gen 48:1

אֶפְרָֽיִםוְאֶתמְנַשֶּׁ֖האֶתעִמֹּ֔ובָנָיו֙שְׁנֵ֤יאֶתוַיִּקַּ֞חחֹלֶ֑האָבִ֖יךָהִנֵּ֥הלְיֹוסֵ֔ףוַיֹּ֣אמֶרהָאֵ֔לֶּההַדְּבָרִ֣יםאַחֲרֵי֙וַיְהִ֗י
'eperayimh
we'eth
menasehh
'eth
'imowh
banaywh
seneyh
'eth
wayiqahh
holehh
'abiyka
hinehh
leyowseph
wayo'merh
ha'elehh
hadebariymh
'ahareyh
wayehiyh
'eperayim
we'et
menaseh
'et
'imow
banayw
seney
'et
wayiqah
holeh
'abiyka
hineh
leyowsep
wayo'mer
ha'eleh
hadebariym
'aharey
wayehiy
Ephraim.
and and
Manasseh
with
sons,
his two
So he set out
is ill.”
“Your father
Joseph
was told,
Some time later,

48-1. And it came to pass after these things, that one told Joseph, Behold, thy father is sick: and he took with him his two sons, Manasseh and Ephraim.

gen 48:2

הַמִּטָּֽהעַלוַיֵּ֖שֶׁביִשְׂרָאֵ֔לאֵלֶ֑יךָוַיִּתְחַזֵּק֙בָּ֣איֹוסֵ֖ףבִּנְךָ֥הִנֵּ֛הוַיֹּ֕אמֶרלְיַעֲקֹ֔בוַיַּגֵּ֣ד
hamitahh
'alh
wayesebh
yisera'elh
'eleykawayitehazeqh
ba'
yowseph
bineka
hinehh
wayo'merh
leya'aqobh
wayagedh
hamitah
'al
wayeseb
yisera'el
'eleykawayitehazeq
ba'
yowsep
bineka
hineh
wayo'mer
leya'aqob
wayaged
bed.
in
and sat up
Israel
to you,” to you,” rallied his strength
has come
Joseph
“Your son
When Jacob
was told,

48-2. And one told Jacob, and said, Behold, thy son Joseph cometh unto thee: and Israel strengthened himself, and sat upon the bed.

gen 48:3

אֹתִֽיוַיְבָ֖רֶךְכְּנָ֑עַןבְּאֶ֣רֶץאֵלַ֥יבְּל֖וּזנִרְאָֽהשַׁדַּ֛יאֵ֥לאֶליֹוסֵ֔ףיַעֲקֹב֙וַיֹּ֤אמֶר
'otiyh
wayebareke
kena'anh
be'eresh
'elaybelwzh
nire'ahh
sadayh
'elh
'elyowseph
ya'aqobh
wayo'merh
'otiy
wayebareke
kena'an
be'eres
'elaybelwz
nire'ah
saday
'el
'elyowsep
ya'aqob
wayo'mer
me
and there He blessed
of Canaan,
in the land
to to me at Luz
appeared
Almighty
“God
to Joseph,
Jacob
said

48-3. And Jacob said unto Joseph, God Almighty appeared unto me at Luz in the land of Canaan, and blessed me,

gen 48:4

עֹולָֽםאֲחֻזַּ֥תאַחֲרֶ֖יךָלְזַרְעֲךָ֥הַזֹּ֛אתהָאָ֧רֶץאֶתוְנָ֨תַתִּ֜יעַמִּ֑יםלִקְהַ֣לוּנְתַתִּ֖יךָוְהִרְבִּיתִ֔ךָמַפְרְךָ֙אֵלַ֗יהִנְנִ֤יוַיֹּ֣אמֶר
'owlamh
'ahuzath
'ahareyka
lezare'aka
hazo'th
ha'aresh
'eth
wenatatiyh
'amiymh
liqehalh
wnetatiyka
wehirebiytika
mapereka
'elayhineniyh
wayo'merh
'owlam
'ahuzat
'ahareyka
lezare'aka
hazo't
ha'ares
'et
wenatatiy
'amiym
liqehal
wnetatiyka
wehirebiytika
mapereka
'elayhineniy
wayo'mer
as an everlasting
possession.’
after you
to your descendants
this
land
and will give
of peoples,
a multitude
I will make you
and multiply you;
I will make you fruitful
me, ‘Behold,
and told

