gen 44:1

אַמְתַּחְתֹּֽובְּפִ֥יאִ֖ישׁכֶּֽסֶףוְשִׂ֥יםשְׂאֵ֑תאֲשֶׁ֥ריוּכְל֖וּןכַּאֹ֔כֶלהָֽאֲנָשִׁים֙אַמְתְּחֹ֤תאֶתמַלֵּ֞אלֵאמֹר֒בֵּיתֹו֮אֲשֶׁ֣רעַלאֶתוַיְצַ֞ו
'ametahetowh
bepiyh
'iysh
keseph
wesiymh
se'eth
'aserywkelwnh
ka
'okelh
ha'anasiymh
'ametehoth
'eth
male'
le'morh
beytowh
'aser'alh
'eth
wayesawh
'ametahetow
bepiy
'iys
kesep
wesiym
se'et
'aserywkelwn
ka
'okel
ha'anasiym
'ametehot
'et
male'
le'mor
beytow
'aser'al
'et
wayesaw
of his bag.
in the mouth
each one’s
silver
and put
carry,
as they can
as much food
“Fill the men’s
sacks
with
his steward: his steward:
Then Joseph instructed

44-1. And he commanded the steward of his house, saying, Fill the men's sacks with food, as much as they can carry, and put every man's money in his sack's mouth.

gen 44:2

אֲשֶׁ֥רדִּבֵּֽריֹוסֵ֖ףדְבַ֥רכִּוַיַּ֕עַשׂשִׁבְרֹ֑וכֶּ֣סֶףוְאֵ֖תהַקָּטֹ֔ןאַמְתַּ֣חַתבְּפִי֙תָּשִׂים֙הַכֶּ֗סֶףגְּבִ֣יעַגְּבִיעִ֞יוְאֶת
'aserdiberh
yowseph
debarh
ki
waya'ash
siberowh
keseph
we'eth
haqatonh
'ametahath
bepiyh
tasiymh
hakeseph
gebiy'a
gebiy'iyh
we'eth
'aserdiber
yowsep
debar
ki
waya'as
siberow
kesep
we'et
haqaton
'ametahat
bepiy
tasiym
hakesep
gebiy'a
gebiy'iy
we'et
told him.
as Joseph
So [the steward] did
for his grain.”
along with the silver
of the youngest one’s
sack,
in the mouth
Put
the silver
one,
my cup,

44-2. And put my cup, the silver cup, in the sack's mouth of the youngest, and his corn money. And he did according to the word that Joseph had spoken.

gen 44:3

וַחֲמֹרֵיהֶֽםהֵ֖מָּהשֻׁלְּח֔וּוְהָאֲנָשִׁ֣יםאֹ֑ורהַבֹּ֖קֶר
wahamoreyhemh
hemahh
sulehwh
weha'anasiymh
'owrh
haboqerh
wahamoreyhem
hemah
sulehw
weha'anasiym
'owr
haboqer
with their donkeys.
were sent on their way
the men
At daybreak,

44-3. As soon as the morning was light, the men were sent away, they and their asses.

gen 44:4

טֹובָֽהתַּ֥חַתרָעָ֖השִׁלַּמְתֶּ֥םאֲלֵהֶ֔םלָ֛מָּהוְאָמַרְתָּ֣וְהִשַּׂגְתָּם֙הָֽאֲנָשִׁ֑יםאַחֲרֵ֣ירְדֹ֖ףק֥וּםבֵּיתֹ֔ולַֽאֲשֶׁ֣רעַלאָמַר֙וְיֹוסֵ֤ףהִרְחִיקוּ֒לֹ֣אהָעִיר֮אֶתיָֽצְא֣וּהֵ֠ם
towbahh
tahath
ra'ahh
silametemh
'alehemlamahh
we'amareta
wehisagetamh
ha'anasiymh
'ahareyh
redoph
qwmh
beytowh
la'aser'alh
'amarh
weyowseph
hirehiyqwh
lo'
ha'iyrh
'eth
yase'wh
hemh
towbah
tahat
ra'ah
silametem
'alehemlamah
we'amareta
wehisagetam
ha'anasiym
'aharey
redop
qwm
beytow
la'aser'al
'amar
weyowsep
hirehiyqw
lo'
ha'iyr
'et
yase'w
hem
good
with evil?
have you repaid
‘Why
ask,
and when you overtake them,
the men
“Pursue
at once,
his steward, his steward,
told
when Joseph
far
had not
from the city
gone
They

