gen 33:1

הַשְּׁפָחֹֽותשְׁתֵּ֥יוְעַ֖לרָחֵ֔לוְעַללֵאָה֙עַלהַיְלָדִ֗יםאֶתוַיַּ֣חַץאִ֑ישׁמֵאֹ֖ותאַרְבַּ֥עוְעִמֹּ֕ובָּ֔אעֵשָׂ֣ווְהִנֵּ֣הוַיַּרְא֙עֵינָ֗יויַעֲקֹ֜בוַיִּשָּׂ֨א
hasepahowth
seteyh
we'alh
rahelh
we'alh
le'ahh
'alh
hayeladiymh
'eth
wayahash
'iysh
me'owth
'areba'
we'imowh
ba'
'esawh
wehinehh
wayare'
'eynaywh
ya'aqobh
wayisa'
hasepahowt
setey
we'al
rahel
we'al
le'ah
'al
hayeladiym
'et
wayahas
'iys
me'owt
'areba'
we'imow
ba'
'esaw
wehineh
wayare'
'eynayw
ya'aqob
wayisa'
maidservants.
the two
and and
Rachel,
among Leah,
the children
So he divided
men.
hundred
four
toward him with
coming
Esau
and saw
Now Jacob
looked up

33-1. And Jacob lifted up his eyes, and looked, and, behold, Esau came, and with him four hundred men. And he divided the children unto Leah, and unto Rachel, and unto the two handmaids.

gen 33:2

אַחֲרֹנִֽיםיֹוסֵ֖ףוְאֶתרָחֵ֥לוְאֶתאַחֲרֹנִ֔יםוִֽילָדֶ֨יהָ֙לֵאָ֤הוְאֶתרִֽאשֹׁנָ֑היַלְדֵיהֶ֖ןוְאֶתהַשְּׁפָחֹ֛ותאֶתוַיָּ֧שֶׂם
'aharoniymh
yowseph
we'eth
rahelh
we'eth
'aharoniymh
wiyladeyha
le'ahh
we'eth
ri'sonahh
yaledeyhenh
we'eth
hasepahowth
'eth
wayasemh
'aharoniym
yowsep
we'et
rahel
we'et
'aharoniym
wiyladeyha
le'ah
we'et
ri'sonah
yaledeyhen
we'et
hasepahowt
'et
wayasem
at the rear.
Joseph
and and
Rachel
and and
next,
and her children
Leah
in front,
children
and their
the maidservants
He put

33-2. And he put the handmaids and their children foremost, and Leah and her children after, and Rachel and Joseph hindermost.

gen 33:3

אָחִֽיועַדגִּשְׁתֹּ֖ועַדפְּעָמִ֔יםשֶׁ֣בַעאַ֨רְצָה֙וַיִּשְׁתַּ֤חוּלִפְנֵיהֶ֑םעָבַ֣רוְה֖וּא
'ahiywh
'adh
gisetowh
'adh
pe'amiymh
seba'
'aresahh
wayisetahwh
lipeneyhemh
'abarh
wehw'
'ahiyw
'ad
gisetow
'ad
pe'amiym
seba'
'aresah
wayisetahw
lipeneyhem
'abar
wehw'
his brother.
he approached
as
times
seven
to the ground
and bowed
ahead
himself went on
But [Jacob]

33-3. And he passed over before them, and bowed himself to the ground seven times, until he came near to his brother.

gen 33:4

וַיִּבְכּֽוּוַׄיִּׄשָּׁׄקֵ֑ׄהׄוּׄצַוָּארָ֖יועַלוַיִּפֹּ֥לוַֽיְחַבְּקֵ֔הוּלִקְרָאתֹו֙עֵשָׂ֤ווַיָּ֨רָץ
wayibekwh
wayisaqehwh
sawa'raywh
'alh
wayipolh
wayehabeqehwh
liqera'towh
'esawh
wayarash
wayibekw
wayisaqehw
sawa'rayw
'al
wayipol
wayehabeqehw
liqera'tow
'esaw
wayaras
And they both wept.
and kissed him.
his neck,
threw his arms around
and embraced him,
Esau, however,
ran to him