48-4. And said unto me, Behold, I will make thee fruitful, and multiply thee, and I will make of thee a multitude of people; and will give this land to thy seed after thee for an everlasting possession.

gen 48:5

יִֽהְיוּוְשִׁמְעֹ֖וןרְאוּבֵ֥ןכִּוּמְנַשֶּׁ֔האֶפְרַ֨יִם֙לִיהֵ֑םאֵלֶ֛יךָמִצְרַ֖יְמָהבֹּאִ֥יעַדמִצְרַ֗יִםלְךָ֜בְּאֶ֣רֶץהַנֹּולָדִ֨יםבָנֶיךָ֩שְׁנֵֽיוְעַתָּ֡ה
yiheywh
wesime'ownh
re'wbenh
ki
wmenasehh
'eperayimh
liyhemh
'eleykamiserayemahh
bo'iyh
'adh
miserayimh
lekabe'eresh
hanowladiymh
baneyka
seneyh
we'atahh
yiheyw
wesime'own
re'wben
ki
wmenaseh
'eperayim
liyhem
'eleykamiserayemah
bo'iy
'ad
miserayim
lekabe'eres
hanowladiym
baneyka
seney
we'atah
shall be
and Simeon [are mine].
just as Reuben
and Manasseh
Ephraim
mine; [shall be reckoned as]
to you [here]
I came
before
in Egypt
to you to you to you
born
sons
your two
And now

48-5. And now thy two sons, Ephraim and Manasseh, which were born unto thee in the land of Egypt before I came unto thee into Egypt, are mine; as Reuben and Simeon, they shall be mine.

gen 48:6

בְּנַחֲלָתָֽםיִקָּרְא֖וּאֲחֵיהֶ֛םשֵׁ֧םעַ֣ללְךָ֣יִהְי֑וּאַחֲרֵיהֶ֖םאֲשֶׁרהֹולַ֥דְתָּלִֽיוּמֹולַדְתְּךָ֛
benahalatamh
yiqare'wh
'aheyhemh
semh
'alh
lekayiheywh
'ahareyhemh
'aserhowladeta
liywmowladeteka
benahalatam
yiqare'w
'aheyhem
sem
'al
lekayiheyw
'ahareyhem
'aserhowladeta
liywmowladeteka
in the territory they inherit.
and they shall be called
of their brothers
the names
by
to you shall be yours,
after them
born
mine, mine, Any children

48-6. And thy issue, which thou begettest after them, shall be thine, and shall be called after the name of their brethren in their inheritance.

gen 48:7

בֵּ֥ית לָֽחֶםהִ֖ואאֶפְרָ֔תבְּדֶ֣רֶךְשָּׁם֙וָאֶקְבְּרֶ֤הָאֶפְרָ֑תָהלָבֹ֣אאֶ֖רֶץכִּבְרַתבְּעֹ֥ודבַּדֶּ֔רֶךְכְּנַ֨עַן֙בְּאֶ֤רֶץרָחֵ֜לעָלַ֨ימֵ֩תָה֩פַּדָּ֗ןמִבְּבֹאִ֣יוַאֲנִ֣י
beyt lahemh
hiw'
'eperath
bedereke
samh
wa'eqebereha
'eperatahh
labo'
'eresh
kiberath
be'owdh
badereke
kena'anh
be'eresh
rahelh
'alayh
metahh
padanh
mi
bebo'iyh
wa'aniyh
beyt lahem
hiw'
'eperat
bedereke
sam
wa'eqebereha
'eperatah
labo'
'eres
kiberat
be'owd
badereke
kena'an
be'eres
rahel
'alay
metah
padan
mi
bebo'iy
wa'aniy
Bethlehem).
(that [is],
to Ephrath”
beside the road
her there
So I buried
from Ephrath.
some distance
along the way
of Canaan,
in the land
Rachel
to my sorrow
died
Paddan,
from
when I was returning
Now as for me,

48-7. And as for me, when I came from Padan, Rachel died by me in the land of Canaan in the way, when yet there was but a little way to come unto Ephrath: and I buried her there in the way of Ephrath; the same is Bethlehem.

