gen 45:1

אֶלאֶחָֽיויֹוסֵ֖ףבְּהִתְוַדַּ֥עאִתֹּ֔ואִישׁ֙עָ֤מַדוְלֹאעָלָ֑ימֵאִ֖ישׁכָלהֹוצִ֥יאוּוַיִּקְרָ֕אעָלָ֔יוהַנִּצָּבִים֙לְכֹ֤ללְהִתְאַפֵּ֗קיֹוסֵ֜ףיָכֹ֨לוְלֹֽא
'el'ehaywh
yowseph
behitewada'
'itowh
'iysh
'amadh
welo'
'alayh
me
'iysh
kalh
howsiy'wh
wayiqera'
'alaywh
hanisabiymh
lekolh
lehite'apeqh
yowseph
yakolh
welo'
'el'ehayw
yowsep
behitewada'
'itow
'iys
'amad
welo'
'alay
me
'iys
kal
howsiy'w
wayiqera'
'alayw
hanisabiym
lekol
lehite'apeq
yowsep
yakol
welo'
to his brothers.
when he
made himself known
[Joseph]
[of them] were with
So none
me!”
from
“Send everyone
away
and he cried out,
his attendants,
before all
control himself
Joseph
could
no longer

45-1. Then Joseph could not refrain himself before all them that stood by him; and he cried, Cause every man to go out from me. And there stood no man with him, while Joseph made himself known unto his brethren.

gen 45:2

פַּרְעֹֽהבֵּ֥יתוַיִּשְׁמַ֖עמִצְרַ֔יִםוַיִּשְׁמְע֣וּבִּבְכִ֑יקֹלֹ֖ואֶתוַיִּתֵּ֥ן
pare'ohh
beyth
wayisema'
miserayimh
wayiseme'wh
bibekiyh
qolowh
'eth
wayitenh
pare'oh
beyt
wayisema'
miserayim
wayiseme'w
bibekiy
qolow
'et
wayiten
and Pharaoh’s
household
heard him.
that the Egyptians
But he wept
so loudly

45-2. And he wept aloud: and the Egyptians and the house of Pharaoh heard.

gen 45:3

פָּנָֽיומִכִּ֥ינִבְהֲל֖וּאֹתֹ֔ולַעֲנֹ֣ותאֶחָיו֙יָכְל֤וּוְלֹֽאחָ֑יאָבִ֖יעֹ֥ודהַיֹוסֵ֔ףאֲנִ֣יאֶלאֶחָיו֙יֹוסֵ֤ףוַיֹּ֨אמֶר
panaywh
mi
kiynibehalwh
'otowh
la'anowth
'ehaywh
yakelwh
welo'
hayh
'abiyh
'owdh
ha
yowseph
'aniyh
'el'ehaywh
yowseph
wayo'merh
panayw
mi
kiynibehalw
'otow
la'anowt
'ehayw
yakelw
welo'
hay
'abiy
'owd
ha
yowsep
'aniy
'el'ehayw
yowsep
wayo'mer
in his presence.
because they were terrified
him,
to answer
But they
were unable
alive?”
Is my father
still
am Joseph!
“I
to his brothers,
Joseph
said

45-3. And Joseph said unto his brethren, I am Joseph; doth my father yet live? And his brethren could not answer him; for they were troubled at his presence.

gen 45:4

מִצְרָֽיְמָהאֹתִ֖יאֲשֶׁרמְכַרְתֶּ֥םאֲחִיכֶ֔םיֹוסֵ֣ףאֲנִי֙וַיֹּ֗אמֶראֵלַ֖יוַיִּגָּ֑שׁוּנָ֥אגְּשׁוּאֶלאֶחָ֛יויֹוסֵ֧ףוַיֹּ֨אמֶר
miserayemahh
'otiyh
'asermekaretemh
'ahiykemh
yowseph
'aniyh
wayo'merh
'elaywayigaswh
na'
geswh
'el'ehaywh
yowseph
wayo'merh
miserayemah
'otiy
'asermekaretem
'ahiykem
yowsep
'aniy
wayo'mer
'elaywayigasw
na'
gesw
'el'ehayw
yowsep
wayo'mer
into Egypt!
“the one you sold
your brother,”
am Joseph,
“I
he said,
And they [did so].
“Please
come near me.”
to his brothers,
Then Joseph
said