44-4. And when they were gone out of the city, and not yet far off, Joseph said unto his steward, Up, follow after the men; and when thou dost overtake them, say unto them, Wherefore have ye rewarded evil for good?

gen 44:5

אֲשֶׁ֥רעֲשִׂיתֶֽםבֹּ֑והֲרֵעֹתֶ֖םיְנַחֵ֖שׁנַחֵ֥שׁבֹּ֔ווְה֕וּאאֲדֹנִי֙אֲשֶׁ֨ריִשְׁתֶּ֤הזֶ֗הלֹ֣ואהֲ
'aser'asiytemh
bowhare'otemh
yenahesh
nahesh
bowwehw'
'adoniyh
'aseryisetehh
zehh
low'
ha
'aser'asiytem
bowhare'otem
yenahes
nahes
bowwehw'
'adoniy
'aseryiseteh
zeh
low'
ha
What you have done
is wicked!’”
uses for divination?
and and
my master
the cup that drinks from
Is this not

44-5. Is not this it in which my lord drinketh, and whereby indeed he divineth? ye have done evil in so doing.

gen 44:6

הָאֵֽלֶּההַדְּבָרִ֖יםאֲלֵהֶ֔םאֶתוַיְדַבֵּ֣רוַֽיַּשִּׂגֵ֑ם
ha'elehh
hadebariymh
'alehem'eth
wayedaberh
wayasigemh
ha'eleh
hadebariym
'alehem'et
wayedaber
wayasigem
these
words
to them. to them.
he repeated
When [the steward] overtook them,

44-6. And he overtook them, and he spake unto them these same words.

gen 44:7

הַזֶּֽהדָּבָ֥רכַּעֲשֹׂ֖ותמֵלַעֲבָדֶ֔יךָחָלִ֨ילָה֙הָאֵ֑לֶּהדְּבָרִ֖יםכַּאֲדֹנִ֔ייְדַבֵּ֣ראֵלָ֔יולָ֚מָּהוַיֹּאמְר֣וּ
hazehh
dabarh
ka
'asowth
me
la'abadeyka
haliylahh
ha'elehh
debariymh
ka
'adoniyh
yedaberh
'elaywlamahh
wayo'merwh
hazeh
dabar
ka
'asowt
me
la'abadeyka
haliylah
ha'eleh
debariym
ka
'adoniy
yedaber
'elaywlamah
wayo'merw
such
a thing.
do
“Your servants
could not possibly
these
things?”
does my lord
say
“Why
they asked.

44-7. And they said unto him, Wherefore saith my lord these words? God forbid that thy servants should do according to this thing:

gen 44:8

אֹ֥וזָהָֽבכֶּ֖סֶףאֲדֹנֶ֔יךָבֵּ֣יתמִנִגְנֹב֙וְאֵ֗יךְכְּנָ֑עַןאֶ֣רֶץאֵלֶ֖יךָמֵהֱשִׁיבֹ֥נוּאַמְתְּחֹתֵ֔ינוּבְּפִ֣יאֲשֶׁ֤רמָצָ֨אנוּ֙כֶּ֗סֶףהֵ֣ן
'owzahabh
keseph
'adoneyka
beyth
mi
nigenobh
we'eyke
kena'anh
'eresh
'eleykame
hesiybonwh
'ametehoteynwh
bepiyh
'asermasa'nwh
keseph
henh
'owzahab
kesep
'adoneyka
beyt
mi
nigenob
we'eyke
kena'an
'eres
'eleykame
hesiybonw
'ametehoteynw
bepiy
'asermasa'nw
kesep
hen
and gold
silver
from your master’s
house?
would we steal
Why
of Canaan
the land
to you from
We even brought back
of our sacks.
in the mouths
we found
the money