33-4. And Esau ran to meet him, and embraced him, and fell on his neck, and kissed him: and they wept.

gen 33:5

עַבְדֶּֽךָאֶתאֱלֹהִ֖יםאֲשֶׁרחָנַ֥ןהַיְלָדִ֕יםלָּ֑ךְוַיֹּאמַ֕ראֵ֣לֶּהמִיוַיֹּ֖אמֶרהַיְלָדִ֔יםוְאֶתהַנָּשִׁים֙אֶתוַיַּ֤רְאעֵינָ֗יואֶתוַיִּשָּׂ֣א
'abedeka
'eth
'elohiymh
'aserhananh
hayeladiymh
lakewayo'marh
'elehh
miyh
wayo'merh
hayeladiymh
we'eth
hanasiymh
'eth
wayare'
'eynaywh
'eth
wayisa'
'abedeka
'et
'elohiym
'aserhanan
hayeladiym
lakewayo'mar
'eleh
miy
wayo'mer
hayeladiym
we'et
hanasiym
'et
wayare'
'eynayw
'et
wayisa'
your servant.”
God
has graciously given
“[These are] the children
with you?” with you?” [Jacob] answered,
are these
“Who
he asked,
and children,
the women
and saw
When Esau looked up

33-5. And he lifted up his eyes, and saw the women and the children; and said, Who are those with thee? And he said, The children which God hath graciously given thy servant.

gen 33:6

וַתִּֽשְׁתַּחֲוֶֽיןָוְיַלְדֵיהֶ֖ןהֵ֥נָּההַשְּׁפָחֹ֛ותוַתִּגַּ֧שְׁןָ
watisetahaweyna
weyaledeyhenh
henahh
hasepahowth
watigasena
watisetahaweyna
weyaledeyhen
henah
hasepahowt
watigasena
and bowed down.
children
and their
Then the maidservants
approached

33-6. Then the handmaidens came near, they and their children, and they bowed themselves.

gen 33:7

וַיִּֽשְׁתַּחֲוֽוּוְרָחֵ֖ליֹוסֵ֛ףנִגַּ֥שׁוְאַחַ֗רוַיִּֽשְׁתַּחֲו֑וּוִילָדֶ֖יהָלֵאָ֛הגַּםוַתִּגַּ֧שׁ
wayisetahawwh
werahelh
yowseph
nigash
we'aharh
wayisetahawwh
wiyladeyha
le'ahh
gamh
watigash
wayisetahaww
werahel
yowsep
nigas
we'ahar
wayisetahaww
wiyladeyha
le'ah
gam
watigas
and bowed down.
and Rachel
Joseph
approached
and then
and bowed down,
and her children
Leah
also
approached

33-7. And Leah also with her children came near, and bowed themselves: and after came Joseph near and Rachel, and they bowed themselves.

gen 33:8

אֲדֹנִֽיבְּעֵינֵ֥יחֵ֖ןלִמְצֹאוַיֹּ֕אמֶראֲשֶׁ֣רפָּגָ֑שְׁתִּיהַזֶּ֖ההַמַּחֲנֶ֥הלְךָ֛כָּלמִ֥יוַיֹּ֕אמֶר
'adoniyh
be'eyneyh
henh
limeso'
wayo'merh
'aserpagasetiyh
hazehh
hamahanehh
lekakalh
miyh
wayo'merh
'adoniy
be'eyney
hen
limeso'
wayo'mer
'aserpagasetiy
hazeh
hamahaneh
lekakal
miy
wayo'mer
my lord,”
in your sight,
favor
“To find
[Jacob] answered.
to meet me?”
do you mean by sending this
company
whole
“What
asked Esau.