45-4. And Joseph said unto his brethren, Come near to me, I pray you. And they came near. And he said, I am Joseph your brother, whom ye sold into Egypt.

gen 45:5

לִפְנֵיכֶֽםאֱלֹהִ֖יםשְׁלָחַ֥נִיכִּ֣ילְמִֽחְיָ֔ההֵ֑נָּהאֹתִ֖יכִּֽימְכַרְתֶּ֥םבְּעֵ֣ינֵיכֶ֔םיִ֨חַר֙וְאַלתֵּעָ֣צְב֗וּאַלוְעַתָּ֣ה
lipeneykemh
'elohiymh
selahaniyh
kiylemiheyahh
henahh
'otiyh
kiymekaretemh
be'eyneykemh
yiharh
we'alh
te'asebwh
'alh
we'atahh
lipeneykem
'elohiym
selahaniy
kiylemiheyah
henah
'otiy
kiymekaretem
be'eyneykem
yihar
we'al
te'asebw
'al
we'atah
before you.
that God
sent me
because because it was to save lives
into this place,
me
that you sold
with yourselves
or angry
be distressed
do not
And now,

45-5. Now therefore be not grieved, nor angry with yourselves, that ye sold me hither: for God did send me before you to preserve life.

gen 45:6

וְקָצִּֽירחָרִ֖ישׁאֲשֶׁ֥ראֵיןשָׁנִ֔יםחָמֵ֣שׁוְעֹוד֙הָאָ֑רֶץבְּקֶ֣רֶבהָרָעָ֖בשְׁנָתַ֥יִםכִּיזֶ֛ה
weqasiyrh
hariysh
'aser'eynh
saniymh
hamesh
we'owdh
ha'aresh
beqerebh
hara'abh
senatayimh
kiyzehh
weqasiyr
hariys
'aser'eyn
saniym
hames
we'owd
ha'ares
beqereb
hara'ab
senatayim
kiyzeh
or harvesting.
plowing
without
years
and there will be five
more
the land
has covered
the famine
two years,
For these

45-6. For these two years hath the famine been in the land: and yet there are five years, in the which there shall neither be earing nor harvest.

gen 45:7

גְּדֹלָֽהלָכֶ֔םלִפְלֵיטָ֖הוּלְהַחֲיֹ֣ותבָּאָ֑רֶץלָכֶ֛םשְׁאֵרִ֖יתלָשׂ֥וּםלִפְנֵיכֶ֔םאֱלֹהִים֙וַיִּשְׁלָחֵ֤נִי
gedolahh
lakemlipeleytahh
wlehahayowth
ba'aresh
lakemse'eriyth
laswmh
lipeneykemh
'elohiymh
wayiselaheniyh
gedolah
lakemlipeleytah
wlehahayowt
ba'ares
lakemse'eriyt
laswm
lipeneykem
'elohiym
wayiselaheniy
by a great
deliverance.
and to save your lives
on the earth
you as a remnant
to preserve
me before you
God
sent

45-7. And God sent me before you to preserve you a posterity in the earth, and to save your lives by a great deliverance.

gen 45:8

מִצְרָֽיִםאֶ֥רֶץבְּכָלוּמֹשֵׁ֖לבֵּיתֹ֔ולְכָלוּלְאָדֹון֙לְפַרְעֹ֗הלְאָ֜בוַיְשִׂימֵ֨נִֽיכִּ֖יהָאֱלֹהִ֑יםהֵ֔נָּהאֹתִי֙שְׁלַחְתֶּ֤םאַתֶּ֞םלֹֽאוְעַתָּ֗ה
miserayimh
'eresh
bekalh
wmoselh
beytowh
lekalh
wle'adownh
lepare'ohh
le'abh
wayesiymeniyh
kiyha'elohiymh
henahh
'otiyh
selahetemh
'atemh
lo'
we'atahh
miserayim
'eres
bekal
wmosel
beytow
lekal
wle'adown
lepare'oh
le'ab
wayesiymeniy
kiyha'elohiym
henah
'otiy
selahetem
'atem
lo'
we'atah
of Egypt.
the land
over all
and ruler
his household
of all
lord
Pharaoh's
adviser—
who has made me
but but God,
me here,
who sent
you
it was not
Therefore