44-8. Behold, the money, which we found in our sacks' mouths, we brought again unto thee out of the land of Canaan: how then should we steal out of thy lord's house silver or gold?

gen 44:9

לַעֲבָדִֽיםלַֽאדֹנִ֖ינִֽהְיֶ֥האֲנַ֕חְנוּוְגַםוָמֵ֑תעֲבָדֶ֖יךָמֵאִתֹּ֛ואֲשֶׁ֨ריִמָּצֵ֥א
la'abadiymh
la'doniyh
niheyehh
'anahenwh
wegamh
wameth
'abadeyka
me
'itowh
'aseryimase'
la'abadiym
la'doniy
niheyeh
'anahenw
wegam
wamet
'abadeyka
me
'itow
'aseryimase'
slaves
of my lord.”
will become
the rest
and and
he must die,
of your servants
to have it,
If any is found

44-9. With whomsoever of thy servants it be found, both let him die, and we also will be my lord's bondmen.

gen 44:10

נְקִיִּֽםתִּהְי֥וּוְאַתֶּ֖םלִּ֣יעָ֔בֶדיִהְיֶהאִתֹּו֙אֲשֶׁ֨ריִמָּצֵ֤אה֑וּאכֶּןדִבְרֵיכֶ֖םכְעַתָּ֥הגַּםוַיֹּ֕אמֶר
neqiyimh
tiheywh
we'atemh
liy'abedh
yiheyehh
'itowh
'aseryimase'
hw'
kenh
dibereykemh
ke
'atahh
gamh
wayo'merh
neqiyim
tiheyw
we'atem
liy'abed
yiheyeh
'itow
'aseryimase'
hw'
ken
dibereykem
ke
'atah
gam
wayo'mer
free of blame.”
shall be
and the rest of you
my slave,
will be
with [the cup]
who is found
“But only the one
As you say,”
“vvv
replied the steward.

44-10. And he said, Now also let it be according unto your words: he with whom it is found shall be my servant; and ye shall be blameless.

gen 44:11

אַמְתַּחְתֹּֽואִ֥ישׁוַֽיִּפְתְּח֖וּאָ֑רְצָהאַמְתַּחְתֹּ֖ואֶתאִ֥ישׁוַיֹּורִ֛דוּוַֽיְמַהֲר֗וּ
'ametahetowh
'iysh
wayipetehwh
'aresahh
'ametahetowh
'eth
'iysh
wayowridwh
wayemaharwh
'ametahetow
'iys
wayipetehw
'aresah
'ametahetow
'et
'iys
wayowridw
wayemaharw
it.
and opened
to the ground
his sack
So each
lowered
one quickly

44-11. Then they speedily took down every man his sack to the ground, and opened every man his sack.

gen 44:12

בִּנְיָמִֽןבְּאַמְתַּ֖חַתהַגָּבִ֔יעַוַיִּמָּצֵא֙כִּלָּ֑הוּבַקָּטֹ֖ןהֵחֵ֔לבַּגָּדֹ֣ולוַיְחַפֵּ֕שׂ
bineyaminh
be'ametahath
hagabiy'a
wayimase'
kilahh
wbaqatonh
hehelh
bagadowlh
wayehapesh
bineyamin
be'ametahat
hagabiy'a
wayimase'
kilah
wbaqaton
hehel
bagadowl
wayehapes
in Benjamin’s
sack.
and the cup
was found
and ending
with the youngest—
beginning
with the oldest
The steward searched,

44-12. And he searched, and began at the eldest, and left at the youngest: and the cup was found in Benjamin's sack.

gen 44:13

הָעִֽירָהוַיָּשֻׁ֖בוּחֲמֹרֹ֔ועַלאִ֣ישׁוַֽיַּעֲמֹס֙שִׂמְלֹתָ֑םוַֽיִּקְרְע֖וּ
ha'iyrahh
wayasubwh
hamorowh
'alh
'iysh
waya'amosh
simelotamh
wayiqere'wh
ha'iyrah
wayasubw
hamorow
'al
'iys
waya'amos
simelotam
wayiqere'w
to the city.
and returned
their donkeys,
loaded
their clothes,
Then they all tore

44-13. Then they rent their clothes, and laded every man his ass, and returned to the city.