gen 48:8

אֵֽלֶּהמִיוַיֹּ֖אמֶריֹוסֵ֑ףבְּנֵ֣יאֶתיִשְׂרָאֵ֖לוַיַּ֥רְא
'elehh
miyh
wayo'merh
yowseph
beneyh
'eth
yisera'elh
wayare'
'eleh
miy
wayo'mer
yowsep
beney
'et
yisera'el
wayare'
are these?”
“Who
he asked,
of Joseph,
the sons
When Israel
saw

48-8. And Israel beheld Joseph's sons, and said, Who are these?

gen 48:9

אֵלַ֖יוַאֲבָרֲכֵֽםנָ֥אקָֽחֶםוַיֹּאמַ֕רבָּזֶ֑הלִ֥יאֱלֹהִ֖יםאֲשֶׁרנָֽתַןהֵ֔םבָּנַ֣יאֶלאָבִ֔יויֹוסֵף֙וַיֹּ֤אמֶר
'elaywa'abarakemh
na'
qahemh
wayo'marh
bazehh
liy'elohiymh
'asernatanh
hemh
banayh
'el'abiywh
yowseph
wayo'merh
'elaywa'abarakem
na'
qahem
wayo'mar
bazeh
liy'elohiym
'asernatan
hem
banay
'el'abiyw
yowsep
wayo'mer
to me, to me, that I may bless [them].”
“Please
bring them
So Jacob said,
in this [place].”
me God
has given
“They
are the sons
to his father,
Joseph
said

48-9. And Joseph said unto his father, They are my sons, whom God hath given me in this place. And he said, Bring them, I pray thee, unto me, and I will bless them.

gen 48:10

לָהֶ֖םוַיְחַבֵּ֥קאֵלָ֔יווַיִּשַּׁ֥קאֹתָם֙וַיַּגֵּ֤שׁלִרְאֹ֑ותיוּכַ֖ללֹ֥אזֹּ֔קֶןמִכָּבְד֣וּיִשְׂרָאֵל֙וְעֵינֵ֤י
lahemwayehabeqh
'elaywwayisaqh
'otamh
wayagesh
lire'owth
ywkalh
lo'
zoqenh
mi
kabedwh
yisera'elh
we'eyneyh
lahemwayehabeq
'elaywwayisaq
'otam
wayages
lire'owt
ywkal
lo'
zoqen
mi
kabedw
yisera'el
we'eyney
them and embraced
[his sons] to him, and [his father] kissed
Joseph brought
see.
he could
hardly
because of old age;
was poor
Now Israel’s
eyesight

48-10. Now the eyes of Israel were dim for age, so that he could not see. And he brought them near unto him; and he kissed them, and embraced them.

gen 48:11

זַרְעֶֽךָאֶתגַּ֥םאֱלֹהִ֖יםאֹתִ֛יהֶרְאָ֥הוְהִנֵּ֨הפִלָּ֑לְתִּילֹ֣אפָנֶ֖יךָרְאֹ֥האֶליֹוסֵ֔ףיִשְׂרָאֵל֙לָהֶֽםוַיֹּ֤אמֶר
zare'eka
'eth
gamh
'elohiymh
'otiyh
here'ahh
wehinehh
pilaletiyh
lo'
paneyka
re'ohh
'elyowseph
yisera'elh
lahemwayo'merh
zare'eka
'et
gam
'elohiym
'otiy
here'ah
wehineh
pilaletiy
lo'
paneyka
re'oh
'elyowsep
yisera'el
lahemwayo'mer
your children
as well.”
God
has let me see
“but now
expected
“I never
your face again,”
to see
to Joseph,
Israel
them. them. said

48-11. And Israel said unto Joseph, I had not thought to see thy face: and, lo, God hath shewed me also thy seed.

gen 48:12

אָֽרְצָהלְאַפָּ֖יווַיִּשְׁתַּ֥חוּבִּרְכָּ֑יועִ֣םמֵאֹתָ֖םיֹוסֵ֛ףוַיֹּוצֵ֥א
'aresahh
le'apaywh
wayisetahwh
birekaywh
'imh
me
'otamh
yowseph
wayowse'
'aresah
le'apayw
wayisetahw
birekayw
'im
me
'otam
yowsep
wayowse'
to the ground.
with his face
and bowed down
his father’s knees
them from
Then Joseph
took

48-12. And Joseph brought them out from between his knees, and he bowed himself with his face to the earth.