45-8. So now it was not you that sent me hither, but God: and he hath made me a father to Pharaoh, and lord of all his house, and a ruler throughout all the land of Egypt.

gen 45:9

תַּעֲמֹֽדאֵלַ֖יאַֽלרְדָ֥המִצְרָ֑יִםלְכָללְאָדֹ֖וןאֱלֹהִ֛יםשָׂמַ֧נִייֹוסֵ֔ףבִּנְךָ֣אָמַר֙אֵלָ֗יוכֹּ֤הוַאֲמַרְתֶּ֣םאֶלאָבִי֒וַעֲל֣וּמַהֲרוּ֮
ta'amodh
'elay'alh
redahh
miserayimh
lekalh
le'adownh
'elohiymh
samaniyh
yowseph
bineka
'amarh
'elaywkohh
wa'amaretemh
'el'abiyh
wa'alwh
maharwh
ta'amod
'elay'al
redah
miserayim
lekal
le'adown
'elohiym
samaniy
yowsep
bineka
'amar
'elaywkoh
wa'amaretem
'el'abiy
wa'alw
maharw
delay.
to me without
Come down
Egypt.
of all
me lord
God
has made
Joseph
your son
says:
him, ‘This is what
and tell
to my father
Now return
quickly

45-9. Haste ye, and go up to my father, and say unto him, Thus saith thy son Joseph, God hath made me lord of all Egypt: come down unto me, tarry not:

gen 45:10

וְכָלוּבְקָרְךָ֖וְצֹאנְךָ֥בָנֶ֑יךָוּבְנֵ֣יוּבָנֶ֖יךָאֵלַ֔יאַתָּ֕הקָרֹוב֙וְהָיִ֤יתָגֹּ֗שֶׁןבְאֶֽרֶץוְיָשַׁבְתָּ֣
wekalh
wbeqareka
weso'neka
baneyka
wbeneyh
wbaneyka
'elay'atahh
qarowbh
wehayiyta
gosenh
be'eresh
weyasabeta
wekal
wbeqareka
weso'neka
baneyka
wbeney
wbaneyka
'elay'atah
qarowb
wehayiyta
gosen
be'eres
weyasabeta
and everything you own.
and herds,
your flocks
and grandchildren,
and your children
you
near me—
and be
of Goshen
in the land
You shall settle

45-10. And thou shalt dwell in the land of Goshen, and thou shalt be near unto me, thou, and thy children, and thy children's children, and thy flocks, and thy herds, and all that thou hast:

gen 45:11

וְכָלוּבֵֽיתְךָ֖אַתָּ֥הפֶּןתִּוָּרֵ֛שׁרָעָ֑בשָׁנִ֖יםחָמֵ֥שׁכִּיעֹ֛ודשָׁ֔םאֹֽתְךָ֙אֲשֶׁרלָֽךְוְכִלְכַּלְתִּ֤י
wekalh
wbeyteka
'atahh
pentiwaresh
ra'abh
saniymh
hamesh
kiy'owdh
samh
'oteka
'aserlakewekilekaletiyh
wekal
wbeyteka
'atah
pentiwares
ra'ab
saniym
hames
kiy'owd
sam
'oteka
'aserlakewekilekaletiy
and everything
and your household
you
Otherwise, will come to destitution.’
of famine.
years
there will be five
because more
And there
for you,
I will provide

45-11. And there will I nourish thee; for yet there are five years of famine; lest thou, and thy household, and all that thou hast, come to poverty.

gen 45:12

הַֽמְדַבֵּ֥רכִּיפִ֖יבִנְיָמִ֑יןאָחִ֣יוְעֵינֵ֖ירֹאֹ֔ותעֵֽינֵיכֶם֙אֲשֶׁרלָֽךְוְהִנֵּ֤ה
hamedaberh
kiypiyh
bineyamiynh
'ahiyh
we'eyneyh
ro'owth
'eyneykemh
'aserlakewehinehh
hamedaber
kiypiy
bineyamiyn
'ahiy
we'eyney
ro'owt
'eyneykem
'aserlakewehineh
who am speaking
that [it is] I, [Joseph],
Benjamin
my brother
and and
can see
You
you own you own Behold!