33-8. And he said, What meanest thou by all this drove which I met? And he said, These are to find grace in the sight of my lord.

gen 33:9

יְהִ֥יאָחִ֕ילִ֣ירָ֑ביֶשׁעֵשָׂ֖ווַיֹּ֥אמֶר
yehiyh
'ahiyh
liyrabh
yesh
'esawh
wayo'merh
yehiy
'ahiy
liyrab
yes
'esaw
wayo'mer
“Keep
my brother,”
plenty,
“I already have
Esau
replied.

33-9. And Esau said, I have enough, my brother; keep that thou hast unto thyself.

gen 33:10

וַתִּרְצֵֽנִיאֱלֹהִ֖יםפְּנֵ֥ירְאֹ֛תכִּפָנֶ֗יךָרָאִ֣יתִיכֵּ֞ןכִּ֣יעַליָּדִ֑ימִמִנְחָתִ֖יוְלָקַחְתָּ֥בְּעֵינֶ֔יךָחֵן֙מָצָ֤אתִיאִםנָ֨אנָא֙אַליַעֲקֹ֗בלְךָ֖אֲשֶׁרלָֽךְוַיֹּ֣אמֶר
watireseniyh
'elohiymh
peneyh
re'oth
ki
paneyka
ra'iytiyh
kenh
kiy'alh
yadiyh
mi
minehatiyh
welaqaheta
be'eyneyka
henh
masa'tiyh
'imna'
na'
'alh
ya'aqobh
leka'aserlakewayo'merh
watireseniy
'elohiym
peney
re'ot
ki
paneyka
ra'iytiy
ken
kiy'al
yadiy
mi
minehatiy
welaqaheta
be'eyneyka
hen
masa'tiy
'imna'
na'
'al
ya'aqob
leka'aserlakewayo'mer
since you have received me favorably.
of God,
the face
and it is like seeing
your face,
I have seen
indeed, For
my hand.
from
this gift
then receive
in your sight,
favor
I have found
If If
please!
“No,
But Jacob
what belongs to you.” what belongs to you.” what belongs to you.” insisted,

33-10. And Jacob said, Nay, I pray thee, if now I have found grace in thy sight, then receive my present at my hand: for therefore I have seen thy face, as though I had seen the face of God, and thou wast pleased with me.

gen 33:11

בֹּ֖ווַיִּקָּֽחוַיִּפְצַרלִיכֹ֑לוְכִ֣ייֶשׁאֱלֹהִ֖יםלָ֔ךְכִּֽיחַנַּ֥נִיאֲשֶׁ֣רהֻבָ֣אתבִּרְכָתִי֙אֶתנָ֤אקַח
bowwayiqahh
wayipesarh
liykolh
wekiyyesh
'elohiymh
lakekiyhananiyh
'aserhuba'th
birekatiyh
'eth
na'
qahh
bowwayiqah
wayipesar
liykol
wekiyyes
'elohiym
lakekiyhananiy
'aserhuba't
birekatiy
'et
na'
qah
him him until he accepted.
So Jacob pressed
to me all I need.
and and I have
God
because has been gracious
that was brought to you,
my present
Please
take

33-11. Take, I pray thee, my blessing that is brought to thee; because God hath dealt graciously with me, and because I have enough. And he urged him, and he took it.

gen 33:12

לְנֶגְדֶּֽךָוְאֵלְכָ֖הוְנֵלֵ֑כָהנִסְעָ֣הוַיֹּ֖אמֶר
lenegedeka
we'elekahh
wenelekahh
nise'ahh
wayo'merh
lenegedeka
we'elekah
wenelekah
nise'ah
wayo'mer
ahead of you.”
and I will go
“Let us be on our way,
Then Esau said,

33-12. And he said, Let us take our journey, and let us go, and I will go before thee.

