gen 15:1

מְאֹֽדהַרְבֵּ֥הלָ֔ךְשְׂכָרְךָ֖מָגֵ֣ןאָנֹכִי֙אַבְרָ֗םתִּירָ֣אאַללֵאמֹ֑רבַּֽמַּחֲזֶ֖האֶלאַבְרָ֔םיְהוָה֙דְבַרהָיָ֤ההָאֵ֗לֶּההַדְּבָרִ֣יםאַחַ֣ר
me'odh
harebehh
lakesekareka
magenh
'anokiyh
'aberamh
tiyra'
'alh
le'morh
bamahazehh
'el'aberamh
yehwahh
debarh
hayahh
ha'elehh
hadebariymh
'aharh
me'od
harebeh
lakesekareka
magen
'anokiy
'aberam
tiyra'
'al
le'mor
bamahazeh
'el'aberam
yehwah
debar
hayah
ha'eleh
hadebariym
'ahar
your very
great
reward.”
your shield,
I [am]
Abram.
be afraid,
“Do not
in a vision:
to Abram
of the LORD
the word
came
these
events,
After

15-1. After these things the word of the LORD came unto Abram in a vision, saying, Fear not, Abram: I am thy shield, and thy exceeding great reward.

gen 15:2

אֱלִיעֶֽזֶרדַּמֶּ֥שֶׂקה֖וּאבֵּיתִ֔ימֶ֣שֶׁקוּבֶןעֲרִירִ֑יהֹולֵ֣ךְלִ֔יוְאָנֹכִ֖יתִּתֶּןמַהיֱהוִה֙אֲדֹנָ֤יאַבְרָ֗םוַיֹּ֣אמֶר
'eliy'ezerh
dameseqh
hw'
beytiyh
meseqh
wbenh
'ariyriyh
howleke
liywe'anokiyh
titenh
mahh
yehwihh
'adonayh
'aberamh
wayo'merh
'eliy'ezer
dameseq
hw'
beytiy
meseq
wben
'ariyriy
howleke
liywe'anokiy
titen
mah
yehwih
'adonay
'aberam
wayo'mer
is Eliezer
of Damascus?”
of my house
and the heir
childless,
remain
since I
can You give me,
what
GOD,
“O Lord
But Abram
replied,

15-2. And Abram said, LORD God, what wilt thou give me, seeing I go childless, and the steward of my house is this Eliezer of Damascus?

gen 15:3

אֹתִֽייֹורֵ֥שׁבֵּיתִ֖יבֶןוְהִנֵּ֥הזָ֑רַענָתַ֖תָּהלִ֔ילֹ֥אהֵ֣ןאַבְרָ֔םוַיֹּ֣אמֶר
'otiyh
yowresh
beytiyh
benh
wehinehh
zara'
natatahh
liylo'
henh
'aberamh
wayo'merh
'otiy
yowres
beytiy
ben
wehineh
zara'
natatah
liylo'
hen
'aberam
wayo'mer
will be my heir.”
in my household
so a servant
offspring,
You have given
me no
“Behold,
Abram
continued,

15-3. And Abram said, Behold, to me thou hast given no seed: and, lo, one born in my house is mine heir.

gen 15:4

יִֽירָשֶֽׁךָה֖וּאמֵּעֶ֔יךָמִכִּיאִם֙אֲשֶׁ֣ריֵצֵ֣אזֶ֑היִֽירָשְׁךָ֖לֹ֥אאֵלָיו֙לֵאמֹ֔ריְהוָ֤הדְבַרוְהִנֵּ֨ה
yiyraseka
hw'
me'eyka
mi
kiy'im'aseryese'
zehh
yiyraseka
lo'
'elaywle'morh
yehwahh
debarh
wehinehh
yiyraseka
hw'
me'eyka
mi
kiy'im'aseryese'
zeh
yiyraseka
lo'
'elaywle'mor
yehwah
debar
wehineh
will be your heir.”
one
your own body
but but who comes from
“This
be your heir,
one will not
came to him, came to him, saying,
of the LORD
the word
Then

15-4. And, behold, the word of the LORD came unto him, saying, This shall not be thine heir; but he that shall come forth out of thine own bowels shall be thine heir.