45-12. And, behold, your eyes see, and the eyes of my brother Benjamin, that it is my mouth that speaketh unto you.

gen 45:13

הֵֽנָּהאָבִ֖יאֶתוְהֹורַדְתֶּ֥םוּמִֽהַרְתֶּ֛םאֲשֶׁ֣ררְאִיתֶ֑םכָּלוְאֵ֖תבְּמִצְרַ֔יִםכְּבֹודִי֙כָּלאֶתלְאָבִ֗יאֲלֵיכֶֽםוְהִגַּדְתֶּ֣ם
henahh
'abiyh
'eth
wehowradetemh
wmiharetemh
'aserre'iytemh
kalh
we'eth
bemiserayimh
kebowdiyh
kalh
'eth
le'abiyh
'aleykemwehigadetemh
henah
'abiy
'et
wehowradetem
wmiharetem
'aserre'iytem
kal
we'et
bemiserayim
kebowdiy
kal
'et
le'abiy
'aleykemwehigadetem
down here
my father
And bring
quickly.”
you have seen.
everything
and and
in Egypt
my splendor
about all
my father
with you. with you. Tell

45-13. And ye shall tell my father of all my glory in Egypt, and of all that ye have seen; and ye shall haste and bring down my father hither.

gen 45:14

צַוָּארָֽיועַלבָּכָ֖הוּבִנְיָמִ֔ןוַיֵּ֑בְךְּאָחִ֖יובִנְיָמִֽןצַוְּארֵ֥יעַלוַיִּפֹּ֛ל
sawa'raywh
'alh
bakahh
wbineyaminh
wayebeke
'ahiywh
bineyaminh
sawe'reyh
'alh
wayipolh
sawa'rayw
'al
bakah
wbineyamin
wayebeke
'ahiyw
bineyamin
sawe'rey
'al
wayipol
they embraced.
as
wept
and Benjamin
and wept,
his brother
Benjamin
Then Joseph threw his arms around

45-14. And he fell upon his brother Benjamin's neck, and wept; and Benjamin wept upon his neck.

gen 45:15

אִתֹּֽואֶחָ֖יודִּבְּר֥וּכֵ֔ןוְאַ֣חֲרֵיעֲלֵיהֶ֑םוַיֵּ֣בְךְּאֶחָ֖יולְכָלוַיְנַשֵּׁ֥ק
'itowh
'ehaywh
diberwh
kenh
we'ahareyh
'aleyhemh
wayebeke
'ehaywh
lekalh
wayenaseqh
'itow
'ehayw
diberw
ken
we'aharey
'aleyhem
wayebeke
'ehayw
lekal
wayenaseq
with him.
his brothers
talked
And afterward
over them.
as he wept
of his brothers
each
Joseph kissed

45-15. Moreover he kissed all his brethren, and wept upon them: and after that his brethren talked with him.

gen 45:16

עֲבָדָֽיווּבְעֵינֵ֖יפַרְעֹ֔הבְּעֵינֵ֣יוַיִּיטַב֙יֹוסֵ֑ףאֲחֵ֣יבָּ֖אוּלֵאמֹ֔רפַּרְעֹה֙בֵּ֤יתנִשְׁמַ֗עוְהַקֹּ֣ל
'abadaywh
wbe'eyneyh
pare'ohh
be'eyneyh
wayiytabh
yowseph
'aheyh
ba'wh
le'morh
pare'ohh
beyth
nisema'
wehaqolh
'abadayw
wbe'eyney
pare'oh
be'eyney
wayiytab
yowsep
'ahey
ba'w
le'mor
pare'oh
beyt
nisema'
wehaqol
and his servants
Pharaoh
were pleased.
that Joseph’s
brothers
had come,
Pharaoh’s
house
reached
When the news