gen 33:13

הַצֹּֽאןכָּלוָמֵ֖תוּאֶחָ֔דיֹ֣וםוּדְפָקוּם֙עָלָ֑יעָלֹ֣ותוְהַבָּקָ֖רוְהַצֹּ֥אןרַכִּ֔יםכִּֽיהַיְלָדִ֣יםיֹדֵ֨עַ֙אֵלָ֗יואֲדֹנִ֤יוַיֹּ֣אמֶר
haso'nh
kalh
wametwh
'ehadh
yowmh
wdepaqwmh
'alayh
'alowth
wehabaqarh
wehaso'nh
rakiymh
kiyhayeladiymh
yode'a
'elayw'adoniyh
wayo'merh
haso'n
kal
wametw
'ehad
yowm
wdepaqwm
'alay
'alowt
wehabaqar
wehaso'n
rakiym
kiyhayeladiym
yode'a
'elayw'adoniy
wayo'mer
the animals
all
will die.
for even a
day,
If they are driven hard
and I must care for
that are nursing their young.
and and cattle
sheep
are frail,
that the children
knows
“My lord
But Jacob replied,

33-13. And he said unto him, My lord knoweth that the children are tender, and the flocks and herds with young are with me: and if men should overdrive them one day, all the flock will die.

gen 33:14

שֵׂעִֽירָהאֶלאֲדֹנִ֖יאֲשֶׁראָבֹ֥אעַ֛דהַיְלָדִ֔יםוּלְרֶ֣גֶלאֲשֶׁרלְפָנַי֙הַמְּלָאכָ֤הלְרֶ֨גֶללְאִטִּ֗יאֶתְנָהֲלָ֣הוַאֲנִ֞יעַבְדֹּ֑ולִפְנֵ֣יאֲדֹנִ֖ינָ֥איַעֲבָר
se'iyrahh
'el'adoniyh
'aser'abo'
'adh
hayeladiymh
wleregelh
'aserlepanayh
hamela'kahh
leregelh
le'itiyh
'etenahalahh
wa'aniyh
'abedowh
lipeneyh
'adoniyh
na'
ya'abarh
se'iyrah
'el'adoniy
'aser'abo'
'ad
hayeladiym
wleregel
'aserlepanay
hamela'kah
leregel
le'itiy
'etenahalah
wa'aniy
'abedow
lipeney
'adoniy
na'
ya'abar
at Seir.”
to my lord
I come
until
and children,
for the livestock
at a comfortable pace
on slowly,
will continue
I
his servant.
ahead of
let my lord
Please
go

33-14. Let my lord, I pray thee, pass over before his servant: and I will lead on softly, according as the cattle that goeth before me and the children be able to endure, until I come unto my lord unto Seir.

gen 33:15

אֲדֹנִֽיבְּעֵינֵ֥יחֵ֖ןאֶמְצָאזֶּ֔הלָ֣מָּהוַיֹּ֨אמֶר֙אֲשֶׁ֣ראִתִּ֑יהָעָ֖םמִןעִמְּךָ֔נָּ֣אאַצִּֽיגָהעֵשָׂ֔ווַיֹּ֣אמֶר
'adoniyh
be'eyneyh
henh
'emesa'
zehh
lamahh
wayo'merh
'aser'itiyh
ha'amh
minh
'imeka
na'
'asiygahh
'esawh
wayo'merh
'adoniy
be'eyney
hen
'emesa'
zeh
lamah
wayo'mer
'aser'itiy
ha'am
min
'imeka
na'
'asiygah
'esaw
wayo'mer
of my lord.”
in the sight
favor
Let me find
do that?
“Why
But [Jacob] replied,
my my
people
some of
with you,”
“Let me leave
Esau
said.

