gen 3:1

הַגָּֽןעֵ֥ץכֹּ֖למִתֹֽאכְל֔וּלֹ֣אאֱלֹהִ֔יםכִּֽיאָמַ֣ראַ֚ףאֶלהָ֣אִשָּׁ֔הוַיֹּ֨אמֶר֙אֱלֹהִ֑יםיְהוָ֣האֲשֶׁ֥רעָשָׂ֖ההַשָּׂדֶ֔החַיַּ֣תכֹּל֙מִעָר֔וּםהָיָ֣הוְהַנָּחָשׁ֙
haganh
'esh
kolh
mi
to'kelwh
lo'
'elohiymh
kiy'amarh
'aph
'elha'isahh
wayo'merh
'elohiymh
yehwahh
'aser'asahh
hasadehh
hayath
kolh
mi
'arwmh
hayahh
wehanahash
hagan
'es
kol
mi
to'kelw
lo'
'elohiym
kiy'amar
'ap
'elha'isah
wayo'mer
'elohiym
yehwah
'aser'asah
hasadeh
hayat
kol
mi
'arwm
hayah
wehanahas
in the garden?’”
tree
of any
eat
‘You must not
“Did God
really say,
to the woman,
And he said
God
the LORD
that had made.
of the field
beast
than any
more crafty
was
Now the serpent

3-1. Now the serpent was more subtil than any beast of the field which the LORD God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden?

gen 3:2

נֹאכֵֽלהַגָּ֖ןעֵֽץפְּרִ֥ימִאֶלהַנָּחָ֑שׁהָֽאִשָּׁ֖הוַתֹּ֥אמֶר
no'kelh
haganh
'esh
periyh
mi
'elhanahash
ha'isahh
wato'merh
no'kel
hagan
'es
periy
mi
'elhanahas
ha'isah
wato'mer
“We may eat
of the garden,
of the trees
the fruit
the serpent,
The woman
answered

3-2. And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden:

gen 3:3

בֹּ֑ופֶּןתְּמֻתֽוּןתִגְּע֖וּוְלֹ֥אמִמֶּ֔נּוּתֹֽאכְלוּ֙לֹ֤אאֱלֹהִ֗יםאָמַ֣רהַגָּן֒אֲשֶׁ֣רבְּתֹוךְהָעֵץ֮פְּרִ֣יוּמִ
bowpentemutwnh
tige'wh
welo'
mimenwh
to'kelwh
lo'
'elohiymh
'amarh
haganh
'aserbetowke
ha'esh
periyh
wmi
bowpentemutwn
tige'w
welo'
mimenw
to'kelw
lo'
'elohiym
'amar
hagan
'aserbetowke
ha'es
periy
wmi
it, [or] you will die.’”
touch
[or]
of it
eat
‘You must not
God
has said,
of the garden,
in the middle
of the tree
but of the fruit

3-3. But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die.

gen 3:4

תְּמֻתֽוּןמֹ֖ותלֹֽאאֶלהָֽאִשָּׁ֑ההַנָּחָ֖שׁוַיֹּ֥אמֶר
temutwnh
mowth
lo'
'elha'isahh
hanahash
wayo'merh
temutwn
mowt
lo'
'elha'isah
hanahas
wayo'mer
die,”
surely
“You will not
[her].
the serpent
told

3-4. And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die:

gen 3:5

וָרָֽעטֹ֥וביֹדְעֵ֖יאלֹהִ֔יםכֵּֽוִהְיִיתֶם֙עֵֽינֵיכֶ֑םוְנִפְקְח֖וּמִמֶּ֔נּוּאֲכָלְכֶ֣םכִּ֗יבְּיֹום֙אֱלֹהִ֔יםכִּ֚ייֹדֵ֣עַ
wara'
towbh
yode'eyh
'lohiymh
ke
wiheyiytemh
'eyneykemh
wenipeqehwh
mimenwh
'akalekemh
kiybeyowmh
'elohiymh
kiyyode'a
wara'
towb
yode'ey
'lohiym
ke
wiheyiytem
'eyneykem
wenipeqehw
mimenw
'akalekem
kiybeyowm
'elohiym
kiyyode'a
and evil.”
good
knowing
and you will be like God,
will be
your eyes
opened
of it,
you eat
that in the day
God
“For knows