gen 44:14

אָֽרְצָהלְפָנָ֖יווַיִּפְּל֥וּשָׁ֑םעֹודֶ֣נּוּוְה֖וּאיֹוסֵ֔ףבֵּ֣יתָהוְאֶחָיו֙יְהוּדָ֤הוַיָּבֹ֨א
'aresahh
lepanaywh
wayipelwh
samh
'owdenwh
wehw'
yowseph
beytahh
we'ehaywh
yehwdahh
wayabo'
'aresah
lepanayw
wayipelw
sam
'owdenw
wehw'
yowsep
beytah
we'ehayw
yehwdah
wayabo'
to the ground
before him.
and they fell
there,
was still
he
Joseph’s
house,
and his brothers
When Judah
arrived at

44-14. And Judah and his brethren came to Joseph's house; for he was yet there: and they fell before him on the ground.

gen 44:15

אֲשֶׁ֥רכָּמֹֽנִיאִ֖ישׁיְנַחֵ֛שׁכִּֽינַחֵ֧שׁיְדַעְתֶּ֔םלֹ֣ואהֲאֲשֶׁ֣רעֲשִׂיתֶ֑םהַזֶּ֖ההַמַּעֲשֶׂ֥המָֽהלָהֶם֙יֹוסֵ֔ףוַיֹּ֤אמֶר
'aserkamoniyh
'iysh
yenahesh
kiynahesh
yeda'etemh
low'
ha
'aser'asiytemh
hazehh
hama'asehh
mahh
lahemyowseph
wayo'merh
'aserkamoniy
'iys
yenahes
kiynahes
yeda'etem
low'
ha
'aser'asiytem
hazeh
hama'aseh
mah
lahemyowsep
wayo'mer
like me
a man
that can surely divine the truth?”
know
“Did you not
you have done?”
is this
deed
“What
Joseph
declared.

44-15. And Joseph said unto them, What deed is this that ye have done? wot ye not that such a man as I can certainly divine?

gen 44:16

בְּיָדֹֽוהַגָּבִ֖יעַאֲשֶׁרנִמְצָ֥אגַּ֛םאֲנַ֕חְנוּגַּםלַֽאדֹנִ֔יעֲבָדִים֙הִנֶּנּ֤וּעֲבָדֶ֔יךָעֲוֹ֣ןאֶתמָצָא֙הָאֱלֹהִ֗יםנִּצְטַדָּ֑קוּמַהנְּדַבֵּ֖רמַהלַֽאדֹנִ֔ינֹּאמַר֙מַהיְהוּדָ֗הוַיֹּ֣אמֶר
beyadowh
hagabiy'a
'asernimesa'
gamh
'anahenwh
gamh
la'doniyh
'abadiymh
hinenwh
'abadeyka
'awonh
'eth
masa'
ha'elohiymh
nisetadaqh
wmahh
nedaberh
mahh
la'doniyh
no'marh
mahh
yehwdahh
wayo'merh
beyadow
hagabiy'a
'asernimesa'
gam
'anahenw
gam
la'doniy
'abadiym
hinenw
'abadeyka
'awon
'et
masa'
ha'elohiym
nisetadaq
wmah
nedaber
mah
la'doniy
no'mar
mah
yehwdah
wayo'mer
with
the cup.”
the one who was found
and
we
both
my lord’s
slaves—
We are now
of your servants.
the iniquity
has exposed
God
can we justify ourselves?
How
can we plead?
“How
to my lord?”
replied.
“What
Judah
can we say

44-16. And Judah said, What shall we say unto my lord? what shall we speak? or how shall we clear ourselves? God hath found out the iniquity of thy servants: behold, we are my lord's servants, both we, and he also with whom the cup is found.

