gen 8:1

הַמָּֽיִםוַיָּשֹׁ֖כּוּהָאָ֔רֶץעַלר֨וּחַ֙אֱלֹהִ֥יםוַיַּעֲבֵ֨רבַּתֵּבָ֑האֲשֶׁ֥ראִתֹּ֖והַבְּהֵמָ֔הכָּלוְאֶתהַֽחַיָּה֙כָּלוְאֵ֤תנֹ֔חַאֶתאֱלֹהִים֙וַיִּזְכֹּ֤ר
hamayimh
wayasokwh
ha'aresh
'alh
rwha
'elohiymh
waya'aberh
batebahh
'aser'itowh
habehemahh
kalh
we'eth
hahayahh
kalh
we'eth
noha
'eth
'elohiymh
wayizekorh
hamayim
wayasokw
ha'ares
'al
rwha
'elohiym
waya'aber
batebah
'aser'itow
habehemah
kal
we'et
hahayah
kal
we'et
noha
'et
'elohiym
wayizekor
and the waters
began to subside.
the earth,
over
sent a wind
[He]
And And
him in the ark.
that were with
livestock
and
the animals
all
and and
Noah
But
God
remembered

8-1. And God remembered Noah, and every living thing, and all the cattle that was with him in the ark: and God made a wind to pass over the earth, and the waters asswaged;

gen 8:2

הַשָּׁמָֽיִםמִןהַגֶּ֖שֶׁםוַיִּכָּלֵ֥אהַשָּׁמָ֑יִםוַֽאֲרֻבֹּ֖תתְּהֹ֔וםמַעְיְנֹ֣תוַיִּסָּֽכְרוּ֙
hasamayimh
minh
hagesemh
wayikale'
hasamayimh
wa'aruboth
tehowmh
ma'eyenoth
wayisakerwh
hasamayim
min
hagesem
wayikale'
hasamayim
wa'arubot
tehowm
ma'eyenot
wayisakerw
the sky
from
and the rain
was restrained.
of the heavens
and the floodgates
of the deep
The springs
were closed,

8-2. The fountains also of the deep and the windows of heaven were stopped, and the rain from heaven was restrained;

gen 8:3

יֹֽוםוּמְאַ֖תחֲמִשִּׁ֥יםקְצֵ֕המִהַמַּ֔יִםוַיַּחְסְר֣וּוָשֹׁ֑ובהָלֹ֣וךְהָאָ֖רֶץעַ֥למֵהַמַּ֛יִםוַיָּשֻׁ֧בוּ
yowmh
wme'ath
hamisiymh
qesehh
mi
hamayimh
wayaheserwh
wasowbh
halowke
ha'aresh
'alh
me
hamayimh
wayasubwh
yowm
wme'at
hamisiym
qeseh
mi
hamayim
wayaheserw
wasowb
halowke
ha'ares
'al
me
hamayim
wayasubw
days
150
and after
the waters
had gone down.
steadily
the earth,
from
The waters
receded

8-3. And the waters returned from off the earth continually: and after the end of the hundred and fifty days the waters were abated.

gen 8:4

אֲרָרָֽטהָרֵ֥יעַ֖ללַחֹ֑דֶשׁיֹ֖וםעָשָׂ֥רבְּשִׁבְעָההַשְּׁבִיעִ֔יבַּחֹ֣דֶשׁהַתֵּבָה֙וַתָּ֤נַח
'ararath
hareyh
'alh
lahodesh
yowmh
'asarh
besibe'ahh
hasebiy'iyh
bahodesh
hatebahh
watanahh
'ararat
harey
'al
lahodes
yowm
'asar
besibe'ah
hasebiy'iy
bahodes
hatebah
watanah
of Ararat.
the mountains
on
day
On the seventeenth
of the seventh
month,
the ark
came to rest

8-4. And the ark rested in the seventh month, on the seventeenth day of the month, upon the mountains of Ararat.

gen 8:5

הֶֽהָרִֽיםרָאשֵׁ֥ינִרְא֖וּלַחֹ֔דֶשׁבְּאֶחָ֣דבָּֽעֲשִׂירִי֙הָֽעֲשִׂירִ֑יהַחֹ֣דֶשׁעַ֖דוְחָסֹ֔ורהָלֹ֣וךְהָיוּ֙וְהַמַּ֗יִם
hehariymh
ra'seyh
nire'wh
lahodesh
be'ehadh
ba'asiyriyh
ha'asiyriyh
hahodesh
'adh
wehasowrh
halowke
haywh
wehamayimh
hehariym
ra'sey
nire'w
lahodes
be'ehad
ba'asiyriy
ha'asiyriy
hahodes
'ad
wehasowr
halowke
hayw
wehamayim
of the mountains
the tops
became visible.
day
[and] on the first
of the tenth month,
the tenth
month,
until
to recede
continued
And the waters