3-5. For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil.

gen 3:6

וַיֹּאכַֽלעִמָּ֖הּלְאִישָׁ֛הּגַּםוַתִּתֵּ֧ןוַתֹּאכַ֑לפִּרְיֹ֖ומִוַתִּקַּ֥חלְהַשְׂכִּ֔ילהָעֵץ֙וְנֶחְמָ֤דלָעֵינַ֗יִםה֣וּאוְכִ֧יתַֽאֲוָהלְמַאֲכָ֜להָעֵ֨ץכִּ֣יטֹוב֩הָֽאִשָּׁ֡הוַתֵּ֣רֶא
wayo'kalh
'imahh
le'iysahh
gamh
watitenh
wato'kalh
pireyowh
mi
watiqahh
lehasekiylh
ha'esh
wenehemadh
la'eynayimh
hw'
wekiyta'awahh
lema'akalh
ha'esh
kiytowbh
ha'isahh
watere'
wayo'kal
'imah
le'iysah
gam
watiten
wato'kal
pireyow
mi
watiqah
lehasekiyl
ha'es
wenehemad
la'eynayim
hw'
wekiyta'awah
lema'akal
ha'es
kiytowb
ha'isah
watere'
and he ate it.
to her husband,
She also gave [some]
and ate it.
the fruit
she took
for obtaining wisdom,
[and that it was]
desirable
to the eyes,
and pleasing
for food
the tree
that [was] good
When the woman
saw

3-6. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her; and he did eat.

gen 3:7

לָהֶ֖םחֲגֹרֹֽתוַיַּעֲשׂ֥וּתְאֵנָ֔העֲלֵ֣הוַֽיִּתְפְּרוּ֙הֵ֑םכִּ֥יעֵֽירֻמִּ֖םוַיֵּ֣דְע֔וּשְׁנֵיהֶ֔םעֵינֵ֣יוַתִּפָּקַ֨חְנָה֙
lahemhagoroth
waya'aswh
te'enahh
'alehh
wayiteperwh
hemh
kiy'eyrumimh
wayede'wh
seneyhemh
'eyneyh
watipaqahenahh
lahemhagorot
waya'asw
te'enah
'aleh
wayiteperw
hem
kiy'eyrumim
wayede'w
seneyhem
'eyney
watipaqahenah
for themselves. coverings
and made
fig
leaves
so they sewed together
and they
that they [were] naked;
knew
of both of them
And the eyes
were opened,

3-7. And the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked; and they sewed fig leaves together, and made themselves aprons.

gen 3:8

הַגָּֽןעֵ֥ץבְּתֹ֖וךְאֱלֹהִ֔יםיְהוָ֣הפְּנֵי֙מִוְאִשְׁתֹּ֗והָֽאָדָ֜םוַיִּתְחַבֵּ֨אהַיֹּ֑וםלְר֣וּחַבַּגָּ֖ןמִתְהַלֵּ֥ךְאֱלֹהִ֛יםיְהוָ֧הקֹ֨ולאֶתוַֽיִּשְׁמְע֞וּ
haganh
'esh
betowke
'elohiymh
yehwahh
peneyh
mi
we'isetowh
ha'adamh
wayitehabe'
hayowmh
lerwha
baganh
mitehaleke
'elohiymh
yehwahh
qowlh
'eth
wayiseme'wh
hagan
'es
betowke
'elohiym
yehwah
peney
mi
we'isetow
ha'adam
wayitehabe'
hayowm
lerwha
bagan
mitehaleke
'elohiym
yehwah
qowl
'et
wayiseme'w
of the garden.
the trees
among
God
of the LORD
the presence
from
and his wife
Then the man
and they hid themselves
of the day,
in the breeze
in the garden
walking
God
of the LORD
the voice
heard

3-8. And they heard the voice of the LORD God walking in the garden in the cool of the day: and Adam and his wife hid themselves from the presence of the LORD God amongst the trees of the garden.