45-16. And the fame thereof was heard in Pharaoh's house, saying, Joseph's brethren are come: and it pleased Pharaoh well, and his servants.

gen 45:17

כְּנָֽעַןאַ֥רְצָהבֹ֖אוּוּלְכוּבְּעִ֣ירְכֶ֔םאֶתטַֽעֲנוּ֙עֲשׂ֑וּזֹ֣אתאֶלאַחֶ֖יךָאֱמֹ֥ראֶליֹוסֵ֔ףפַּרְעֹה֙וַיֹּ֤אמֶר
kena'anh
'aresahh
bo'wh
wlekwh
be'iyrekemh
'eth
ta'anwh
'aswh
zo'th
'el'aheyka
'emorh
'elyowseph
pare'ohh
wayo'merh
kena'an
'aresah
bo'w
wlekw
be'iyrekem
'et
ta'anw
'asw
zo't
'el'aheyka
'emor
'elyowsep
pare'oh
wayo'mer
of Canaan.
to the land
and return
your animals
Load
‘Do
as follows:
your brothers,
“Tell
to Joseph,
Pharaoh
said

45-17. And Pharaoh said unto Joseph, Say unto thy brethren, This do ye; lade your beasts, and go, get you unto the land of Canaan;

gen 45:18

הָאָֽרֶץחֵ֥לֶבאֶתוְאִכְל֖וּמִצְרַ֔יִםאֶ֣רֶץטוּב֙לָכֶ֗םאֶתאֵלָ֑יוְאֶתְּנָ֣הוּבֹ֣אוּבָּתֵּיכֶ֖םוְאֶתאֲבִיכֶ֛םאֶתוּקְח֧וּ
ha'aresh
helebh
'eth
we'ikelwh
miserayimh
'eresh
twbh
lakem'eth
'elaywe'etenahh
wbo'wh
bateykemh
we'eth
'abiykemh
'eth
wqehwh
ha'ares
heleb
'et
we'ikelw
miserayim
'eres
twb
lakem'et
'elaywe'etenah
wbo'w
bateykem
we'et
'abiykem
'et
wqehw
of the land.’
from the fat
and you shall eat
of Egypt,
of the land
the best
you
to me. to me. I will give
and return
your families
and and
your father
Then bring

45-18. And take your father and your households, and come unto me: and I will give you the good of the land of Egypt, and ye shall eat the fat of the land.

gen 45:19

וּבָאתֶֽםאֲבִיכֶ֖םאֶתוּנְשָׂאתֶ֥םוְלִנְשֵׁיכֶ֔םלְטַפְּכֶם֙עֲגָלֹ֗ותמִצְרַ֜יִםאֶ֨רֶץלָכֶם֩מֵקְחוּעֲשׂ֑וּזֹ֣אתצֻוֵּ֖יתָהוְאַתָּ֥ה
wba'temh
'abiykemh
'eth
wnesa'temh
welineseykemh
letapekemh
'agalowth
miserayimh
'eresh
lakemme
qehwh
'aswh
zo'th
suweytahh
we'atahh
wba'tem
'abiykem
'et
wnesa'tem
welineseykem
letapekem
'agalowt
miserayim
'eres
lakemme
qehw
'asw
zo't
suweytah
we'atah
and come back.
your father
and bring
and and your wives,
for your young children
wagons
of Egypt
the land
from
‘Take
are also directed to tell them:
You

45-19. Now thou art commanded, this do ye; take you wagons out of the land of Egypt for your little ones, and for your wives, and bring your father, and come.

gen 45:20

לָכֶ֥םהֽוּאמִצְרַ֖יִםאֶ֥רֶץכָּלכִּיט֛וּבכְּלֵיכֶ֑םעַלתָּחֹ֖סאַלוְעֵ֣ינְכֶ֔ם
lakemhw'
miserayimh
'eresh
kalh
kiytwbh
keleykemh
'alh
tahosh
'alh
we'eynekemh
lakemhw'
miserayim
'eres
kal
kiytwb
keleykem
'al
tahos
'al
we'eynekem
[will be] yours.’”
of Egypt
the land
of all
for the best
your belongings,
to
But pay no regard