gen 44:17

אֶלאֲבִיכֶֽםלְשָׁלֹ֖וםעֲל֥וּוְאַתֶּ֕םלִּ֣יעָ֔בֶדיִהְיֶהה֚וּאבְּיָדֹ֗והַגָּבִ֜יעַאֲשֶׁר֩נִמְצָ֨אהָאִ֡ישׁזֹ֑אתעֲשֹׂ֖ותלִּ֔ימֵחָלִ֣ילָהוַיֹּ֕אמֶר
'el'abiykemh
lesalowmh
'alwh
we'atemh
liy'abedh
yiheyehh
hw'
beyadowh
hagabiy'a
'asernimesa'
ha'iysh
zo'th
'asowth
liyme
haliylahh
wayo'merh
'el'abiykem
lesalowm
'alw
we'atem
liy'abed
yiheyeh
hw'
beyadow
hagabiy'a
'asernimesa'
ha'iys
zo't
'asowt
liyme
haliylah
wayo'mer
to your father
in peace.”
may return
The rest of you
my slave.
will be
with
the cup
who was found
The man
this.
to do
“Far be it from me
But Joseph replied,

44-17. And he said, God forbid that I should do so: but the man in whose hand the cup is found, he shall be my servant; and as for you, get you up in peace unto your father.

gen 44:18

פַרְעֹֽהכְּכִּ֥יכָמֹ֖וךָבְּעַבְדֶּ֑ךָאַפְּךָ֖יִ֥חַרוְאַלאֲדֹנִ֔יבְּאָזְנֵ֣ידָבָר֙עַבְדְּךָ֤נָ֨איְדַבֶּראֲדֹנִי֒בִּ֣יוַיֹּאמֶר֮אֵלָ֜יויְהוּדָ֗הוַיִּגַּ֨שׁ
pare'ohh
ke
kiykamowka
be'abedeka
'apeka
yiharh
we'alh
'adoniyh
be'azeneyh
dabarh
'abedeka
na'
yedaberh
'adoniyh
biyh
wayo'merh
'elaywyehwdahh
wayigash
pare'oh
ke
kiykamowka
be'abedeka
'apeka
yihar
we'al
'adoniy
be'azeney
dabar
'abedeka
na'
yedaber
'adoniy
biy
wayo'mer
'elaywyehwdah
wayigas
Pharaoh.
for you are an equal to
with your servant,
be angry
Do not
personally to my lord.
let your servant
please
speak
“Sir,
and said,
[Joseph] Then Judah
approached

44-18. Then Judah came near unto him, and said, Oh my lord, let thy servant, I pray thee, speak a word in my lord's ears, and let not thine anger burn against thy servant: for thou art even as Pharaoh.

gen 44:19

אֹואָֽחלָכֶ֥םאָ֖ביֵשׁהֲלֵאמֹ֑רעֲבָדָ֖יואֶתשָׁאַ֔לאֲדֹנִ֣י
'ow'ahh
lakem'abh
yesh
ha
le'morh
'abadaywh
'eth
sa'alh
'adoniyh
'ow'ah
lakem'ab
yes
ha
le'mor
'abadayw
'et
sa'al
'adoniy
or a brother?’
a father
‘Do you have
his servants,
asked
My lord

44-19. My lord asked his servants, saying, Have ye a father, or a brother?

gen 44:20

אֲהֵבֹֽווְאָבִ֥יולְאִמֹּ֖ולְבַדֹּ֛וה֧וּאוַיִּוָּתֵ֨רמֵ֜תוְאָחִ֨יוקָטָ֑ןזְקֻנִ֖יםוְיֶ֥לֶדזָקֵ֔ןלָ֨נוּ֙אָ֣ביֶשׁאֶלאֲדֹנִ֔יוַנֹּ֨אמֶר֙
'ahebowh
we'abiywh
le'imowh
lebadowh
hw'
wayiwaterh
meth
we'ahiywh
qatanh
zequniymh
weyeledh
zaqenh
lanw'abh
yesh
'el'adoniyh
wano'merh
'ahebow
we'abiyw
le'imow
lebadow
hw'
wayiwater
met
we'ahiyw
qatan
zequniym
weyeled
zaqen
lanw'ab
yes
'el'adoniy
wano'mer
loves him.’
and his father
one of his mother’s
is the only
He
sons left,
is dead.
The boy’s brother
and a younger brother,
of his old age.
the child
an elderly
father
‘We have
And we answered,

44-20. And we said unto my lord, We have a father, an old man, and a child of his old age, a little one; and his brother is dead, and he alone is left of his mother, and his father loveth him.