gen 3:9

לֹ֖ואַיֶּֽכָּהוַיֹּ֥אמֶראֶלהָֽאָדָ֑םאֱלֹהִ֖יםיְהוָ֥הוַיִּקְרָ֛א
low'ayekahh
wayo'merh
'elha'adamh
'elohiymh
yehwahh
wayiqera'
low'ayekah
wayo'mer
'elha'adam
'elohiym
yehwah
wayiqera'
“Where [are] you?”
to the man,
God
So the LORD
called out

3-9. And the LORD God called unto Adam, and said unto him, Where art thou?

gen 3:10

וָאֵחָבֵֽאאָנֹ֖כִיכִּֽיעֵירֹ֥םוָאִירָ֛אבַּגָּ֑ןשָׁמַ֖עְתִּיקֹלְךָ֥אֶתוַיֹּ֕אמֶר
wa'ehabe'
'anokiyh
kiy'eyromh
wa'iyra'
baganh
sama'etiyh
qoleka
'eth
wayo'merh
wa'ehabe'
'anokiy
kiy'eyrom
wa'iyra'
bagan
sama'etiy
qoleka
'et
wayo'mer
so I hid myself.”
I
because [was] naked;
“and I was afraid
in the garden,”
“I heard
Your voice
he replied,

3-10. And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked; and I hid myself.

gen 3:11

אָכָֽלְתָּמִמֶּ֖נּוּאֲכָללְבִלְתִּ֥יאֲשֶׁ֧רצִוִּיתִ֛יךָהָעֵ֗ץמִןהֲאָ֑תָּהלְךָ֔כִּ֥יעֵירֹ֖םהִגִּ֣ידמִ֚יוַיֹּ֕אמֶר
'akaleta
mimenwh
'akalh
lebiletiyh
'asersiwiytiyka
ha'esh
minh
ha
'atahh
lekakiy'eyromh
higiydh
miyh
wayo'merh
'akaleta
mimenw
'akal
lebiletiy
'asersiwiytiyka
ha'es
min
ha
'atah
lekakiy'eyrom
higiyd
miy
wayo'mer
eat?”
“Have you eaten
not to
from which I commanded you
the tree
of
you
that you [were] naked?”
told
“Who
asked the LORD God.

3-11. And he said, Who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten of the tree, whereof I commanded thee that thou shouldest not eat?

gen 3:12

וָאֹכֵֽלהָעֵ֖ץלִּ֥ימִןנָֽתְנָההִ֛ואעִמָּדִ֔יאֲשֶׁ֣רנָתַ֣תָּההָֽאִשָּׁה֙הָֽאָדָ֑םוַיֹּ֖אמֶר
wa'okelh
ha'esh
liyminh
natenahh
hiw'
'imadiyh
'asernatatahh
ha'isahh
ha'adamh
wayo'merh
wa'okel
ha'es
liymin
natenah
hiw'
'imadiy
'asernatatah
ha'isah
ha'adam
wayo'mer
and I ate it.”
the tree,
me [fruit] from
gave
she
me,
whom You gave
“The woman
And the man
answered,

3-12. And the man said, The woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I did eat.

gen 3:13

וָאֹכֵֽלהִשִּׁיאַ֖נִיהַנָּחָ֥שׁהָֽאִשָּׁ֔הוַתֹּ֨אמֶר֙עָשִׂ֑יתזֹּ֣אתמַהלָאִשָּׁ֖האֱלֹהִ֛יםיְהוָ֧הוַיֹּ֨אמֶר
wa'okelh
hisiy'aniyh
hanahash
ha'isahh
wato'merh
'asiyth
zo'th
mahh
la'isahh
'elohiymh
yehwahh
wayo'merh
wa'okel
hisiy'aniy
hanahas
ha'isah
wato'mer
'asiyt
zo't
mah
la'isah
'elohiym
yehwah
wayo'mer
“and I ate.”
deceived me,”
“The serpent
[she]
replied,
you have done?”
[is] this
“What
to the woman,
God
Then the LORD
said

3-13. And the LORD God said unto the woman, What is this that thou hast done? And the woman said, The serpent beguiled me, and I did eat.