8-5. And the waters decreased continually until the tenth month: in the tenth month, on the first day of the month, were the tops of the mountains seen.

gen 8:6

אֲשֶׁ֥רעָשָֽׂההַתֵּבָ֖החַלֹּ֥וןאֶתנֹ֔חַוַיִּפְתַּ֣חיֹ֑וםאַרְבָּעִ֣יםקֵּ֖ץמִוַֽיְהִ֕י
'aser'asahh
hatebahh
halownh
'eth
noha
wayipetahh
yowmh
'areba'iymh
qesh
mi
wayehiyh
'aser'asah
hatebah
halown
'et
noha
wayipetah
yowm
'areba'iym
qes
mi
wayehiy
he had made
in the ark
the window
Noah
opened
days
forty
After

8-6. And it came to pass at the end of forty days, that Noah opened the window of the ark which he had made:

gen 8:7

הָאָֽרֶץעַ֥למֵהַמַּ֖יִםיְבֹ֥שֶׁתעַדוָשֹׁ֔וביָצֹוא֙וַיֵּצֵ֤אהָֽעֹרֵ֑באֶתוַיְשַׁלַּ֖ח
ha'aresh
'alh
me
hamayimh
yeboseth
'adh
wasowbh
yasow'
wayese'
ha'orebh
'eth
wayesalahh
ha'ares
'al
me
hamayim
yeboset
'ad
wasowb
yasow'
wayese'
ha'oreb
'et
wayesalah
the earth.
from
the waters
had dried up
until
It kept flying back and forth
a raven.
and sent out

8-7. And he sent forth a raven, which went forth to and fro, until the waters were dried up from off the earth.

gen 8:8

הָֽאֲדָמָֽהפְּנֵ֥יעַ֖למֵהַמַּ֔יִםקַ֣לּוּהֲלִרְאֹות֙אִתֹּ֑ומֵהַיֹּונָ֖האֶתוַיְשַׁלַּ֥ח
ha'adamahh
peneyh
'alh
me
hamayimh
qalwh
ha
lire'owth
'itowh
me
hayownahh
'eth
wayesalahh
ha'adamah
peney
'al
me
hamayim
qalw
ha
lire'owt
'itow
me
hayownah
'et
wayesalah
of the ground.
the surface
from
if the waters
had receded
to see
a dove
Then [Noah] sent out

8-8. Also he sent forth a dove from him, to see if the waters were abated from off the face of the ground;

gen 8:9

אֵלָ֖יואֶלהַתֵּבָֽהאֹתָ֛הּוַיָּבֵ֥אוַיִּקָּחֶ֔הָיָדֹו֙וַיִּשְׁלַ֤חהָאָ֑רֶץכָלפְּנֵ֣יעַלכִּימַ֖יִםאֵלָיו֙אֶלהַתֵּבָ֔הוַתָּ֤שָׁברַגְלָ֗הּלְכַףמָנֹ֜וחַהַיֹּונָ֨המָצְאָה֩וְלֹֽא
'elayw'elhatebahh
'otahh
wayabe'
wayiqaheha
yadowh
wayiselahh
ha'aresh
kalh
peneyh
'alh
kiymayimh
'elayw'elhatebahh
watasabh
ragelahh
lekaph
manowha
hayownahh
mase'ahh
welo'
'elayw'elhatebah
'otah
wayabe'
wayiqaheha
yadow
wayiselah
ha'ares
kal
peney
'al
kiymayim
'elayw'elhatebah
watasab
ragelah
lekap
manowha
hayownah
mase'ah
welo'
her back inside the ark.
and brought
his hand
So he reached out
earth.
of the whole
the surface
still covered
because water
to him in the ark,
and she returned
her foot,
place to rest
But the dove
found
no

8-9. But the dove found no rest for the sole of her foot, and she returned unto him into the ark, for the waters were on the face of the whole earth: then he put forth his hand, and took her, and pulled her in unto him into the ark.