45-20. Also regard not your stuff; for the good of all the land of Egypt is your's.

gen 45:21

לַדָּֽרֶךְלָהֶ֛םצֵדָ֖הוַיִּתֵּ֥ןפַרְעֹ֑הפִּ֣יעַלעֲגָלֹ֖ותלָהֶ֥םיֹוסֵ֛ףוַיִּתֵּ֨ןיִשְׂרָאֵ֔לבְּנֵ֣יכֵן֙וַיַּֽעֲשׂוּ
ladareke
lahemsedahh
wayitenh
pare'ohh
piyh
'alh
'agalowth
lahemyowseph
wayitenh
yisera'elh
beneyh
kenh
waya'aswh
ladareke
lahemsedah
wayiten
pare'oh
piy
'al
'agalowt
lahemyowsep
wayiten
yisera'el
beney
ken
waya'asw
for their journey.
them provisions
and he also gave
Pharaoh
had instructed,
as
them wagons
Joseph
gave
of Israel
So the sons
[as they were told].
did

45-21. And the children of Israel did so: and Joseph gave them wagons, according to the commandment of Pharaoh, and gave them provision for the way.

gen 45:22

שְׂמָלֹֽתחֲלִפֹ֥תוְחָמֵ֖שׁכֶּ֔סֶףמֵאֹ֣ותשְׁלֹ֣שׁנָתַן֙וּלְבִנְיָמִ֤ןשְׂמָלֹ֑תחֲלִפֹ֣ותלָאִ֖ישׁנָתַ֛ןלְכֻלָּ֥ם
semaloth
halipoth
wehamesh
keseph
me'owth
selosh
natanh
wlebineyaminh
semaloth
halipowth
la'iysh
natanh
lekulamh
semalot
halipot
wehames
kesep
me'owt
selos
natan
wlebineyamin
semalot
halipowt
la'iys
natan
lekulam
of clothes.
sets
and five
of silver
hundred [shekels]
three
he gave
but to Benjamin
garments
new
to each of them,
He gave

45-22. To all of them he gave each man changes of raiment; but to Benjamin he gave three hundred pieces of silver, and five changes of raiment.

gen 45:23

לַדָּֽרֶךְלְאָבִ֖יווּמָזֹ֛וןוָלֶ֧חֶםבָּ֣רנֹֽ֠שְׂאֹתאֲתֹנֹ֡תוְעֶ֣שֶׂרמִצְרָ֑יִםטּ֣וּבמִנֹשְׂאִ֖יםחֲמֹרִ֔יםעֲשָׂרָ֣הזֹאת֙כְּשָׁלַ֤חוּלְאָבִ֞יו
ladareke
le'abiywh
wmazownh
walehemh
barh
nose'oth
'atonoth
we'eserh
miserayimh
twbh
mi
nose'iymh
hamoriymh
'asarahh
zo'th
ke
salahh
wle'abiywh
ladareke
le'abiyw
wmazown
walehem
bar
nose'ot
'atonot
we'eser
miserayim
twb
mi
nose'iym
hamoriym
'asarah
zo't
ke
salah
wle'abiyw
journey.
for his father’s
and provisions
and bread
with grain
loaded
female donkeys
and ten
of Egypt,
with the best
loaded
donkeys
ten
the following:
And he sent
to his father

45-23. And to his father he sent after this manner; ten asses laden with the good things of Egypt, and ten she asses laden with corn and bread and meat for his father by the way.

gen 45:24

בַּדָּֽרֶךְתִּרְגְּז֖וּאֲלֵהֶ֔םאַֽלוַיֹּ֣אמֶרוַיֵּלֵ֑כוּאֶחָ֖יואֶתוַיְשַׁלַּ֥ח
badareke
tiregezwh
'alehem'alh
wayo'merh
wayelekwh
'ehaywh
'eth
wayesalahh
badareke
tiregezw
'alehem'al
wayo'mer
wayelekw
'ehayw
'et
wayesalah
on the way!”
quarrel
to them, “Do not
he said
and as they were leaving,
Then Joseph sent his brothers
on their way,