gen 3:14

חַיֶּֽיךָיְמֵ֥יכָּלתֹּאכַ֖לוְעָפָ֥רתֵלֵ֔ךְגְּחֹנְךָ֣עַלהַשָּׂדֶ֑החַיַּ֣תכֹּ֖לוּמִהַבְּהֵמָ֔הכָּלמִאַתָּה֙אָר֤וּרזֹּאת֒כִּ֣יעָשִׂ֣יתָאֶֽלהַנָּחָשׁ֮אֱלֹהִ֥יםיְהֹוָ֨הוַיֹּאמֶר֩
hayeyka
yemeyh
kalh
to'kalh
we'aparh
teleke
gehoneka
'alh
hasadehh
hayath
kolh
wmi
habehemahh
kalh
mi
'atahh
'arwrh
zo'th
kiy'asiyta
'elhanahash
'elohiymh
yehowahh
wayo'merh
hayeyka
yemey
kal
to'kal
we'apar
teleke
gehoneka
'al
hasadeh
hayat
kol
wmi
habehemah
kal
mi
'atah
'arwr
zo't
kiy'asiyta
'elhanahas
'elohiym
yehowah
wayo'mer
of your life.
the days
all
you {will} eat,
and dust
{will} you go,
your belly
On
of the field!
beast
every
and and
livestock
above all
are you
cursed
this,
“Because you have done
to the serpent:
God
So the LORD
said

3-14. And the LORD God said unto the serpent, Because thou hast done this, thou art cursed above all cattle, and above every beast of the field; upon thy belly shalt thou go, and dust shalt thou eat all the days of thy life:

gen 3:15

עָקֵֽבתְּשׁוּפֶ֥נּוּוְאַתָּ֖הרֹ֔אשׁיְשׁוּפְךָ֣ה֚וּאזַרְעָ֑הּוּבֵ֣יןזַרְעֲךָ֖וּבֵ֥יןהָֽאִשָּׁ֔הוּבֵ֣יןבֵּֽינְךָ֙אָשִׁ֗יתוְאֵיבָ֣ה
'aqebh
teswpenwh
we'atahh
ro'sh
yeswpeka
hw'
zare'ahh
wbeynh
zare'aka
wbeynh
ha'isahh
wbeynh
beyneka
'asiyth
we'eybahh
'aqeb
teswpenw
we'atah
ro's
yeswpeka
hw'
zare'ah
wbeyn
zare'aka
wbeyn
ha'isah
wbeyn
beyneka
'asiyt
we'eybah
his heel.”
{will} strike
and you
your head,
{will} crush
He
her seed.
and and
your seed
and between
and the woman,
between [you]
And
I will put
enmity

3-15. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed; it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel.

gen 3:16

יִמְשָׁלוְה֖וּאתְּשׁ֣וּקָתֵ֔ךְוְאֶלאִישֵׁךְ֙בָנִ֑יםתֵּֽלְדִ֣יבְּעֶ֖צֶבוְהֵֽרֹנֵ֔ךְעִצְּבֹונֵ֣ךְאַרְבֶּה֙הַרְבָּ֤האָמַ֗ראֶֽלהָאִשָּׁ֣ה
yimesalh
wehw'
teswqateke
we'el'iyseke
baniymh
telediyh
be'esebh
weheroneke
'isebowneke
'arebehh
harebahh
'amarh
'elha'isahh
yimesal
wehw'
teswqateke
we'el'iyseke
baniym
telediy
be'eseb
weheroneke
'isebowneke
'arebeh
harebah
'amar
'elha'isah
{will} rule
and he
Your desire
[will be] for your husband,
children.
you will bring forth
in pain
in childbirth;
your pain
increase
“I will sharply
He said:
To the woman

3-16. Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception; in sorrow thou shalt bring forth children; and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee.