gen 15:5

זַרְעֶֽךָיִהְיֶ֖הלֹ֔וכֹּ֥הוַיֹּ֣אמֶראֹתָ֑םלִסְפֹּ֣ראִםתּוּכַ֖להַכֹּ֣וכָבִ֔יםוּסְפֹר֙הַשָּׁמַ֗יְמָהנָ֣אהַבֶּטוַיֹּ֨אמֶר֙הַח֗וּצָהאֹתֹ֜ווַיֹּוצֵ֨א
zare'eka
yiheyehh
lowkohh
wayo'merh
'otamh
liseporh
'imtwkalh
hakowkabiymh
wseporh
hasamayemahh
na'
habeth
wayo'merh
hahwsahh
'otowh
wayowse'
zare'eka
yiheyeh
lowkoh
wayo'mer
'otam
lisepor
'imtwkal
hakowkabiym
wsepor
hasamayemah
na'
habet
wayo'mer
hahwsah
'otow
wayowse'
your offspring
be.”
“So {shall}
Then He declared,
if you are able.”
the stars,
and count
to the heavens
“Now
look
and said,
outside
him
And [the LORD] took

15-5. And he brought him forth abroad, and said, Look now toward heaven, and tell the stars, if thou be able to number them: and he said unto him, So shall thy seed be.

gen 15:6

לֹּ֖וצְדָקָֽהוַיַּחְשְׁבֶ֥הָבַּֽיהוָ֑הוְהֶאֱמִ֖ן
lowsedaqahh
wayahesebeha
bayhwahh
wehe'eminh
lowsedaqah
wayahesebeha
bayhwah
wehe'emin
to him as righteousness.
and it was credited
the LORD,
Abram believed

15-6. And he believed in the LORD; and he counted it to him for righteousness.

gen 15:7

לְרִשְׁתָּֽהּהַזֹּ֖אתהָאָ֥רֶץלְךָ֛אֶתלָ֧תֶתכַּשְׂדִּ֔יםא֣וּרמֵאֲשֶׁ֤רהֹוצֵאתִ֨יךָ֙יְהוָ֗האֵלָ֑יואֲנִ֣יוַיֹּ֖אמֶר
lerisetahh
hazo'th
ha'aresh
leka'eth
lateth
kasediymh
'wrh
me
'aserhowse'tiyka
yehwahh
'elayw'aniyh
wayo'merh
lerisetah
hazo't
ha'ares
leka'et
latet
kasediym
'wr
me
'aserhowse'tiyka
yehwah
'elayw'aniy
wayo'mer
to possess.”
this
land
you you
to give
of the Chaldeans
out of Ur
who brought you
am the LORD,
him, “I
[The LORD] also told

15-7. And he said unto him, I am the LORD that brought thee out of Ur of the Chaldees, to give thee this land to inherit it.

gen 15:8

כִּ֥יאִֽירָשֶֽׁנָּהאֵדַ֖עבַּמָּ֥היֱהוִ֔האֲדֹנָ֣יוַיֹּאמַ֑ר
kiy'iyrasenahh
'eda'
bamahh
yehwihh
'adonayh
wayo'marh
kiy'iyrasenah
'eda'
bamah
yehwih
'adonay
wayo'mar
that I will possess it?”
can I know
how
GOD,
“Lord
But [Abram] replied,

15-8. And he said, LORD God, whereby shall I know that I shall inherit it?

gen 15:9

וְגֹוזָֽלוְתֹ֖רמְשֻׁלָּ֑שׁוְאַ֣יִלמְשֻׁלֶּ֖שֶׁתוְעֵ֥זמְשֻׁלֶּ֔שֶׁתלִי֙עֶגְלָ֣האֵלָ֗יוקְחָ֥הוַיֹּ֣אמֶר
wegowzalh
wetorh
mesulash
we'ayilh
mesuleseth
we'ezh
mesuleseth
liy'egelahh
'elaywqehahh
wayo'merh
wegowzal
wetor
mesulas
we'ayil
mesuleset
we'ez
mesuleset
liy'egelah
'elaywqehah
wayo'mer
and a young pigeon.”
along with a turtledove
[each] three years old,
and a ram,
a goat,
Me a heifer,
to him, “Bring
And [the LORD] said

15-9. And he said unto him, Take me an heifer of three years old, and a she goat of three years old, and a ram of three years old, and a turtledove, and a young pigeon.

gen 15:10

בָתָֽרלֹ֥אהַצִפֹּ֖רוְאֶתרֵעֵ֑הוּלִקְרַ֣אתבִּתְרֹ֖ואִישׁוַיִּתֵּ֥ןבַּתָּ֔וֶךְאֹתָם֙וַיְבַתֵּ֤ראֵ֗לֶּהכָּללֹ֣ואֶתוַיִּֽקַּֽח
batarh
lo'
hasiporh
we'eth
re'ehwh
liqera'th
biterowh
'iysh
wayitenh
bataweke
'otamh
wayebaterh
'elehh
kalh
low'eth
wayiqahh
batar
lo'
hasipor
we'et
re'ehw
liqera't
biterow
'iys
wayiten
bataweke
'otam
wayebater
'eleh
kal
low'et
wayiqah
cut.
he did not
The birds,
however,
other.
opposite
the halves
each
and laid
down the middle,
each of them
split
these to Him,
all
So [Abram] brought

