְלִ֔יםהַיְלָדִ֔יםכָּלמִןבָּשָׂ֑רוּבְרִיאֵ֖יטֹ֔ובמַרְאֵיהֶם֙נִרְאָ֤העֲשָׂרָ֔היָמִ֣יםקְצָת֙וּמִ
hameleke
patebagh
'eth
ha'okeliymh
hayeladiymh
kalh
minh
basarh
wberiy'eyh
towbh
mare'eyhemh
nire'ahh
'asarahh
yamiymh
qesath
wmi
hameleke
patebag
'et
ha'okeliym
hayeladiym
kal
min
basar
wberiy'ey
towb
mare'eyhem
nire'ah
'asarah
yamiym
qesat
wmi
the king’s
food.
who were eating
the young men
than all
and healthier
better
their appearance was
of ten
days,
the end
And at

1-15. And at the end of ten days their countenances appeared fairer and fatter in flesh than all the children which did eat the portion of the king's meat.

dan 1:16

לָהֶ֖םזֵרְעֹנִֽיםוְנֹתֵ֥ןמִשְׁתֵּיהֶ֑םוְיֵ֖יןפַּתְבָּגָ֔םאֶתנֹשֵׂא֙הַמֶּלְצַ֗רוַיְהִ֣י
lahemzere'oniymh
wenotenh
miseteyhemh
weyeynh
patebagamh
'eth
nose'
hamelesarh
wayehiyh
lahemzere'oniym
wenoten
miseteyhem
weyeyn
patebagam
'et
nose'
hamelesar
wayehiy
them vegetables [instead].
and he gave
they were to drink,
and the wine
their choice food
continued to withhold
the steward
Thus

1-16. Thus Melzar took away the portion of their meat, and the wine that they should drink; and gave them pulse.

dan 1:17

וַחֲלֹמֹֽותחָזֹ֖וןבְּכָלהֵבִ֔יןוְדָנִיֵּ֣אלוְחָכְמָ֑הסֵ֣פֶרבְּכָלוְהַשְׂכֵּ֖למַדָּ֥עלָהֶ֧םהָֽאֱלֹהִ֛יםנָתַ֨ןאַרְבַּעְתָּ֔םהָאֵ֨לֶּה֙וְהַיְלָדִ֤ים
wahalomowth
hazownh
bekalh
hebiynh
wedaniye'lh
wehakemahh
seperh
bekalh
wehasekelh
mada'
lahemha'elohiymh
natanh
'areba'etamh
ha'elehh
wehayeladiymh
wahalomowt
hazown
bekal
hebiyn
wedaniye'l
wehakemah
seper
bekal
wehasekel
mada'
lahemha'elohiym
natan
'areba'etam
ha'eleh
wehayeladiym
and dreams.
of visions
into all kinds
had insight
And Daniel
and wisdom.
of literature
in every kind
and understanding
knowledge
God
gave
four
To these
young men

1-17. As for these four children, God gave them knowledge and skill in all learning and wisdom: and Daniel had understanding in all visions and dreams.

dan 1:18

נְבֻכַדְנֶצַּֽרלִפְנֵ֖יהַסָּרִיסִ֔יםשַׂ֣רוַיְבִיאֵם֙לַהֲבִיאָ֑םהַמֶּ֖לֶךְאֲשֶׁראָמַ֥רהַיָּמִ֔יםקְצָת֙וּלְמִ
nebukadenesarh
lipeneyh
hasariysiymh
sarh
wayebiy'emh
lahabiy'amh
hameleke
'aser'amarh
hayamiymh
qesath
wlemi
nebukadenesar
lipeney
hasariysiym
sar
wayebiy'em
lahabiy'am
hameleke
'aser'amar
hayamiym
qesat
wlemi
Nebuchadnezzar.
them to
official
the chief
presented
by the king,
specified
of the time
Now at the end

1-18. Now at the end of the days that the king had said he should bring them in, then the prince of the eunuchs brought them in before Nebuchadnezzar.

dan 1:19

הַמֶּֽלֶךְלִפְנֵ֥יוַיַּֽעַמְד֖וּוַעֲזַרְיָ֑המִֽישָׁאֵ֖לחֲנַנְיָ֔הדָנִיֵּ֣אלכְּכֻּלָּ֔םמִנִמְצָא֙וְלֹ֤אהַמֶּלֶךְ֒אִתָּם֮וַיְדַבֵּ֣ר
hameleke
lipeneyh
waya'amedwh
wa'azareyahh
miysa'elh
hananeyahh
daniye'lh
ke
kulamh
mi
nimesa'
welo'
hameleke
'itamh
wayedaberh
hameleke
lipeney
waya'amedw
wa'azareyah
miysa'el
hananeyah
daniye'l
ke
kulam
mi
nimesa'
welo'
hameleke
'itam
wayedaber
the king's service.
So they entered
and Azariah.
Mishael,
Hananiah,
equal to Daniel,
all [the young men]
he found
no one
And the king
and among
spoke with them,

1-19. And the king communed with them; and among them all was found none like Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah: therefore stood they before the king.

dan 1:20

מַלְכוּתֹֽואֲשֶׁ֖רבְּכָלהָֽאַשָּׁפִ֔יםהַֽחַרְטֻמִּים֙כָּלעַ֤ליָדֹ֗ותעֶ֣שֶׂרוַֽיִּמְצָאֵ֞םהַמֶּ֑לֶךְמֵהֶ֖םאֲשֶׁרבִּקֵּ֥שׁבִּינָ֔החָכְמַ֣תדְּבַר֙וְכֹ֗ל
malekwtowh
'aserbekalh
ha'asapiymh
haharetumiymh
kalh
'alh
yadowth
'eserh
wayimesa'emh
hameleke
mehemh
'aserbiqesh
biynahh
hakemath
debarh
wekolh
malekwtow
'aserbekal
ha'asapiym
haharetumiym
kal
'al
yadowt
'eser
wayimesa'em
hameleke
mehem
'aserbiqes
biynah
hakemat
debar
wekol
kingdom.
in his entire
the magicians
and enchanters
all
better than
times
ten
he found them
the king
them,
about which consulted
and understanding
of wisdom
matter
In every

1-20. And in all matters of wisdom and understanding, that the king enquired of them, he found them ten times better than all the magicians and astrologers that were in all his realm.

dan 1:21

הַמֶּֽלֶךְלְכֹ֥ורֶשׁאַחַ֖תשְׁנַ֥תעַדדָּֽנִיֵּ֔אלוַֽיְהִי֙
hameleke
lekowresh
'ahath
senath
'adh
daniye'lh
wayehiyh
hameleke
lekowres
'ahat
senat
'ad
daniye'l
wayehiy
of King
Cyrus.
the first
year
there until
And Daniel
remained

1-21. And Daniel continued even unto the first year of king Cyrus.