45-24. So he sent his brethren away, and they departed: and he said unto them, See that ye fall not out by the way.

gen 45:25

אֲבִיהֶֽםאֶֽליַעֲקֹ֖בכְּנַ֔עַןאֶ֣רֶץוַיָּבֹ֨אוּ֙מִּצְרָ֑יִםמִוַֽיַּעֲל֖וּ
'abiyhemh
'elya'aqobh
kena'anh
'eresh
wayabo'wh
miserayimh
mi
waya'alwh
'abiyhem
'elya'aqob
kena'an
'eres
wayabo'w
miserayim
mi
waya'alw
their father
to Jacob
of Canaan.
in the land
and came
out of Egypt
So [the brothers] went up

45-25. And they went up out of Egypt, and came into the land of Canaan unto Jacob their father,

gen 45:26

הֶאֱמִ֖יןכִּ֥ילֹאלִבֹּ֔ווַיָּ֣פָגמִצְרָ֑יִםאֶ֣רֶץבְּכָלמֹשֵׁ֖לוְכִֽיה֥וּאחַ֔ייֹוסֵ֣ףעֹ֚ודלֹ֜ולֵאמֹ֗רוַיַּגִּ֨דוּ
he'emiynh
kiylo'
libowh
wayapagh
miserayimh
'eresh
bekalh
moselh
wekiyhw'
hayh
yowseph
'owdh
lowle'morh
wayagidwh
he'emiyn
kiylo'
libow
wayapag
miserayim
'eres
bekal
mosel
wekiyhw'
hay
yowsep
'owd
lowle'mor
wayagidw
believe them.
for he did not
But Jacob was stunned,
of Egypt!”
the land
over all
is ruler
“and he
alive,”
“Joseph
is still
they said,

45-26. And told him, saying, Joseph is yet alive, and he is governor over all the land of Egypt. And Jacob's heart fainted, for he believed them not.

gen 45:27

אֲבִיהֶֽםיַעֲקֹ֥בר֖וּחַוַתְּחִ֕יאֹתֹ֑ולָשֵׂ֣אתיֹוסֵ֖ףאֲשֶׁרשָׁלַ֥חהָ֣עֲגָלֹ֔ותאֶתאֲלֵהֶ֔םוַיַּרְא֙אֲשֶׁ֣רדִּבֶּ֣ריֹוסֵף֙דִּבְרֵ֤יכָּלאֵלָ֗יואֵ֣תלָהֶֽםוַיְדַבְּר֣וּ
'abiyhemh
ya'aqobh
rwha
watehiyh
'otowh
lase'th
yowseph
'asersalahh
ha'agalowth
'eth
'alehemwayare'
'aserdiberh
yowseph
dibereyh
kalh
'elayw'eth
lahemwayedaberwh
'abiyhem
ya'aqob
rwha
watehiy
'otow
lase't
yowsep
'asersalah
ha'agalowt
'et
'alehemwayare'
'aserdiber
yowsep
diberey
kal
'elayw'et
lahemwayedaberw
of their father
Jacob
the spirit
was revived.
him back,
to carry
Joseph
that had sent
the wagons
and when he saw
that had told
Joseph
all
them, them,
However, when they relayed

45-27. And they told him all the words of Joseph, which he had said unto them: and when he saw the wagons which Joseph had sent to carry him, the spirit of Jacob their father revived:

gen 45:28

אָמֽוּתבְּטֶ֥רֶםוְאֶרְאֶ֖נּוּאֵֽלְכָ֥החָ֑יבְּנִ֖ייֹוסֵ֥ףעֹודרַ֛ביִשְׂרָאֵ֔לוַיֹּ֨אמֶר֙
'amwth
beteremh
we'ere'enwh
'elekahh
hayh
beniyh
yowseph
'owdh
rabh
yisera'elh
wayo'merh
'amwt
beterem
we'ere'enw
'elekah
hay
beniy
yowsep
'owd
rab
yisera'el
wayo'mer
I die.”
him before
to see
I will go
alive!
My son
Joseph
is still
“I am convinced!
Then Israel
declared,

45-28. And Israel said, It is enough; Joseph my son is yet alive: I will go and see him before I die.