gen 44:21

עָלָֽיועֵינִ֖יאֵלָ֑יוְאָשִׂ֥ימָההֹורִדֻ֖הוּאֶלעֲבָדֶ֔יךָוַתֹּ֨אמֶר֙
'alaywh
'eyniyh
'elaywe'asiymahh
howriduhwh
'el'abadeyka
wato'merh
'alayw
'eyniy
'elaywe'asiymah
howriduhw
'el'abadeyka
wato'mer
him
for myself.’
to me to me so that I can see
‘Bring him down
your servants,
Then you told

44-21. And thou saidst unto thy servants, Bring him down unto me, that I may set mine eyes upon him.

gen 44:22

וָמֵֽתאָבִ֖יואֶתוְעָזַ֥באָבִ֑יואֶתלַעֲזֹ֣בהַנַּ֖עַריוּכַ֥ללֹאאֶלאֲדֹנִ֔יוַנֹּ֨אמֶר֙
wameth
'abiywh
'eth
we'azabh
'abiywh
'eth
la'azobh
hana'arh
ywkalh
lo'
'el'adoniyh
wano'merh
wamet
'abiyw
'et
we'azab
'abiyw
'et
la'azob
hana'ar
ywkal
lo'
'el'adoniy
wano'mer
would die.’
his father
If he were to leave,
his father.
leave
‘The boy
cannot
to my lord,
So we said

44-22. And we said unto my lord, The lad cannot leave his father: for if he should leave his father, his father would die.

gen 44:23

פָּנָֽילִרְאֹ֥ותתֹסִפ֖וּןלֹ֥אאִתְּכֶ֑םהַקָּטֹ֖ןאֲחִיכֶ֥םיֵרֵ֛דאִםלֹ֥אאֶלעֲבָדֶ֔יךָוַתֹּ֨אמֶר֙
panayh
lire'owth
tosipwnh
lo'
'itekemh
haqatonh
'ahiykemh
yeredh
'imlo'
'el'abadeyka
wato'merh
panay
lire'owt
tosipwn
lo'
'itekem
haqaton
'ahiykem
yered
'imlo'
'el'abadeyka
wato'mer
my face
see
again.’
you will not
with you,
your younger
brother
comes down
‘vvv Unless
to your servants,
But you said

44-23. And thou saidst unto thy servants, Except your youngest brother come down with you, ye shall see my face no more.

gen 44:24

אֲדֹנִֽידִּבְרֵ֥ילֹ֔ואֵ֖תוַנַּ֨גֶּדאָבִ֑יאֶֽלעַבְדְּךָ֖כִּ֣יעָלִ֔ינוּוַיְהִי֙
'adoniyh
dibereyh
low'eth
wanagedh
'abiyh
'el'abedeka
kiy'aliynwh
wayehiyh
'adoniy
diberey
low'et
wanaged
'abiy
'el'abedeka
kiy'aliynw
wayehiy
your words
to him.
we relayed
my father,
to your servant
we returned
Now when

44-24. And it came to pass when we came up unto thy servant my father, we told him the words of my lord.

gen 44:25

אֹֽכֶללָ֥נוּמְעַטשִׁבְרוּשֻׁ֖בוּאָבִ֑ינוּוַיֹּ֖אמֶר
'okelh
lanwme'ath
siberwh
subwh
'abiynwh
wayo'merh
'okel
lanwme'at
siberw
subw
'abiynw
wayo'mer
food.’
us some
and buy
‘Go back
Then our father
said,

44-25. And our father said, Go again, and buy us a little food.