gen 48:13

וַיַּגֵּ֖שׁיִשְׂרָאֵ֑לימִ֣יןמִבִשְׂמֹאלֹ֖ומְנַשֶּׁ֥הוְאֶתיִשְׂרָאֵ֔לשְּׂמֹ֣אלמִבִּֽימִינֹו֙אֶפְרַ֤יִםאֶתשְׁנֵיהֶם֒אֶתיֹוסֵף֮וַיִּקַּ֣ח
wayagesh
yisera'elh
ymiynh
mi
bisemo'lowh
menasehh
we'eth
yisera'elh
semo'lh
mi
biymiynowh
'eperayimh
'eth
seneyhemh
'eth
yowseph
wayiqahh
wayages
yisera'el
ymiyn
mi
bisemo'low
menaseh
we'et
yisera'el
semo'l
mi
biymiynow
'eperayim
'et
seneyhem
'et
yowsep
wayiqah
and brought them close
toward Israel’s
right hand—
in his left hand
Manasseh
and and
toward Israel’s
left hand,
in his right hand
with Ephraim
of them—
both
And Joseph
took

48-13. And Joseph took them both, Ephraim in his right hand toward Israel's left hand, and Manasseh in his left hand toward Israel's right hand, and brought them near unto him.

gen 48:14

הַבְּכֹֽורכִּ֥ימְנַשֶּׁ֖היָדָ֔יואֶתשִׂכֵּל֙מְנַשֶּׁ֑הרֹ֣אשׁעַלשְׂמֹאלֹ֖ווְאֶתהַצָּעִ֔ירוְה֣וּאאֶפְרַ֨יִם֙רֹ֤אשׁעַלוַיָּ֨שֶׁתיְמִינֹ֜ואֶתיִשְׂרָאֵ֨לאֵלָֽיווַיִּשְׁלַח֩
habekowrh
kiymenasehh
yadaywh
'eth
sikelh
menasehh
ro'sh
'alh
semo'lowh
we'eth
hasa'iyrh
wehw'
'eperayimh
ro'sh
'alh
wayaseth
yemiynowh
'eth
yisera'elh
'elaywwayiselahh
habekowr
kiymenaseh
yadayw
'et
sikel
menaseh
ro's
'al
semo'low
we'et
hasa'iyr
wehw'
'eperayim
ro's
'al
wayaset
yemiynow
'et
yisera'el
'elaywwayiselah
was the firstborn.
although Manasseh
his hands,
and crossing
Manasseh’s
head,
on
he put his left
the younger;
of Ephraim,
the head
it on
and put
his right hand
But Israel
to him. to him. stretched out

48-14. And Israel stretched out his right hand, and laid it upon Ephraim's head, who was the younger, and his left hand upon Manasseh's head, guiding his hands wittingly; for Manasseh was the firstborn.

gen 48:15

הַזֶּֽההַיֹּ֥וםעַדעֹודִ֖ימֵאֹתִ֔יהָרֹעֶ֣ההָֽאֱלֹהִים֙וְיִצְחָ֔קאַבְרָהָ֣םלְפָנָיו֙אֲבֹתַ֤יאֲשֶׁר֩הִתְהַלְּכ֨וּהָֽאֱלֹהִ֡יםוַיֹּאמַ֑ריֹוסֵ֖ףאֶתוַיְבָ֥רֶךְ
hazehh
hayowmh
'adh
'owdiyh
me
'otiyh
haro'ehh
ha'elohiymh
weyisehaqh
'aberahamh
lepanaywh
'abotayh
'aserhitehalekwh
ha'elohiymh
wayo'marh
yowseph
'eth
wayebareke
hazeh
hayowm
'ad
'owdiy
me
'otiy
haro'eh
ha'elohiym
weyisehaq
'aberaham
lepanayw
'abotay
'aserhitehalekw
ha'elohiym
wayo'mar
yowsep
'et
wayebareke
this
day,
to
all my life
who has been my shepherd
the God
and Isaac
Abraham
before
my fathers
whom walked,
“May the God
and said:
Joseph
Then he blessed