15-10. And he took unto him all these, and divided them in the midst, and laid each piece one against another: but the birds divided he not.

gen 15:11

אַבְרָֽםאֹתָ֖םוַיַּשֵּׁ֥בהַפְּגָרִ֑יםעַלהָעַ֖יִטוַיֵּ֥רֶד
'aberamh
'otamh
wayasebh
hapegariymh
'alh
ha'ayith
wayeredh
'aberam
'otam
wayaseb
hapegariym
'al
ha'ayit
wayered
but Abram
drove them away.
the carcasses,
on
And the birds of prey
descended

15-11. And when the fowls came down upon the carcases, Abram drove them away.

gen 15:12

עָלָֽיונֹפֶ֥לֶתגְדֹלָ֖החֲשֵׁכָ֥האֵימָ֛הוְהִנֵּ֥האַבְרָ֑םעַלנָפְלָ֣הוְתַרְדֵּמָ֖הלָבֹ֔ואהַשֶּׁ֨מֶשׁ֙וַיְהִ֤י
'alaywh
nopeleth
gedolahh
hasekahh
'eymahh
wehinehh
'aberamh
'alh
napelahh
wetaredemahh
labow'
hasemesh
wayehiyh
'alayw
nopelet
gedolah
hasekah
'eymah
wehineh
'aberam
'al
napelah
wetaredemah
labow'
hasemes
wayehiy
him.
overwhelmed
great
and darkness
terror
and suddenly
Abram
into
fell
a deep sleep,
setting,
As the sun
was

15-12. And when the sun was going down, a deep sleep fell upon Abram; and, lo, an horror of great darkness fell upon him.

gen 15:13

שָׁנָֽהמֵאֹ֖ותאַרְבַּ֥עאֹתָ֑םוְעִנּ֣וּלָהֶ֔םוַעֲבָד֖וּםלֹ֣אבְּאֶ֨רֶץ֙זַרְעֲךָ֗יִהְיֶ֣הכִּיגֵ֣רתֵּדַ֜עיָדֹ֨עַלְאַבְרָ֗םוַיֹּ֣אמֶר
sanahh
me'owth
'areba'
'otamh
we'inwh
lahemwa'abadwmh
lo'
be'eresh
zare'aka
yiheyehh
kiygerh
teda'
yado'a
le'aberamh
wayo'merh
sanah
me'owt
'areba'
'otam
we'inw
lahemwa'abadwm
lo'
be'eres
zare'aka
yiheyeh
kiyger
teda'
yado'a
le'aberam
wayo'mer
years.
hundred
four
and mistreated
they will be enslaved
that is not their own;
in a land
your descendants
will be
that strangers
for certain
“Know
to Abram,
Then the LORD said

15-13. And he said unto Abram, Know of a surety that thy seed shall be a stranger in a land that is not their's, and shall serve them; and they shall afflict them four hundred years;

gen 15:14

גָּדֹֽולבִּרְכֻ֥שׁיֵצְא֖וּכֵ֥ןוְאַחֲרֵיאָנֹ֑כִידָּ֣ןאֲשֶׁ֥ריַעֲבֹ֖דוּהַגֹּ֛ויאֶתוְגַ֧ם
gadowlh
birekush
yese'wh
kenh
we'ahareyh
'anokiyh
danh
'aserya'abodwh
hagowyh
'eth
wegamh
gadowl
birekus
yese'w
ken
we'aharey
'anokiy
dan
'aserya'abodw
hagowy
'et
wegam
with many
possessions.
they will depart
and afterward
I
will judge
they serve as slaves,
the nation
But

15-14. And also that nation, whom they shall serve, will I judge: and afterward shall they come out with great substance.

gen 15:15

טֹובָֽהבְּשֵׂיבָ֥התִּקָּבֵ֖רבְּשָׁלֹ֑וםאֶלאֲבֹתֶ֖יךָתָּבֹ֥ואוְאַתָּ֛ה
towbahh
beseybahh
tiqaberh
besalowmh
'el'aboteyka
tabow'
we'atahh
towbah
beseybah
tiqaber
besalowm
'el'aboteyka
tabow'
we'atah
at a ripe old age.
and be buried
in peace
to your fathers
will go
You, however,

15-15. And thou shalt go to thy fathers in peace; thou shalt be buried in a good old age.