gen 44:26

אִתָּֽנוּאֵינֶ֥נּוּהַקָּטֹ֖ןוְאָחִ֥ינוּהָאִ֔ישׁפְּנֵ֣ילִרְאֹות֙נוּכַ֗לכִּילֹ֣אוְיָרַ֔דְנוּאִתָּ֨נוּ֙הַקָּטֹ֤ןאָחִ֨ינוּאִםיֵשׁ֩לָרֶ֑דֶתנוּכַ֖ללֹ֥אוַנֹּ֕אמֶר
'itanwh
'eynenwh
haqatonh
we'ahiynwh
ha'iysh
peneyh
lire'owth
nwkalh
kiylo'
weyaradenwh
'itanwh
haqatonh
'ahiynwh
'imyesh
laredeth
nwkalh
lo'
wano'merh
'itanw
'eynenw
haqaton
we'ahiynw
ha'iys
peney
lire'owt
nwkal
kiylo'
weyaradenw
'itanw
haqaton
'ahiynw
'imyes
laredet
nwkal
lo'
wano'mer
with us,
is not
So if our younger
brother
the man.’
see
we cannot
goes
with us.
our younger
brother
unless unless
go down there
‘We cannot
But we answered,

44-26. And we said, We cannot go down: if our youngest brother be with us, then will we go down: for we may not see the man's face, except our youngest brother be with us.

gen 44:27

לִּ֥יאִשְׁתִּֽייָֽלְדָהכִּ֥ישְׁנַ֖יִםיְדַעְתֶּ֔םאֵלֵ֑ינוּאַתֶּ֣םאָבִ֖יעַבְדְּךָ֥וַיֹּ֛אמֶר
liy'isetiyh
yaledahh
kiysenayimh
yeda'etemh
'eleynw'atemh
'abiyh
'abedeka
wayo'merh
liy'isetiy
yaledah
kiysenayim
yeda'etem
'eleynw'atem
'abiy
'abedeka
wayo'mer
me my wife
bore
that two sons.
know
to us, ‘You
my father
And your servant
said

44-27. And thy servant my father said unto us, Ye know that my wife bare me two sons:

gen 44:28

הֵֽנָּהעַדרְאִיתִ֖יווְלֹ֥אטֹרָ֑ףטָרֹ֣ףאַ֖ךְוָאֹמַ֕ראִתִּ֔ימֵֽהָֽאֶחָד֙וַיֵּצֵ֤א
henahh
'adh
re'iytiywh
welo'
toraph
taroph
'ake
wa'omarh
'itiyh
me
ha'ehadh
wayese'
henah
'ad
re'iytiyw
welo'
torap
tarop
'ake
wa'omar
'itiy
me
ha'ehad
wayese'
since.
seen him
And I have not
he has been torn to pieces.”
“Surely
I said,
me,
When one of them
left

44-28. And the one went out from me, and I said, Surely he is torn in pieces; and I saw him not since:

gen 44:29

שְׁאֹֽלָהבְּרָעָ֖השֵׂיבָתִ֛יאֶתוְהֹֽורַדְתֶּ֧םאָסֹ֑וןוְקָרָ֣הוּפָּנַ֖יעִ֥םמֵזֶ֛האֶתגַּםוּלְקַחְתֶּ֧ם
se'olahh
bera'ahh
seybatiyh
'eth
wehowradetemh
'asownh
weqarahwh
panayh
'imh
me
zehh
'eth
gamh
wleqahetemh
se'olah
bera'ah
seybatiy
'et
wehowradetem
'asown
weqarahw
panay
'im
me
zeh
'et
gam
wleqahetem
to Sheol
in sorrow.’
you will bring my gray hair
down
and harm
comes to him,
me
from
this one
as well
So if you take

44-29. And if ye take this also from me, and mischief befall him, ye shall bring down my gray hairs with sorrow to the grave.

gen 44:30

בְנַפְשֹֽׁוקְשׁוּרָ֥הוְנַפְשֹׁ֖ואִתָּ֑נוּאֵינֶנּ֣וּוְהַנַּ֖עַראָבִ֔יאֶלעַבְדְּךָ֣בֹאִי֙כְּוְעַתָּ֗ה
benapesowh
qeswrahh
wenapesowh
'itanwh
'eynenwh
wehana'arh
'abiyh
'el'abedeka
bo'iyh
ke
we'atahh
benapesow
qeswrah
wenapesow
'itanw
'eynenw
wehana'ar
'abiy
'el'abedeka
bo'iy
ke
we'atah
in the boy’s life—
is wrapped up
his life
with us
is not
if the boy
my father—
to your servant,
when I return
So