48-15. And he blessed Joseph, and said, God, before whom my fathers Abraham and Isaac did walk, the God which fed me all my life long unto this day,

gen 48:16

הָאָֽרֶץבְּקֶ֥רֶבלָרֹ֖בוְיִדְגּ֥וּוְיִצְחָ֑קאַבְרָהָ֣םאֲבֹתַ֖יוְשֵׁ֥םבָהֶם֙שְׁמִ֔יוְיִקָּרֵ֤אהַנְּעָרִים֒אֶתיְבָרֵךְ֮רָ֗עכָּלמִאֹתִ֜יהַגֹּאֵ֨להַמַּלְאָךְ֩
ha'aresh
beqerebh
larobh
weyidegwh
weyisehaqh
'aberahamh
'abotayh
wesemh
bahemsemiyh
weyiqare'
hane'ariymh
'eth
yebareke
ra'
kalh
mi
'otiyh
hago'elh
hamale'ake
ha'ares
beqereb
larob
weyidegw
weyisehaq
'aberaham
'abotay
wesem
bahemsemiy
weyiqare'
hane'ariym
'et
yebareke
ra'
kal
mi
'otiy
hago'el
hamale'ake
the earth.”
upon
into a multitude
and may they grow
and Isaac,
Abraham
of my fathers
and the names
by my name
And may they be called
these boys.
may He bless
harm—
all
from
me
who has redeemed
the Angel

48-16. The Angel which redeemed me from all evil, bless the lads; and let my name be named on them, and the name of my fathers Abraham and Isaac; and let them grow into a multitude in the midst of the earth.

gen 48:17

מְנַשֶּֽׁהרֹ֥אשׁעַלאֶפְרַ֖יִםרֹאשׁעַ֥למֵאֹתָ֛הּלְהָסִ֥יראָבִ֗יויַדוַיִּתְמֹ֣ךְבְּעֵינָ֑יווַיֵּ֣רַעאֶפְרַ֖יִםרֹ֥אשׁעַליְמִינֹ֛ויַדאָבִ֧יוכִּייָשִׁ֨יתיֹוסֵ֗ףוַיַּ֣רְא
menasehh
ro'sh
'alh
'eperayimh
ro'sh
'alh
me
'otahh
lehasiyrh
'abiywh
yadh
wayitemoke
be'eynaywh
wayera'
'eperayimh
ro'sh
'alh
yemiynowh
yadh
'abiywh
kiyyasiyth
yowseph
wayare'
menaseh
ro's
'al
'eperayim
ro's
'al
me
'otah
lehasiyr
'abiyw
yad
wayitemoke
be'eynayw
wayera'
'eperayim
ro's
'al
yemiynow
yad
'abiyw
kiyyasiyt
yowsep
wayare'
Manasseh’s.
to
Ephraim’s
head
from
it
to move
his father’s
hand
and took
he was displeased
Ephraim’s
head,
on
his right
hand
his father
that had placed
When Joseph
saw

48-17. And when Joseph saw that his father laid his right hand upon the head of Ephraim, it displeased him: and he held up his father's hand, to remove it from Ephraim's head unto Manasseh's head.

gen 48:18

רֹאשֹֽׁועַליְמִינְךָ֖שִׂ֥יםהַבְּכֹ֔רכִּיזֶ֣האָבִ֑יכֵ֣ןלֹאאֶלאָבִ֖יויֹוסֵ֛ףוַיֹּ֧אמֶר
ro'sowh
'alh
yemiyneka
siymh
habekorh
kiyzehh
'abiyh
kenh
lo'
'el'abiywh
yowseph
wayo'merh
ro'sow
'al
yemiyneka
siym
habekor
kiyzeh
'abiy
ken
lo'
'el'abiyw
yowsep
wayo'mer
his head.”
on
your right hand
put
one is the firstborn;
“This
my father!”
so,
“Not
Joseph
said.

48-18. And Joseph said unto his father, Not so, my father: for this is the firstborn; put thy right hand upon his head.

gen 48:19

הַגֹּויִֽםמְלֹֽאיִהְיֶ֥הוְזַרְעֹ֖ומִמֶּ֔נּוּיִגְדַּ֣להַקָּטֹן֙אָחִ֤יווְאוּלָ֗םיִגְדָּ֑לה֣וּאוְגַםלְּעָ֖םיִהְיֶהה֥וּאגַּםיָדַ֔עְתִּיבְנִי֙יָדַ֤עְתִּֽיוַיֹּ֨אמֶר֙אָבִ֗יווַיְמָאֵ֣ן
hagowyimh
melo'
yiheyehh
wezare'owh
mimenwh
yigedalh
haqatonh
'ahiywh
we'wlamh
yigedalh
hw'
wegamh
le'amh
yiheyehh
hw'
gamh
yada'etiyh
beniyh
yada'etiyh
wayo'merh
'abiywh
wayema'enh
hagowyim
melo'
yiheyeh
wezare'ow
mimenw
yigedal
haqaton
'ahiyw
we'wlam
yigedal
hw'
wegam
le'am
yiheyeh
hw'
gam
yada'etiy
beniy
yada'etiy
wayo'mer
'abiyw
wayema'en
of nations.”
a multitude
shall become
and his offspring
than he,
shall be greater
his younger
brother
nevertheless,
shall be great;
and he
too
a people,
shall become
“He
too
I know!”
my son,
“I know,
he said.
But his father
refused.

48-19. And his father refused, and said, I know it, my son, I know it: he also shall become a people, and he also shall be great: but truly his younger brother shall be greater than he, and his seed shall become a multitude of nations.

gen 48:20

מְנַשֶּֽׁהלִפְנֵ֥יאֶפְרַ֖יִםאֶתוַיָּ֥שֶׂםמְנַשֶּׁ֑הוְכִאֶפְרַ֖יִםכְּאֱלֹהִ֔יםיְשִֽׂמְךָ֣לֵאמֹ֔ריִשְׂרָאֵל֙בְּךָ֗יְבָרֵ֤ךְלֵאמֹור֒הַהוּא֮בַּיֹּ֣וםוַיְבָ֨רֲכֵ֜ם
menasehh
lipeneyh
'eperayimh
'eth
wayasemh
menasehh
weki
'eperayimh
ke
'elohiymh
yesimeka
le'morh
yisera'elh
bekayebareke
le'mowrh
hahw'
bayowmh
wayebarakemh
menaseh
lipeney
'eperayim
'et
wayasem
menaseh
weki
'eperayim
ke
'elohiym
yesimeka
le'mor
yisera'el
bekayebareke
le'mowr
hahw'
bayowm
wayebarakem
Manasseh.
before
Ephraim
So he put
Manasseh.’”
and and
you like Ephraim
‘May God
make
“By you and said:
shall Israel
this blessing:
pronounce
them
So that day
[Jacob] blessed

48-20. And he blessed them that day, saying, In thee shall Israel bless, saying, God make thee as Ephraim and as Manasseh: and he set Ephraim before Manasseh.

gen 48:21

אֲבֹתֵיכֶֽםאֶלאֶ֖רֶץאֶתְכֶ֔םוְהֵשִׁ֣יבעִמָּכֶ֔םאֱלֹהִים֙וְהָיָ֤המֵ֑תאָנֹכִ֖יהִנֵּ֥האֶליֹוסֵ֔ףיִשְׂרָאֵל֙וַיֹּ֤אמֶר
'aboteykemh
'el'eresh
'etekemh
wehesiybh
'imakemh
'elohiymh
wehayahh
meth
'anokiyh
hinehh
'elyowseph
yisera'elh
wayo'merh
'aboteykem
'el'eres
'etekem
wehesiyb
'imakem
'elohiym
wehayah
met
'anokiy
hineh
'elyowsep
yisera'el
wayo'mer
of your fathers.
back to the land
you
and bring
with you
but God
will be
am about to die,
I
“Look,
to Joseph,
Then Israel
said

48-21. And Israel said unto Joseph, Behold, I die: but God shall be with you, and bring you again unto the land of your fathers.

gen 48:22

וּבְקַשְׁתִּֽיבְּחַרְבִּ֖יהָֽאֱמֹרִ֔ייַּ֣דמִאֲשֶׁ֤רלָקַ֨חְתִּי֙אַחֶ֑יךָעַלאַחַ֖דלְךָ֛שְׁכֶ֥םנָתַ֧תִּֽיוַאֲנִ֞י
wbeqasetiyh
beharebiyh
ha'emoriyh
yadh
mi
'aserlaqahetiyh
'aheyka
'alh
'ahadh
lekasekemh
natatiyh
wa'aniyh
wbeqasetiy
beharebiy
ha'emoriy
yad
mi
'aserlaqahetiy
'aheyka
'al
'ahad
lekasekem
natatiy
wa'aniy
and and bow.”
with my sword
the Amorites
from
that I took
your brothers,
above
as one who is
the ridge of land
give
And to you, I

48-22. Moreover I have given to thee one portion above thy brethren, which I took out of the hand of the Amorite with my sword and with my bow.