gen 3:17

חַיֶּֽיךָיְמֵ֥יכֹּ֖לתֹּֽאכֲלֶ֔נָּהבְּעִצָּבֹון֙בַּֽעֲבוּרֶ֔ךָהָֽאֲדָמָה֙אֲרוּרָ֤המִמֶּ֑נּוּתֹאכַ֖ללֹ֥אלֵאמֹ֔ראֲשֶׁ֤רצִוִּיתִ֨יךָ֙הָעֵ֔ץמִןוַתֹּ֨אכַל֙אִשְׁתֶּךָ֒לְקֹ֣ולכִּ֥ישָׁמַעְתָּ֮אָמַ֗רבָּֽךְוּלְאָדָ֣ם
hayeyka
yemeyh
kolh
to'kalenahh
be'isabownh
ba'abwreka
ha'adamahh
'arwrahh
mimenwh
to'kalh
lo'
le'morh
'asersiwiytiyka
ha'esh
minh
wato'kalh
'iseteka
leqowlh
kiysama'eta
'amarh
bakewle'adamh
hayeyka
yemey
kol
to'kalenah
be'isabown
ba'abwreka
ha'adamah
'arwrah
mimenw
to'kal
lo'
le'mor
'asersiwiytiyka
ha'es
min
wato'kal
'iseteka
leqowl
kiysama'eta
'amar
bakewle'adam
of your life.
the days
all
you will eat [of] it
through toil
because of you;
[is] the ground
,cursed
to eat
you not
from which I commanded
of the tree
and have eaten
of your wife
to the voice
“Because you have listened
He said:
over you.” And to Adam

3-17. And unto Adam he said, Because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree, of which I commanded thee, saying, Thou shalt not eat of it: cursed is the ground for thy sake; in sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life;

gen 3:18

הַשָּׂדֶֽהעֵ֥שֶׂבאֶתלָ֑ךְוְאָכַלְתָּ֖תַּצְמִ֣יחַֽוְדַרְדַּ֖רוְקֹ֥וץ
hasadehh
'esebh
'eth
lakewe'akaleta
tasemiyha
wedaredarh
weqowsh
hasadeh
'eseb
'et
lakewe'akaleta
tasemiyha
wedaredar
weqows
of the field.
the plants
you, and you {will} eat
it {will} yield
and thistles
Both thorns

3-18. Thorns also and thistles shall it bring forth to thee; and thou shalt eat the herb of the field;

gen 3:19

תָּשֽׁוּבוְאֶלעָפָ֖ראַ֔תָּהכִּֽיעָפָ֣רלֻקָּ֑חְתָּכִּ֥ימִמֶּ֖נָּהאֶלהָ֣אֲדָמָ֔השֽׁוּבְךָ֙עַ֤דלֶ֔חֶםתֹּ֣אכַלאַפֶּ֨יךָ֙בְּזֵעַ֤ת
taswbh
we'el'aparh
'atahh
kiy'aparh
luqaheta
kiymimenahh
'elha'adamahh
swbeka
'adh
lehemh
to'kalh
'apeyka
beze'ath
taswb
we'el'apar
'atah
kiy'apar
luqaheta
kiymimenah
'elha'adamah
swbeka
'ad
lehem
to'kal
'apeyka
beze'at
you {shall} return.”
and to dust
you [are],
For dust
were you taken.
because out of it
to the ground—
you return
until
[your] bread,
you will eat
of your brow
By the sweat

3-19. In the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground; for out of it wast thou taken: for dust thou art, and unto dust shalt thou return.

gen 3:20

חָֽיכָּלאֵ֥םהָֽיְתָ֖הכִּ֛יהִ֥ואחַוָּ֑האִשְׁתֹּ֖ושֵׁ֥םהָֽאָדָ֛םוַיִּקְרָ֧א
hayh
kalh
'emh
hayetahh
kiyhiw'
hawahh
'isetowh
semh
ha'adamh
wayiqera'
hay
kal
'em
hayetah
kiyhiw'
hawah
'isetow
sem
ha'adam
wayiqera'
the living.
of all
the mother
would become
because she
Eve,
his wife
named
And Adam

3-20. And Adam called his wife's name Eve; because she was the mother of all living.