gen 8:10

הַתֵּבָֽהמִןהַיֹּונָ֖האֶתשַׁלַּ֥חוַיֹּ֛סֶףאֲחֵרִ֑יםיָמִ֖יםשִׁבְעַ֥תעֹ֔ודוַיָּ֣חֶל
hatebahh
minh
hayownahh
'eth
salahh
wayoseph
'aheriymh
yamiymh
sibe'ath
'owdh
wayahelh
hatebah
min
hayownah
'et
salah
wayosep
'aheriym
yamiym
sibe'at
'owd
wayahel
the ark.
from
the dove
sent out
and again
more
days
seven
[Noah] waited

8-10. And he stayed yet other seven days; and again he sent forth the dove out of the ark;

gen 8:11

הָאָֽרֶץעַ֥למֵהַמַּ֖יִםכִּיקַ֥לּוּנֹ֔חַוַיֵּ֣דַעבְּפִ֑יהָטָרָ֣ףזַ֖יִתעֲלֵהוְהִנֵּ֥העֶ֔רֶבלְעֵ֣תאֵלָ֤יוהַיֹּונָה֙וַתָּבֹ֨א
ha'aresh
'alh
me
hamayimh
kiyqalwh
noha
wayeda'
bepiyha
taraph
zayith
'alehh
wehinehh
'erebh
le'eth
'elaywhayownahh
watabo'
ha'ares
'al
me
hamayim
kiyqalw
noha
wayeda'
bepiyha
tarap
zayit
'aleh
wehineh
'ereb
le'et
'elaywhayownah
watabo'
the earth.
from
the waters
that had receded
So Noah
knew
in her beak.
with a freshly plucked
olive
leaf
And behold,
in the evening
to him the dove
returned

8-11. And the dove came in to him in the evening; and, lo, in her mouth was an olive leaf pluckt off: so Noah knew that the waters were abated from off the earth.

gen 8:12

אֵלָ֖יועֹֽודשׁוּביָסְפָ֥הוְלֹֽאהַיֹּונָ֔האֶתוַיְשַׁלַּח֙אֲחֵרִ֑יםיָמִ֖יםשִׁבְעַ֥תעֹ֔ודוַיִּיָּ֣חֶל
'elayw'owdh
swbh
yasepahh
welo'
hayownahh
'eth
wayesalahh
'aheriymh
yamiymh
sibe'ath
'owdh
wayiyahelh
'elayw'owd
swb
yasepah
welo'
hayownah
'et
wayesalah
'aheriym
yamiym
sibe'at
'owd
wayiyahel
to him. to him.
she did not return
but this time
the dove {again},
and sent out
more
days
seven
[And] Noah waited

8-12. And he stayed yet other seven days; and sent forth the dove; which returned not again unto him any more.

gen 8:13

הָֽאֲדָמָֽהפְּנֵ֥יחָֽרְב֖וּוְהִנֵּ֥הוַיַּ֕רְאהַתֵּבָ֔המִכְסֵ֣האֶתנֹ֨חַ֙וַיָּ֤סַרהָאָ֑רֶץעַ֣למֵהַמַּ֖יִםחָֽרְב֥וּלַחֹ֔דֶשׁבְּאֶחָ֣דבָּֽרִאשֹׁון֙שָׁנָ֗המֵאֹ֜ותוְשֵׁשׁבְּאַחַ֨תוַֽ֠יְהִי
ha'adamahh
peneyh
harebwh
wehinehh
wayare'
hatebahh
mikesehh
'eth
noha
wayasarh
ha'aresh
'alh
me
hamayimh
harebwh
lahodesh
be'ehadh
bari'sownh
sanahh
me'owth
wesesh
be'ahath
wayehiyh
ha'adamah
peney
harebw
wehineh
wayare'
hatebah
mikeseh
'et
noha
wayasar
ha'ares
'al
me
hamayim
harebw
lahodes
be'ehad
bari'sown
sanah
me'owt
weses
be'ahat
wayehiy
of the ground
that the surface
was dry.
and saw
from the ark
the covering
So Noah
removed
the earth.
from
the water
had dried up
day
on the first
of the first month,
year,
hundred
In [Noah’s] six
and first

8-13. And it came to pass in the six hundredth and first year, in the first month, the first day of the month, the waters were dried up from off the earth: and Noah removed the covering of the ark, and looked, and, behold, the face of the ground was dry.