44-30. Now therefore when I come to thy servant my father, and the lad be not with us; seeing that his life is bound up in the lad's life;

gen 44:31

שְׁאֹֽלָהבְּיָגֹ֖וןאָבִ֛ינוּעַבְדְּךָ֥שֵׂיבַ֨תאֶתעֲבָדֶ֜יךָוְהֹורִ֨ידוּוָמֵ֑תהַנַּ֖עַרכִּיאֵ֥יןרְאֹותֹ֛וכִּוְהָיָ֗ה
se'olahh
beyagownh
'abiynwh
'abedeka
seybath
'eth
'abadeyka
wehowriydwh
wameth
hana'arh
kiy'eynh
re'owtowh
ki
wehayahh
se'olah
beyagown
'abiynw
'abedeka
seybat
'et
'abadeyka
wehowriydw
wamet
hana'ar
kiy'eyn
re'owtow
ki
wehayah
to Sheol
in sorrow.
our father
of your servant
will have brought the gray hair
Then your servants
down
he will die.
the boy
that [is] not [with us],
when he sees

44-31. It shall come to pass, when he seeth that the lad is not with us, that he will die: and thy servants shall bring down the gray hairs of thy servant our father with sorrow to the grave.

gen 44:32

הַיָּמִֽיםכָּללְאָבִ֖יאֵלֶ֔יךָוְחָטָ֥אתִיאֲבִיאֶ֨נּוּ֙אִםלֹ֤אלֵאמֹ֑ראָבִ֖יעִ֥םמֵהַנַּ֔עַראֶתעָרַ֣בכִּ֤יעַבְדְּךָ֙
hayamiymh
kalh
le'abiyh
'eleykawehata'tiyh
'abiy'enwh
'imlo'
le'morh
'abiyh
'imh
me
hana'arh
'eth
'arabh
kiy'abedeka
hayamiym
kal
le'abiy
'eleykawehata'tiy
'abiy'enw
'imlo'
le'mor
'abiy
'im
me
hana'ar
'et
'arab
kiy'abedeka
all my life.’
I will
before you, my father,
him to you, him to you, bear the guilt
return
‘If I do not
saying,
my father,
to
the boy’s safety
guaranteed
Indeed, your servant

44-32. For thy servant became surety for the lad unto my father, saying, If I bring him not unto thee, then I shall bear the blame to my father for ever.

gen 44:33

אֶחָֽיועִםיַ֥עַלוְהַנַּ֖עַרלַֽאדֹנִ֑יעֶ֖בֶדהַנַּ֔עַרתַּ֣חַתעַבְדְּךָ֙נָ֤איֵֽשֶׁבוְעַתָּ֗ה
'ehaywh
'imh
ya'alh
wehana'arh
la'doniyh
'ebedh
hana'arh
tahath
'abedeka
na'
yesebh
we'atahh
'ehayw
'im
ya'al
wehana'ar
la'doniy
'ebed
hana'ar
tahat
'abedeka
na'
yeseb
we'atah
his brothers.
with
Let him return
as my lord’s
slave,
the boy.
in place of
let your servant
please
stay here
Now

44-33. Now therefore, I pray thee, let thy servant abide instead of the lad a bondman to my lord; and let the lad go up with his brethren.

gen 44:34

אָבִֽיאֶתאֲשֶׁ֥ריִמְצָ֖אבָרָ֔עפֶּ֚ןאֶרְאֶ֣האִתִּ֑יאֵינֶנּ֣וּוְהַנַּ֖עַראֶלאָבִ֔יאֶֽעֱלֶ֣הכִּיאֵיךְ֙
'abiyh
'eth
'aseryimesa'
bara'
pen'ere'ehh
'itiyh
'eynenwh
wehana'arh
'el'abiyh
'e'elehh
kiy'eyke
'abiy
'et
'aseryimesa'
bara'
pen'ere'eh
'itiy
'eynenw
wehana'ar
'el'abiy
'e'eleh
kiy'eyke
[him].”
that would overwhelm
the misery
I could not bear to see
without
the boy?
to my father
can I go back
For how

44-34. For how shall I go up to my father, and the lad be not with me? lest peradventure I see the evil that shall come on my father.