gen 3:21

וַיַּלְבִּשֵֽׁםעֹ֖ורכָּתְנֹ֥ותוּלְאִשְׁתֹּ֛ולְאָדָ֧םאֱלֹהִ֜יםיְהוָ֨הוַיַּעַשׂ֩
wayalebisemh
'owrh
katenowth
wle'isetowh
le'adamh
'elohiymh
yehwahh
waya'ash
wayalebisem
'owr
katenowt
wle'isetow
le'adam
'elohiym
yehwah
waya'as
and clothed
of skin
garments
and and his wife.
Adam
God
The LORD
made

3-21. Unto Adam also and to his wife did the LORD God make coats of skins, and clothed them.

gen 3:22

לְעֹלָֽםוָחַ֥יוְאָכַ֖להַֽחַיִּ֔יםעֵ֣ץמֵגַּ֚םוְלָקַח֙יָדֹ֗ופֶּןיִשְׁלַ֣חוְעַתָּ֣הוָרָ֑עטֹ֣ובלָדַ֖עַתמִמֶּ֔נּוּאַחַ֣דכְּהָיָה֙הָֽאָדָם֙הֵ֤ןאֱלֹהִ֗יםיְהוָ֣הוַיֹּ֣אמֶר
le'olamh
wahayh
we'akalh
hahayiymh
'esh
me
gamh
welaqahh
yadowh
penyiselahh
we'atahh
wara'
towbh
lada'ath
mimenwh
'ahadh
ke
hayahh
ha'adamh
henh
'elohiymh
yehwahh
wayo'merh
le'olam
wahay
we'akal
hahayiym
'es
me
gam
welaqah
yadow
penyiselah
we'atah
wara'
towb
lada'at
mimenw
'ahad
ke
hayah
ha'adam
hen
'elohiym
yehwah
wayo'mer
forever”
and live
and eat,
of life,
the tree
from
also
and take
his hand
lest he reach out
And now,
and evil.
good
knowing
of Us,
like one
has become
the man
“Behold,
God
Then the LORD
said,

3-22. And the LORD God said, Behold, the man is become as one of us, to know good and evil: and now, lest he put forth his hand, and take also of the tree of life, and eat, and live for ever:

gen 3:23

שָּֽׁםמִאֲשֶׁ֥רלֻקַּ֖חהָ֣אֲדָמָ֔האֶתלַֽעֲבֹד֙עֵ֑דֶןגַּןמִאֱלֹהִ֖יםיְהוָ֥הוַֽיְשַׁלְּחֵ֛הוּ
samh
mi
'aserluqahh
ha'adamahh
'eth
la'abodh
'edenh
ganh
mi
'elohiymh
yehwahh
wayesalehehwh
sam
mi
'aserluqah
ha'adamah
'et
la'abod
'eden
gan
mi
'elohiym
yehwah
wayesalehehw
from which he had been taken.
the ground
to work
of Eden
the Garden
from
God
Therefore the LORD
banished him

3-23. Therefore the LORD God sent him forth from the garden of Eden, to till the ground from whence he was taken.

gen 3:24

הַֽחַיִּֽיםעֵ֥ץדֶּ֖רֶךְאֶתלִשְׁמֹ֕רהַמִּתְהַפֶּ֔כֶתהַחֶ֨רֶב֙לַ֤הַטוְאֵ֨תהַכְּרֻבִ֗יםאֶתעֵ֜דֶןלְגַןקֶּ֨דֶםמִוַיַּשְׁכֵּן֩הָֽאָדָ֑םאֶתוַיְגָ֖רֶשׁ
hahayiymh
'esh
dereke
'eth
lisemorh
hamitehapeketh
haherebh
lahath
we'eth
hakerubiymh
'eth
'edenh
leganh
qedemh
mi
wayasekenh
ha'adamh
'eth
wayegaresh
hahayiym
'es
dereke
'et
lisemor
hamitehapeket
hahereb
lahat
we'et
hakerubiym
'et
'eden
legan
qedem
mi
wayaseken
ha'adam
'et
wayegares
of life.
to the tree
the way
to guard
a whirling
sword
of flame
with
cherubim
and
of Eden,
of the Garden
to the east
stationed
the man
So He drove out

3-24. So he drove out the man; and he placed at the east of the garden of Eden Cherubims, and a flaming sword which turned every way, to keep the way of the tree of life.