gen 8:14

הָאָֽרֶץיָבְשָׁ֖הלַחֹ֑דֶשׁיֹ֖וםוְעֶשְׂרִ֛יםבְּשִׁבְעָ֧ההַשֵּׁנִ֔יוּבַחֹ֨דֶשׁ֙
ha'aresh
yabesahh
lahodesh
yowmh
we'eseriymh
besibe'ahh
haseniyh
wbahodesh
ha'ares
yabesah
lahodes
yowm
we'eseriym
besibe'ah
haseniy
wbahodes
the earth
was fully dry.
day
By the twenty-seventh
of the second
month,

8-14. And in the second month, on the seven and twentieth day of the month, was the earth dried.

gen 8:15

לֵאמֹֽראֶלנֹ֥חַאֱלֹהִ֖יםוַיְדַבֵּ֥ר
le'morh
'elnoha
'elohiymh
wayedaberh
le'mor
'elnoha
'elohiym
wayedaber
to Noah,
Then God
said

8-15. And God spake unto Noah, saying,

gen 8:16

אִתָּֽךְבָנֶ֖יךָוּנְשֵֽׁיוּבָנֶ֥יךָוְאִשְׁתְּךָ֛אַתָּ֕ההַתֵּבָ֑המִןצֵ֖א
'itake
baneyka
wneseyh
wbaneyka
we'iseteka
'atahh
hatebahh
minh
se'
'itake
baneyka
wnesey
wbaneyka
we'iseteka
'atah
hatebah
min
se'
and your sons’
wives.
and your sons
and your wife
you
the ark,
of
“Come out

8-16. Go forth of the ark, thou, and thy wife, and thy sons, and thy sons' wives with thee.

gen 8:17

הָאָֽרֶץעַלוְרָב֖וּוּפָר֥וּבָאָ֔רֶץוְשָֽׁרְצ֣וּאִתָּ֑ךְהַיְצֵ֣אהָאָ֖רֶץעַלהָרֹמֵ֥שׂהָרֶ֛מֶשׂוּבְכָלוּבַבְּהֵמָ֛הבָּעֹ֧וףבָּשָׂ֗רכָּלמִאֲשֶֽׁראִתְּךָ֜הַחַיָּ֨הכָּל
ha'aresh
'alh
werabwh
wparwh
ba'aresh
wesareswh
'itake
hayese'
ha'aresh
'alh
haromesh
haremesh
wbekalh
wbabehemahh
ba'owph
basarh
kalh
mi
'aser'iteka
hahayahh
kalh
ha'ares
'al
werabw
wparw
ba'ares
wesaresw
'itake
hayese'
ha'ares
'al
haromes
haremes
wbekal
wbabehemah
ba'owp
basar
kal
mi
'aser'iteka
hahayah
kal
[it].”
upon
and multiply
and be fruitful
over the earth
so that they can spread out
Bring out
the ground—
upon
that crawls
and and everything
livestock,
birds,
that are with you—
the living creatures
all

8-17. Bring forth with thee every living thing that is with thee, of all flesh, both of fowl, and of cattle, and of every creeping thing that creepeth upon the earth; that they may breed abundantly in the earth, and be fruitful, and multiply upon the earth.

gen 8:18

אִתֹּֽובָנָ֖יווּנְשֵֽׁיוְאִשְׁתֹּ֥ווּבָנָ֛יונֹ֑חַוַיֵּ֖צֵא
'itowh
banaywh
wneseyh
we'isetowh
wbanaywh
noha
wayese'
'itow
banayw
wnesey
we'isetow
wbanayw
noha
wayese'
along with
and his sons’
wives.
and his wife
his sons
So Noah
came out,

8-18. And Noah went forth, and his sons, and his wife, and his sons' wives with him:

gen 8:19

הַתֵּבָֽהמִןיָצְא֖וּלְמִשְׁפְּחֹ֣תֵיהֶ֔םהָאָ֑רֶץעַלרֹומֵ֣שׂכֹּ֖להָעֹ֔וףוְכָלהָרֶ֨מֶשׂ֙כָּלהַֽחַיָּ֗הכָּל
hatebahh
minh
yase'wh
lemisepehoteyhemh
ha'aresh
'alh
rowmesh
kolh
ha'owph
wekalh
haremesh
kalh
hahayahh
kalh
hatebah
min
yase'w
lemisepehoteyhem
ha'ares
'al
rowmes
kol
ha'owp
wekal
haremes
kal
hahayah
kal
the ark,
of
came out
kind by kind.
the earth—
upon
that moves
everything
bird—
and every
creeping thing,
every
living creature,
Every