33-15. And Esau said, Let me now leave with thee some of the folk that are with me. And he said, What needeth it? let me find grace in the sight of my lord.

gen 33:16

שֵׂעִֽירָהלְדַרְכֹּ֖ועֵשָׂ֛והַה֥וּאבַּיֹּ֨וםוַיָּשָׁב֩
se'iyrahh
ledarekowh
'esawh
hahw'
bayowmh
wayasabh
se'iyrah
ledarekow
'esaw
hahw'
bayowm
wayasab
to Seir,
started on his way
Esau
So that
day
back

33-16. So Esau returned that day on his way unto Seir.

gen 33:17

סֻכֹּֽותהַמָּקֹ֖וםשֵׁםקָרָ֥אכֵּ֛ןעַלסֻכֹּ֔תעָשָׂ֣הוּלְמִקְנֵ֨הוּ֙לֹ֖ובָּ֑יִתוַיִּ֥בֶןסֻכֹּ֔תָהנָסַ֣עוְיַעֲקֹב֙
sukowth
hamaqowmh
semh
qara'
kenh
'alh
sukoth
'asahh
wlemiqenehwh
lowbayith
wayibenh
sukotahh
nasa'
weya'aqobh
sukowt
hamaqowm
sem
qara'
ken
'al
sukot
'asah
wlemiqenehw
lowbayit
wayiben
sukotah
nasa'
weya'aqob
Succoth.
the place
was called
that is why
and shelters
for his livestock;
for himself a house
where he built
to Succoth,
went on
but Jacob

33-17. And Jacob journeyed to Succoth, and built him an house, and made booths for his cattle: therefore the name of the place is called Succoth.

gen 33:18

הָעִֽירפְּנֵ֥יאֶתוַיִּ֖חַןאֲרָ֑םפַּדַּ֣ןמִבְּבֹאֹ֖וכְּנַ֔עַןאֲשֶׁר֙בְּאֶ֣רֶץשְׁכֶ֗םעִ֣ירשָׁלֵ֜םיַעֲקֹ֨בוַיָּבֹא֩
ha'iyrh
peneyh
'eth
wayihanh
'aramh
padanh
mi
bebo'owh
kena'anh
'aserbe'eresh
sekemh
'iyrh
salemh
ya'aqobh
wayabo'
ha'iyr
peney
'et
wayihan
'aram
padan
mi
bebo'ow
kena'an
'aserbe'eres
sekem
'iyr
salem
ya'aqob
wayabo'
the city.
just outside
and he camped
Paddan-aram,
from
he arrived
of Canaan,
in the land
of Shechem
at the city
safely
After Jacob
had come

33-18. And Jacob came to Shalem, a city of Shechem, which is in the land of Canaan, when he came from Padanaram; and pitched his tent before the city.

gen 33:19

קְשִׂיטָֽהבְּמֵאָ֖השְׁכֶ֑םאֲבִ֣יחֲמֹ֖ורבְּנֵֽייַּ֥דמִאָהֳלֹ֔ושָׁם֙אֲשֶׁ֤רנָֽטָההַשָּׂדֶ֗החֶלְקַ֣תאֶתוַיִּ֜קֶן
qesiytahh
beme'ahh
sekemh
'abiyh
hamowrh
beneyh
yadh
mi
'aholowh
samh
'asernatahh
hasadehh
heleqath
'eth
wayiqenh
qesiytah
beme'ah
sekem
'abiy
hamowr
beney
yad
mi
'aholow
sam
'asernatah
hasadeh
heleqat
'et
wayiqen
pieces of silver.
for a hundred
Shechem’s
father,
of Hamor,
the sons
from
his tent,
where he pitched
of ground
And the plot
he purchased

33-19. And he bought a parcel of a field, where he had spread his tent, at the hand of the children of Hamor, Shechem's father, for an hundred pieces of money.

gen 33:20

יִשְׂרָאֵֽלאֱלֹהֵ֥ילֹ֔ואֵ֖לוַיִּ֨קְרָאמִזְבֵּ֑חַשָׁ֖םוַיַּצֶּב
yisera'elh
'eloheyh
low'elh
wayiqera'
mizebeha
samh
wayasebh
yisera'el
'elohey
low'el
wayiqera'
mizebeha
sam
wayaseb
El-Elohe-Israel.
and called it
an altar
There
he set up

33-20. And he erected there an altar, and called it EleloheIsrael.