gen 15:16

הֵֽנָּהעַדהָאֱמֹרִ֖יעֲוֹ֥ןשָׁלֵ֛םכִּ֧ילֹאהֵ֑נָּהיָשׁ֣וּבוּרְבִיעִ֖יוְדֹ֥ור
henahh
'adh
ha'emoriyh
'awonh
salemh
kiylo'
henahh
yaswbwh
rebiy'iyh
wedowrh
henah
'ad
ha'emoriy
'awon
salem
kiylo'
henah
yaswbw
rebiy'iy
wedowr
yet
of the Amorites
the iniquity
complete.”
for [is] not
here,
[your descendants] will return
In the fourth
generation

15-16. But in the fourth generation they shall come hither again: for the iniquity of the Amorites is not yet full.

gen 15:17

הָאֵֽלֶּההַגְּזָרִ֥יםבֵּ֖יןאֲשֶׁ֣רעָבַ֔ראֵ֔שׁוְלַפִּ֣ידעָשָׁן֙תַנּ֤וּרוְהִנֵּ֨ההָיָ֑הוַעֲלָטָ֖הבָּ֔אָההַשֶּׁ֨מֶשׁ֙וַיְהִ֤י
ha'elehh
hagezariymh
beynh
'aser'abarh
'esh
welapiydh
'asanh
tanwrh
wehinehh
hayahh
wa'alatahh
ba'ahh
hasemesh
wayehiyh
ha'eleh
hagezariym
beyn
'aser'abar
'es
welapiyd
'asan
tanwr
wehineh
hayah
wa'alatah
ba'ah
hasemes
wayehiy
[of the carcasses].
the halves
between
appeared and passed
and a flaming
torch
a smoking
firepot
behold,
and darkness
had set
When the sun
had fallen,

15-17. And it came to pass, that, when the sun went down, and it was dark, behold a smoking furnace, and a burning lamp that passed between those pieces.

gen 15:18

פְּרָֽתנְהַרהַגָּדֹ֖להַנָּהָ֥רעַדמִצְרַ֔יִםנְּהַ֣רמִהַזֹּ֔אתהָאָ֣רֶץאֶתנָתַ֨תִּי֙לְזַרְעֲךָ֗לֵאמֹ֑רבְּרִ֣יתאַבְרָ֖םאֶתיְהוָ֛הכָּרַ֧תהַה֗וּאבַּיֹּ֣ום
perath
neharh
hagadolh
hanaharh
'adh
miserayimh
neharh
mi
hazo'th
ha'aresh
'eth
natatiyh
lezare'aka
le'morh
beriyth
'aberamh
'eth
yehwahh
karath
hahw'
bayowmh
perat
nehar
hagadol
hanahar
'ad
miserayim
nehar
mi
hazo't
ha'ares
'et
natatiy
lezare'aka
le'mor
beriyt
'aberam
'et
yehwah
karat
hahw'
bayowm
Euphrates—
the great
River
to
of Egypt
the river
from
this
land—
I have given
“To your descendants
saying,
a covenant
Abram,
with
the LORD
made
On that
day

15-18. In the same day the LORD made a covenant with Abram, saying, Unto thy seed have I given this land, from the river of Egypt unto the great river, the river Euphrates:

gen 15:19

הַקַּדְמֹנִֽיוְאֵ֖תהַקְּנִזִּ֔יוְאֶתהַקֵּינִי֙אֶת
haqademoniyh
we'eth
haqeniziyh
we'eth
haqeyniyh
'eth
haqademoniy
we'et
haqeniziy
we'et
haqeyniy
'et
Kadmonites,
Kenizzites,
the land of the Kenites,

15-19. The Kenites, and the Kenizzites, and the Kadmonites,

gen 15:20

הָרְפָאִֽיםוְאֶתהַפְּרִזִּ֖יוְאֶתהַחִתִּ֥יוְאֶת
harepa'iymh
we'eth
haperiziyh
we'eth
hahitiyh
we'eth
harepa'iym
we'et
haperiziy
we'et
hahitiy
we'et
Rephaites,
Perizzites,
Hittites,

15-20. And the Hittites, and the Perizzites, and the Rephaims,

gen 15:21

הַיְבוּסִֽיוְאֶתהַגִּרְגָּשִׁ֖יוְאֶתהַֽכְּנַעֲנִ֔יוְאֶתהָֽאֱמֹרִי֙וְאֶת
hayebwsiyh
we'eth
hagiregasiyh
we'eth
hakena'aniyh
we'eth
ha'emoriyh
we'eth
hayebwsiy
we'et
hagiregasiy
we'et
hakena'aniy
we'et
ha'emoriy
we'et
and Jebusites.”
Girgashites,
Canaanites,
Amorites,

15-21. And the Amorites, and the Canaanites, and the Girgashites, and the Jebusites.