8-19. Every beast, every creeping thing, and every fowl, and whatsoever creepeth upon the earth, after their kinds, went forth out of the ark.

gen 8:20

בַּמִּזְבֵּֽחַעֹלֹ֖תוַיַּ֥עַלהַטָּהֹ֔רהָעֹ֣וףכֹּל֙וּמִהַטְּהֹורָ֗ההַבְּהֵמָ֣הכֹּ֣למִוַיִּקַּ֞חלַֽיהוָ֑המִזְבֵּ֖חַנֹ֛חַוַיִּ֥בֶן
bamizebeha
'oloth
waya'alh
hatahorh
ha'owph
kolh
wmi
hatehowrahh
habehemahh
kolh
mi
wayiqahh
layhwahh
mizebeha
noha
wayibenh
bamizebeha
'olot
waya'al
hatahor
ha'owp
kol
wmi
hatehowrah
habehemah
kol
mi
wayiqah
layhwah
mizebeha
noha
wayiben
on the altar.
burnt offerings
He offered
clean
bird,
and
of clean
animal
every kind
from
Taking
to the LORD.
an altar
Then Noah
built

8-20. And Noah builded an altar unto the LORD; and took of every clean beast, and of every clean fowl, and offered burnt offerings on the altar.

gen 8:21

אֲשֶׁ֥רעָשִֽׂיתִיכַּֽחַ֖יכָּלאֶתלְהַכֹּ֥ותעֹ֛ודאֹסִ֥ףוְלֹֽאנְּעֻרָ֑יומִרַ֖עהָאָדָ֛םלֵ֧בכִּ֠ייֵ֣צֶרהָֽאָדָ֔םבַּעֲב֣וּרהָֽאֲדָמָה֙אֶתעֹ֤ודלְקַלֵּ֨לאֹ֠סִףלֹֽאאֶללִבֹּ֗ויְהוָ֜הוַיֹּ֨אמֶרהַנִּיחֹחַ֒רֵ֣יחַאֶתיְהוָה֮וַיָּ֣רַח
'aser'asiytiyh
ka
hayh
kalh
'eth
lehakowth
'owdh
'osiph
welo'
ne'uraywh
mi
ra'
ha'adamh
lebh
kiyyeserh
ha'adamh
ba'abwrh
ha'adamahh
'eth
'owdh
leqalelh
'osiph
lo'
'ellibowh
yehwahh
wayo'merh
haniyhoha
reyha
'eth
yehwahh
wayarahh
'aser'asiytiy
ka
hay
kal
'et
lehakowt
'owd
'osip
welo'
ne'urayw
mi
ra'
ha'adam
leb
kiyyeser
ha'adam
ba'abwr
ha'adamah
'et
'owd
leqalel
'osip
lo'
'ellibow
yehwah
wayo'mer
haniyhoha
reyha
'et
yehwah
wayarah
as I have done.
living creatures
all
will I destroy
again
And never
his youth.
from
is evil
of [his]
heart
even though every inclination
man,
because of
the ground
will I curse
“Never again
in His heart,
He
said
the pleasing
aroma,
When the LORD
smelled

8-21. And the LORD smelled a sweet savour; and the LORD said in his heart, I will not again curse the ground any more for man's sake; for the imagination of man's heart is evil from his youth; neither will I again smite any more every thing living, as I have done.

gen 8:22

יִשְׁבֹּֽתוּלֹ֥אוָלַ֖יְלָהוְיֹ֥וםוָחֹ֛רֶףוְקַ֧יִץוָחֹ֜םוְקֹ֨רוְ֠קָצִירזֶ֡רַעהָאָ֑רֶץיְמֵ֣יכָּלעֹ֖ד
yisebotwh
lo'
walayelahh
weyowmh
wahoreph
weqayish
wahomh
weqorh
weqasiyrh
zera'
ha'aresh
yemeyh
kalh
'odh
yisebotw
lo'
walayelah
weyowm
wahorep
weqayis
wahom
weqor
weqasiyr
zera'
ha'ares
yemey
kal
'od
cease.”
shall never
and night
day
and winter,
summer
and heat,
cold
and harvest,
seedtime
the earth endures,
As long as

8-22. While the earth remaineth, seedtime and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease.