gen 31:1

הַזֶּֽההַכָּבֹ֖דכָּלאֵ֥תעָשָׂ֕האֲשֶׁ֣רלְאָבִ֔ינוּוּמֵאֲשֶׁ֣רלְאָבִ֑ינוּכָּלאֵ֖תיַעֲקֹ֔בלָקַ֣חלֵאמֹ֔רלָבָן֙בְנֵֽידִּבְרֵ֤יאֶתוַיִּשְׁמַ֗ע
hazehh
hakabodh
kalh
'eth
'asahh
'aserle'abiynwh
wme
'aserle'abiynwh
kalh
'eth
ya'aqobh
laqahh
le'morh
labanh
beneyh
dibereyh
'eth
wayisema'
hazeh
hakabod
kal
'et
'asah
'aserle'abiynw
wme
'aserle'abiynw
kal
'et
ya'aqob
laqah
le'mor
laban
beney
diberey
'et
wayisema'
this
wealth
all
and built
at at our father’s expense.”
that [belonged to] that [belonged to] our father
all
“Jacob
has taken away
that Laban’s
sons
were saying,
Now Jacob heard

31-1. And he heard the words of Laban's sons, saying, Jacob hath taken away all that was our father's; and of that which was our father's hath he gotten all this glory.

gen 31:2

שִׁלְשֹֽׁוםתְמֹ֥ולכִּעִמֹּ֖ואֵינֶנּ֛וּוְהִנֵּ֥הלָבָ֑ןפְּנֵ֣יאֶתיַעֲקֹ֖בוַיַּ֥רְא
silesowmh
temowlh
ki
'imowh
'eynenwh
wehinehh
labanh
peneyh
'eth
ya'aqobh
wayare'
silesowm
temowl
ki
'imow
'eynenw
wehineh
laban
peney
'et
ya'aqob
wayare'
him
that his attitude toward
had changed.
of Laban
from the countenance
And Jacob
saw

31-2. And Jacob beheld the countenance of Laban, and, behold, it was not toward him as before.

gen 31:3

עִמָּֽךְוְאֶֽהְיֶ֖הוּלְמֹולַדְתֶּ֑ךָאֲבֹותֶ֖יךָאֶלאֶ֥רֶץשׁ֛וּבאֶֽליַעֲקֹ֔ביְהוָה֙וַיֹּ֤אמֶר
'imake
we'eheyehh
wlemowladeteka
'abowteyka
'el'eresh
swbh
'elya'aqobh
yehwahh
wayo'merh
'imake
we'eheyeh
wlemowladeteka
'abowteyka
'el'eres
swb
'elya'aqob
yehwah
wayo'mer
with you.”
and I will be
and to your kindred,
of your fathers
to the land
“Go back
to Jacob,
Then the LORD
said

31-3. And the LORD said unto Jacob, Return unto the land of thy fathers, and to thy kindred; and I will be with thee.

gen 31:4

אֶלצֹאנֹֽוהַשָּׂדֶ֖הוּלְלֵאָ֑הלְרָחֵ֣לוַיִּקְרָ֖איַעֲקֹ֔בוַיִּשְׁלַ֣ח
'elso'nowh
hasadehh
wlele'ahh
lerahelh
wayiqera'
ya'aqobh
wayiselahh
'elso'now
hasadeh
wlele'ah
lerahel
wayiqera'
ya'aqob
wayiselah
where his flocks were,
to the field
and and Leah
Rachel
and called
So Jacob
sent word

31-4. And Jacob sent and called Rachel and Leah to the field unto his flock,

gen 31:5

עִמָּדִֽיהָיָ֖האָבִ֔יוֵֽאלֹהֵ֣ישִׁלְשֹׁ֑םתְמֹ֣לאֵלַ֖יכִּכִּֽיאֵינֶ֥נּוּאֲבִיכֶ֔ןפְּנֵ֣יאֶתאָנֹכִי֙לָהֶ֗ןרֹאֶ֤הוַיֹּ֣אמֶר
'imadiyh
hayahh
'abiyh
we'loheyh
silesomh
temolh
'elayki
kiy'eynenwh
'abiykenh
peneyh
'eth
'anokiyh
lahenro'ehh
wayo'merh
'imadiy
hayah
'abiy
we'lohey
silesom
temol
'elayki
kiy'eynenw
'abiyken
peney
'et
'anokiy
lahenro'eh
wayo'mer
with me.
has been
of my father
but the God
his attitude toward me his attitude toward me
that has changed;
from your father’s
face
“I
them, can see
and he told

31-5. And said unto them, I see your father's countenance, that it is not toward me as before; but the God of my father hath been with me.

gen 31:6

אֲבִיכֶֽןאֶתעָבַ֖דְתִּיכֹּחִ֔יכִּ֚יבְּכָליְדַעְתֶּ֑ןוְאַתֵּ֖נָה
'abiykenh
'eth
'abadetiyh
kohiyh
kiybekalh
yeda'etenh
we'atenahh
'abiyken
'et
'abadetiy
kohiy
kiybekal
yeda'eten
we'atenah
your father
I have served
my strength.
that that with all
know
You

31-6. And ye know that with all my power I have served your father.

gen 31:7

עִמָּדִֽילְהָרַ֖עאֱלֹהִ֔יםנְתָנֹ֣ווְלֹֽאמֹנִ֑יםעֲשֶׂ֣רֶתמַשְׂכֻּרְתִּ֖יאֶתבִּ֔יוְהֶֽחֱלִ֥ףהֵ֣תֶלוַאֲבִיכֶן֙
'imadiyh
lehara'
'elohiymh
netanowh
welo'
moniymh
'asereth
masekuretiyh
'eth
biyweheheliph
hetelh
wa'abiykenh
'imadiy
lehara'
'elohiym
netanow
welo'
moniym
'aseret
masekuretiy
'et
biywehehelip
hetel
wa'abiyken
to harm me.
God
allowed him
has not
times,
ten
my wages
me and changed
has cheated
And although he

31-7. And your father hath deceived me, and changed my wages ten times; but God suffered him not to hurt me.

gen 31:8

עֲקֻדִּֽיםהַצֹּ֖אןכָלוְיָלְד֥וּשְׂכָרֶ֔ךָיִהְיֶ֣העֲקֻדִּים֙יֹאמַ֗רוְאִםכֹּ֣הנְקֻדִּ֑יםהַצֹּ֖אןכָלוְיָלְד֥וּשְׂכָרֶ֔ךָיִהְיֶ֣הנְקֻדִּים֙יֹאמַ֗ראִםכֹּ֣ה
'aqudiymh
haso'nh
kalh
weyaledwh
sekareka
yiheyehh
'aqudiymh
yo'marh
we'imkohh
nequdiymh
haso'nh
kalh
weyaledwh
sekareka
yiheyehh
nequdiymh
yo'marh
'imkohh
'aqudiym
haso'n
kal
weyaledw
sekareka
yiheyeh
'aqudiym
yo'mar
we'imkoh
nequdiym
haso'n
kal
weyaledw
sekareka
yiheyeh
nequdiym
yo'mar
'imkoh
streaked offspring.
flock
then the whole
bore
your wages,’
will be
‘The streaked
he said,
If If
speckled offspring.
flock
then the whole
bore
your wages,’
will be
‘The speckled
he said,
If If

31-8. If he said thus, The speckled shall be thy wages; then all the cattle bare speckled: and if he said thus, The ringstraked shall be thy hire; then bare all the cattle ringstraked.

gen 31:9

וַיִּתֶּןאֲבִיכֶ֖םמִקְנֵ֥האֶתאֱלֹהִ֛יםוַיַּצֵּ֧ל
wayitenh
'abiykemh
miqenehh
'eth
'elohiymh
wayaselh
wayiten
'abiykem
miqeneh
'et
'elohiym
wayasel
and given
your father’s
livestock
Thus God
has taken away

31-9. Thus God hath taken away the cattle of your father, and given them to me.

gen 31:10

וּבְרֻדִּֽיםנְקֻדִּ֖יםעֲקֻדִּ֥יםהַצֹּ֔אןעַלהָעֹלִ֣יםהָֽעַתֻּדִים֙וְהִנֵּ֤הבַּחֲלֹ֑וםוָאֵ֖רֶאעֵינַ֛יוָאֶשָּׂ֥אהַצֹּ֔אןיַחֵ֣םבְּעֵת֙לִֽיוַיְהִ֗י
wberudiymh
nequdiymh
'aqudiymh
haso'nh
'alh
ha'oliymh
ha'atudiymh
wehinehh
bahalowmh
wa'ere'
'eynayh
wa'esa'
haso'nh
yahemh
be'eth
liywayehiyh
wberudiym
nequdiym
'aqudiym
haso'n
'al
ha'oliym
ha'atudiym
wehineh
bahalowm
wa'ere'
'eynay
wa'esa'
haso'n
yahem
be'et
liywayehiy
spotted,
and speckled
that the streaked,
the females.
with
were mating
males
in a dream
I saw
the flocks
were breeding,
When
[them] to me. [them] to me. [them] to me.

31-10. And it came to pass at the time that the cattle conceived, that I lifted up mine eyes, and saw in a dream, and, behold, the rams which leaped upon the cattle were ringstraked, speckled, and grisled.

gen 31:11

הִנֵּֽנִיוָאֹמַ֖ריַֽעֲקֹ֑בבַּחֲלֹ֖וםהָאֱלֹהִ֛יםאֵלַ֜ימַלְאַ֧ךְוַיֹּ֨אמֶר
hineniyh
wa'omarh
ya'aqobh
bahalowmh
ha'elohiymh
'elaymale'ake
wayo'merh
hineniy
wa'omar
ya'aqob
bahalowm
ha'elohiym
'elaymale'ake
wayo'mer
‘Here I am.’
And I replied,
‘Jacob!’
In that dream
of God
to me, the Angel
said

31-11. And the angel of God spake unto me in a dream, saying, Jacob: And I said, Here am I.

gen 31:12

עֹ֥שֶׂהאֲשֶׁ֥רלָבָ֖ןכָּלאֵ֛תכִּ֣ירָאִ֔יתִיוּבְרֻדִּ֑יםנְקֻדִּ֖יםעֲקֻדִּ֥יםהַצֹּ֔אןעַלהָעֹלִ֣יםהָֽעַתֻּדִים֙כָּלוּרְאֵה֙עֵינֶ֤יךָנָ֨אשָׂאוַיֹּ֗אמֶר
'osehh
'aserlabanh
kalh
'eth
kiyra'iytiyh
wberudiymh
nequdiymh
'aqudiymh
haso'nh
'alh
ha'oliymh
ha'atudiymh
kalh
wre'ehh
'eyneyka
na'
sa'
wayo'merh
'oseh
'aserlaban
kal
'et
kiyra'iytiy
wberudiym
nequdiym
'aqudiym
haso'n
'al
ha'oliym
ha'atudiym
kal
wre'eh
'eyneyka
na'
sa'
wayo'mer
has done
that Laban
all
for I have seen
spotted,
or speckled;
are streaked,
the flock
with
that are mating
the males
that all
‘and see
‘Look up,’
He said,

31-12. And he said, Lift up now thine eyes, and see, all the rams which leap upon the cattle are ringstraked, speckled, and grisled: for I have seen all that Laban doeth unto thee.

gen 31:13

מֹולַדְתֶּֽךָאֶלאֶ֥רֶץוְשׁ֖וּבהַזֹּ֔אתהָאָ֣רֶץמִןצֵא֙ק֥וּםעַתָּ֗הנֶ֑דֶרלִּ֛ישָׁ֖םאֲשֶׁ֨רנָדַ֥רְתָּמַצֵּבָ֔השָּׁם֙אֲשֶׁ֨רמָשַׁ֤חְתָּבֵּֽית־אֵ֔להָאֵל֙לָּֽךְאָנֹכִ֤י
mowladeteka
'el'eresh
weswbh
hazo'th
ha'aresh
minh
se'
qwmh
'atahh
nederh
liysamh
'asernadareta
masebahh
samh
'asermasaheta
beyt'elh
ha'elh
lake'anokiyh
mowladeteka
'el'eres
weswb
hazo't
ha'ares
min
se'
qwm
'atah
neder
liysam
'asernadareta
masebah
sam
'asermasaheta
beyt'el
ha'el
lake'anokiy
your native
to land.’”
and return
this
land {at once},
and leave
get up
Now
a solemn vow to Me.
and made
the pillar
where you anointed
of Bethel,
am the God
to you. I

31-13. I am the God of Bethel, where thou anointedst the pillar, and where thou vowedst a vow unto me: now arise, get thee out from this land, and return unto the land of thy kindred.

gen 31:14

אָבִֽינוּבְּבֵ֥יתוְנַחֲלָ֖הלָ֛נוּחֵ֥לֶקעֹ֥ודלֹ֑והַוַתֹּאמַ֖רְנָהוְלֵאָ֔הרָחֵל֙וַתַּ֤עַן
'abiynwh
bebeyth
wenahalahh
lanwheleqh
'owdh
lowha
wato'marenahh
wele'ahh
rahelh
wata'anh
'abiynw
bebeyt
wenahalah
lanwheleq
'owd
lowha
wato'marenah
wele'ah
rahel
wata'an
in our father’s
house?
or inheritance
have any portion
left
“Do we
and Leah
Then Rachel
replied,

31-14. And Rachel and Leah answered and said unto him, Is there yet any portion or inheritance for us in our father's house?

gen 31:15

כַּסְפֵּֽנוּאֶתאָכֹ֖ולגַּםוַיֹּ֥אכַללֹ֖וכִּ֣ימְכָרָ֑נוּנֶחְשַׁ֥בְנוּנָכְרִיֹּ֛ותלֹ֧ואהֲ
kasepenwh
'eth
'akowlh
gamh
wayo'kalh
lowkiymekaranwh
nehesabenwh
nakeriyowth
low'
ha
kasepenw
'et
'akowl
gam
wayo'kal
lowkiymekaranw
nehesabenw
nakeriyowt
low'
ha
the money paid for us.
but he has
certainly squandered
by him Not only has he sold us,
regarded
as outsiders?
Are we not

31-15. Are we not counted of him strangers? for he hath sold us, and hath quite devoured also our money.

gen 31:16

אֵלֶ֖יךָעֲשֵֽׂהאֱלֹהִ֛יםאֲשֶׁ֨ראָמַ֧רכֹּל֩וְעַתָּ֗הוּלְבָנֵ֑ינוּלָ֥נוּה֖וּאאָבִ֔ינוּמֵֽאֱלֹהִים֙אֲשֶׁ֨רהִצִּ֤ילהָעֹ֗שֶׁרכִּ֣יכָל
'eleyka'asehh
'elohiymh
'aser'amarh
kolh
we'atahh
wlebaneynwh
lanwhw'
'abiynwh
me
'elohiymh
'aserhisiylh
ha'oserh
kiykalh
'eleyka'aseh
'elohiym
'aser'amar
kol
we'atah
wlebaneynw
lanwhw'
'abiynw
me
'elohiym
'aserhisiyl
ha'oser
kiykal
you.” do
God
has told
whatever
So
and to our children.
belongs to us belongs to us
our father
from
God
that has taken away
the wealth
Surely all

31-16. For all the riches which God hath taken from our father, that is ours, and our children's: now then, whatsoever God hath said unto thee, do.

gen 31:17

הַגְּמַלִּֽיםעַלנָשָׁ֖יווְאֶתבָּנָ֥יואֶתוַיִּשָּׂ֛איַעֲקֹ֑בוַיָּ֖קָם
hagemaliymh
'alh
nasaywh
we'eth
banaywh
'eth
wayisa'
ya'aqobh
wayaqamh
hagemaliym
'al
nasayw
we'et
banayw
'et
wayisa'
ya'aqob
wayaqam
camels,
on
his wives
and and
his children
and put
So Jacob
got up

31-17. Then Jacob rose up, and set his sons and his wives upon camels;

gen 31:18

כְּנָֽעַןאַ֥רְצָהאָבִ֖יואֶליִצְחָ֥קלָבֹ֛ואאֲרָ֑םבְּפַדַּ֣ןאֲשֶׁ֥ררָכַ֖שׁקִנְיָנֹ֔ומִקְנֵה֙אֲשֶׁ֣ררָכָ֔שׁרְכֻשֹׁו֙כָּלוְאֶתמִקְנֵ֗הוּכָּלאֶתוַיִּנְהַ֣ג
kena'anh
'aresahh
'abiywh
'elyisehaqh
labow'
'aramh
bepadanh
'aserrakash
qineyanowh
miqenehh
'aserrakash
rekusowh
kalh
we'eth
miqenehwh
kalh
'eth
wayinehagh
kena'an
'aresah
'abiyw
'elyisehaq
labow'
'aram
bepadan
'aserrakas
qineyanow
miqeneh
'aserrakas
rekusow
kal
we'et
miqenehw
kal
'et
wayinehag
in Canaan.
in the land
his father
to Isaac
to go
in Paddan-aram,
he had acquired
the possessions
along with all
his livestock {before him},
all
and he drove

31-18. And he carried away all his cattle, and all his goods which he had gotten, the cattle of his getting, which he had gotten in Padanaram, for to go to Isaac his father in the land of Canaan.

gen 31:19

אֲשֶׁ֥רלְאָבִֽיהָהַתְּרָפִ֖יםאֶתרָחֵ֔לוַתִּגְנֹ֣בצֹאנֹ֑ואֶתלִגְזֹ֖זהָלַ֔ךְוְלָבָ֣ן
'aserle'abiyha
haterapiymh
'eth
rahelh
watigenobh
so'nowh
'eth
ligezozh
halake
welabanh
'aserle'abiyha
haterapiym
'et
rahel
watigenob
so'now
'et
ligezoz
halake
welaban
her father’s
household idols.
Rachel
stole
his sheep,
shearing
was out
Now while Laban

31-19. And Laban went to shear his sheep: and Rachel had stolen the images that were her father's.

gen 31:20

הֽוּאלֹ֔וכִּ֥יבֹרֵ֖חַהִגִּ֣ידבְּלִי֙עַלהָאֲרַמִּ֑ילָבָ֖ןלֵ֥באֶתיַעֲקֹ֔בוַיִּגְנֹ֣ב
hw'
lowkiyboreha
higiydh
beliyh
'alh
ha'aramiyh
labanh
lebh
'eth
ya'aqobh
wayigenobh
hw'
lowkiyboreha
higiyd
beliy
'al
ha'aramiy
laban
leb
'et
ya'aqob
wayigenob
he
him that was running away.
telling
by not
the Aramean
Laban
Moreover, Jacob
deceived

31-20. And Jacob stole away unawares to Laban the Syrian, in that he told him not that he fled.

gen 31:21

הַגִּלְעָֽדהַ֥רפָּנָ֖יואֶתוַיָּ֥שֶׂםהַנָּהָ֑ראֶתוַיַּעֲבֹ֣ראֲשֶׁרלֹ֔ווַיָּ֖קָםוְכָלהוּא֙וַיִּבְרַ֥ח
hagile'adh
harh
panaywh
'eth
wayasemh
hanaharh
'eth
waya'aborh
'aserlowwayaqamh
wekalh
hw'
wayiberahh
hagile'ad
har
panayw
'et
wayasem
hanahar
'et
waya'abor
'aserlowwayaqam
wekal
hw'
wayiberah
of Gilead.
the hill country
and headed for
the Euphrates,
crossed
his possessions, his possessions, his possessions, his possessions,
with all
So he
fled

31-21. So he fled with all that he had; and he rose up, and passed over the river, and set his face toward the mount Gilead.

gen 31:22

יַעֲקֹֽבכִּ֥יבָרַ֖חהַשְּׁלִישִׁ֑יבַּיֹּ֣וםלְלָבָ֖ןוַיֻּגַּ֥ד
ya'aqobh
kiybarahh
haseliysiyh
bayowmh
lelabanh
wayugadh
ya'aqob
kiybarah
haseliysiy
bayowm
lelaban
wayugad
Jacob
that had fled.
On the third
day
Laban
was informed

31-22. And it was told Laban on the third day that Jacob was fled.

gen 31:23

הַגִּלְעָֽדבְּהַ֥ראֹתֹ֖ווַיַּדְבֵּ֥קיָמִ֑יםשִׁבְעַ֣תדֶּ֖רֶךְאַחֲרָ֔יווַיִּרְדֹּ֣ףעִמֹּ֔ואֶחָיו֙אֶתוַיִּקַּ֤ח
hagile'adh
beharh
'otowh
wayadebeqh
yamiymh
sibe'ath
dereke
'aharaywh
wayiredoph
'imowh
'ehaywh
'eth
wayiqahh
hagile'ad
behar
'otow
wayadebeq
yamiym
sibe'at
dereke
'aharayw
wayiredop
'imow
'ehayw
'et
wayiqah
Gilead.
him at Mount
and overtook
days,
for seven
Jacob
pursued
with him,
his kinsmen
So he took

31-23. And he took his brethren with him, and pursued after him seven days' journey; and they overtook him in the mount Gilead.

gen 31:24

רָֽעעַדטֹּ֥ובמִיַעֲקֹ֖בעִֽםלְךָ֛פֶּןתְּדַבֵּ֥רלֹ֗והִשָּׁ֧מֶרוַיֹּ֣אמֶרהַלָּ֑יְלָהבַּחֲלֹ֣םהָאֲרַמִּ֖יאֶללָבָ֥ןאֱלֹהִ֛יםוַיָּבֹ֧א
ra'
'adh
towbh
mi
ya'aqobh
'imh
lekapentedaberh
lowhisamerh
wayo'merh
halayelahh
bahalomh
ha'aramiyh
'ellabanh
'elohiymh
wayabo'
ra'
'ad
towb
mi
ya'aqob
'im
lekapentedaber
lowhisamer
wayo'mer
halayelah
bahalom
ha'aramiy
'ellaban
'elohiym
wayabo'
bad.”
or
either good
Jacob,
anything to
not to say
him, “Be careful
and warned
But that night
in a dream
the Aramean
to Laban
God
came

31-24. And God came to Laban the Syrian in a dream by night, and said unto him, Take heed that thou speak not to Jacob either good or bad.

gen 31:25

הַגִּלְעָֽדבְּהַ֥ראֶחָ֖יואֶתתָּקַ֥עוְלָבָ֛ןבָּהָ֔ראָהֳלֹו֙אֶֽתתָּקַ֤עוְיַעֲקֹ֗ביַעֲקֹ֑באֶֽתלָבָ֖ןוַיַּשֵּׂ֥ג
hagile'adh
beharh
'ehaywh
'eth
taqa'
welabanh
baharh
'aholowh
'eth
taqa'
weya'aqobh
ya'aqobh
'eth
labanh
wayasegh
hagile'ad
behar
'ehayw
'et
taqa'
welaban
bahar
'aholow
'et
taqa'
weya'aqob
ya'aqob
'et
laban
wayaseg
of Gilead,
[there as well].
and his brothers
camped
he
in the hill country
his tent
had pitched
Now Jacob
[him],
and when Laban
overtook

31-25. Then Laban overtook Jacob. Now Jacob had pitched his tent in the mount: and Laban with his brethren pitched in the mount of Gilead.

gen 31:26

חָֽרֶבשְׁבֻיֹ֖ותכִּבְּנֹתַ֔יאֶתוַתְּנַהֵג֙לְבָבִ֑יאֶתוַתִּגְנֹ֖בעָשִׂ֔יתָמֶ֣הלְיַעֲקֹ֔בלָבָן֙וַיֹּ֤אמֶר
harebh
sebuyowth
ki
benotayh
'eth
watenahegh
lebabiyh
'eth
watigenobh
'asiyta
mehh
leya'aqobh
labanh
wayo'merh
hareb
sebuyowt
ki
benotay
'et
watenaheg
lebabiy
'et
watigenob
'asiyta
meh
leya'aqob
laban
wayo'mer
of war!
like captives
and carried off my daughters
me
You have deceived
have you done?
“What
to Jacob,
Then Laban
said

31-26. And Laban said to Jacob, What hast thou done, that thou hast stolen away unawares to me, and carried away my daughters, as captives taken with the sword?

gen 31:27

וּבְכִנֹּֽורבְּתֹ֥ףוּבְשִׁרִ֖יםבְּשִׂמְחָ֥הלִּ֔יוָֽאֲשַׁלֵּחֲךָ֛הִגַּ֣דְתָּוְלֹאאֹתִ֑יוַתִּגְנֹ֖בלִבְרֹ֔חַנַחְבֵּ֨אתָ֙לָ֤מָּה
wbekinowrh
betoph
wbesiriymh
besimehahh
liywa'asalehaka
higadeta
welo'
'otiyh
watigenobh
liberoha
nahebe'ta
lamahh
wbekinowr
betop
wbesiriym
besimehah
liywa'asalehaka
higadeta
welo'
'otiy
watigenob
liberoha
nahebe'ta
lamah
and and harps.
with tambourines
and and singing,
with joy
me? me? I would have sent you away
telling
without even
me,
and deceive
did you run away
secretly
Why

31-27. Wherefore didst thou flee away secretly, and steal away from me; and didst not tell me, that I might have sent thee away with mirth, and with songs, with tabret, and with harp?

gen 31:28

עֲשֹֽׂוהִסְכַּ֥לְתָּֽעַתָּ֖הוְלִבְנֹתָ֑ילְבָנַ֖ילְנַשֵּׁ֥קנְטַשְׁתַּ֔נִיוְלֹ֣א
'asowh
hisekaleta
'atahh
welibenotayh
lebanayh
lenaseqh
netasetaniyh
welo'
'asow
hisekaleta
'atah
welibenotay
lebanay
lenaseq
netasetaniy
welo'
you have done
a foolish thing.
Now
and and daughters { goodbye}.
my grandchildren
me kiss
even let
But you did not

31-28. And hast not suffered me to kiss my sons and my daughters? thou hast now done foolishly in so doing.

gen 31:29

רָֽעעַדטֹּ֥ובמִיַעֲקֹ֖בעִֽםדַּבֵּ֥רלְךָ֛מִהִשָּׁ֧מֶראֵלַ֣ילֵאמֹ֗ראָמַ֧ראֶ֣מֶשׁאֲבִיכֶ֜םוֵֽאלֹהֵ֨ירָ֑עעִמָּכֶ֖םלַעֲשֹׂ֥ותיָדִ֔ילְאֵ֣ליֶשׁ
ra'
'adh
towbh
mi
ya'aqobh
'imh
daberh
lekami
hisamerh
'elayle'morh
'amarh
'emesh
'abiykemh
we'loheyh
ra'
'imakemh
la'asowth
yadiyh
le'elh
yesh
ra'
'ad
towb
mi
ya'aqob
'im
daber
lekami
hisamer
'elayle'mor
'amar
'emes
'abiykem
we'lohey
ra'
'imakem
la'asowt
yadiy
le'el
yes
bad.’
or
either good
Jacob,
anything to
not to say
‘Be careful
to me, to me, to me,
said
but last night
of your father
the God
great harm,
you
I have power to do

31-29. It is in the power of my hand to do you hurt: but the God of your father spake unto me yesternight, saying, Take thou heed that thou speak not to Jacob either good or bad.

gen 31:30

אֱלֹהָֽיאֶתגָנַ֖בְתָּלָ֥מָּהאָבִ֑יךָלְבֵ֣יתנִכְסַ֖פְתָּהכִּֽינִכְסֹ֥ףהָלַ֔כְתָּהָלֹ֣ךְוְעַתָּה֙
'elohayh
'eth
ganabeta
lamahh
'abiyka
lebeyth
nikesapetahh
kiynikesoph
halaketa
haloke
we'atahh
'elohay
'et
ganabeta
lamah
'abiyka
lebeyt
nikesapetah
kiynikesop
halaketa
haloke
we'atah
my gods?”
have you stolen
But why
for your father’s
house.
because you long
you have gone off
Now

31-30. And now, though thou wouldest needs be gone, because thou sore longedst after thy father's house, yet wherefore hast thou stolen my gods?

gen 31:31

עִמִּֽימֵבְּנֹותֶ֖יךָאֶתפֶּןתִּגְזֹ֥לכִּ֣יאָמַ֔רְתִּיכִּ֣ייָרֵ֔אתִילְלָבָ֑ןוַיֹּ֣אמֶריַעֲקֹ֖בוַיַּ֥עַן
'imiyh
me
benowteyka
'eth
pentigezolh
kiy'amaretiyh
kiyyare'tiyh
lelabanh
wayo'merh
ya'aqobh
waya'anh
'imiy
me
benowteyka
'et
pentigezol
kiy'amaretiy
kiyyare'tiy
lelaban
wayo'mer
ya'aqob
waya'an
me
from
would take your daughters
by force.
“for “I was afraid,”
[you]
I thought
Jacob
answered,

31-31. And Jacob answered and said to Laban, Because I was afraid: for I said, Peradventure thou wouldest take by force thy daughters from me.

gen 31:32

גְּנָבָֽתַםכִּ֥ירָחֵ֖ליַעֲקֹ֔ביָדַ֣עלָ֑ךְוְלֹֽאוְקַֽחעִמָּדִ֖ילְךָ֛מָ֥ההַֽכֶּראַחֵ֧ינוּנֶ֣גֶדיִֽחְיֶה֒לֹ֣אאֱלֹהֶיךָ֮אֶתאֲשֶׁ֨רתִּמְצָ֣אעִ֠ם
genabatamh
kiyrahelh
ya'aqobh
yada'
lakewelo'
weqahh
'imadiyh
lekamahh
hakerh
'aheynwh
negedh
yiheyehh
lo'
'eloheyka
'eth
'asertimesa'
'imh
genabatam
kiyrahel
ya'aqob
yada'
lakewelo'
weqah
'imadiy
lekamah
haker
'aheynw
neged
yiheyeh
lo'
'eloheyka
'et
'asertimesa'
'im
had stolen [the idols].
that Rachel
For Jacob
know
it back.” it back.” did not
and take
is yours,
for yourself if anything
see
our relatives,
In the presence of
live!
he shall not
your gods
anyone here, If you find
with

31-32. With whomsoever thou findest thy gods, let him not live: before our brethren discern thou what is thine with me, and take it to thee. For Jacob knew not that Rachel had stolen them.

gen 31:33

רָחֵֽלבְּאֹ֥הֶלוַיָּבֹ֖אלֵאָ֔האֹ֣הֶלמֵוַיֵּצֵא֙מָצָ֑אוְלֹ֣אהָאֲמָהֹ֖תשְׁתֵּ֥יוּבְאֹ֛הֶללֵאָ֗הוּבְאֹ֣הֶליַעֲקֹ֣בבְּאֹ֥הֶללָבָ֜ןוַיָּבֹ֨א
rahelh
be'ohelh
wayabo'
le'ahh
'ohelh
me
wayese'
masa'
welo'
ha'amahoth
seteyh
wbe'ohelh
le'ahh
wbe'ohelh
ya'aqobh
be'ohelh
labanh
wayabo'
rahel
be'ohel
wayabo'
le'ah
'ohel
me
wayese'
masa'
welo'
ha'amahot
setey
wbe'ohel
le'ah
wbe'ohel
ya'aqob
be'ohel
laban
wayabo'
Rachel’s
tent.
and entered
Leah’s
tent
Then he left
but he found
nothing.
maidservants,
of the two
and and then the tents
then Leah’s
tent,
into Jacob’s
tent,
So Laban
went

31-33. And Laban went into Jacob's tent, and into Leah's tent, and into the two maidservants' tents; but he found them not. Then went he out of Leah's tent, and entered into Rachel's tent.

gen 31:34

מָצָֽאוְלֹ֥אהָאֹ֖הֶלכָּלאֶתלָבָ֛ןוַיְמַשֵּׁ֥שׁעֲלֵיהֶ֑םוַתֵּ֣שֶׁבהַגָּמָ֖לבְּכַ֥רוַתְּשִׂמֵ֛םהַתְּרָפִ֗יםאֶתלָקְחָ֣הוְרָחֵ֞ל
masa'
welo'
ha'ohelh
kalh
'eth
labanh
wayemasesh
'aleyhemh
watesebh
hagamalh
bekarh
watesimemh
haterapiymh
'eth
laqehahh
werahelh
masa'
welo'
ha'ohel
kal
'et
laban
wayemases
'aleyhem
wateseb
hagamal
bekar
watesimem
haterapiym
'et
laqehah
werahel
but found
nothing.
in the tent
everything
And Laban
searched
on them.
and was sitting
of her camel,
them in the saddlebag
put
Laban’s household idols,
had taken
Now Rachel

31-34. Now Rachel had taken the images, and put them in the camel's furniture, and sat upon them. And Laban searched all the tent, but found them not.

gen 31:35

הַתְּרָפִֽיםאֶתמָצָ֖אוְלֹ֥אלִ֑יוַיְחַפֵּ֕שׂנָשִׁ֖יםכִּידֶ֥רֶךְפָּנֶ֔יךָמִלָק֣וּםאוּכַל֙כִּ֣ילֹ֤ואאֲדֹנִ֔יבְּעֵינֵ֣ייִ֨חַר֙אַלאֶלאָבִ֗יהָוַתֹּ֣אמֶר
haterapiymh
'eth
masa'
welo'
liywayehapesh
nasiymh
kiydereke
paneyka
mi
laqwmh
'wkalh
kiylow'
'adoniyh
be'eyneyh
yiharh
'alh
'el'abiyha
wato'merh
haterapiym
'et
masa'
welo'
liywayehapes
nasiym
kiydereke
paneyka
mi
laqwm
'wkal
kiylow'
'adoniy
be'eyney
yihar
'al
'el'abiyha
wato'mer
the household idols.
find
but could not
So Laban searched,
for I am having my period.”
before you;
stand up
that I cannot
“Sir,
be angry
do not
to her father,
[Rachel] said

31-35. And she said to her father, Let it not displease my lord that I cannot rise up before thee; for the custom of women is upon me. And he searched but found not the images.

gen 31:36

אַחֲרָֽיכִּ֥ידָלַ֖קְתָּחַטָּאתִ֔ימַ֣הפִּשְׁעִי֙מַהלְלָבָ֔ןוַיֹּ֣אמֶריַעֲקֹב֙וַיַּ֤עַןבְּלָבָ֑ןוַיָּ֣רֶבלְיַעֲקֹ֖בוַיִּ֥חַר
'aharayh
kiydalaqeta
hata'tiyh
mahh
pise'iyh
mahh
lelabanh
wayo'merh
ya'aqobh
waya'anh
belabanh
wayarebh
leya'aqobh
wayiharh
'aharay
kiydalaqeta
hata'tiy
mah
pise'iy
mah
lelaban
wayo'mer
ya'aqob
waya'an
belaban
wayareb
leya'aqob
wayihar
me?
have you so hotly pursued
sin of mine
“For what
is my crime?”
“What
said.
he
Laban.
and challenged
Then Jacob
became incensed

31-36. And Jacob was wroth, and chode with Laban: and Jacob answered and said to Laban, What is my trespass? what is my sin, that thou hast so hotly pursued after me?

gen 31:37

שְׁנֵֽינוּבֵּ֥יןוְיֹוכִ֖יחוּוְאַחֶ֑יךָאַחַ֖ינֶ֥גֶדכֹּ֔השִׂ֣יםבֵיתֶ֔ךָכְּלֵיכֹּ֣למִמָּצָ֨אתָ֙מַהכֵּלַ֗יכָּלאֶתכִּֽימִשַּׁ֣שְׁתָּ
seneynwh
beynh
weyowkiyhwh
we'aheyka
'ahayh
negedh
kohh
siymh
beyteka
keleyh
kolh
mi
masa'ta
mahh
kelayh
kalh
'eth
kiymisaseta
seneynw
beyn
weyowkiyhw
we'aheyka
'ahay
neged
koh
siym
beyteka
keley
kol
mi
masa'ta
mah
kelay
kal
'et
kiymisaseta
the two of us.
between
that they may judge
and yours,
my brothers
before
it here
Put
that belongs to you?
anything
Have you found
my goods!
all
You have searched

31-37. Whereas thou hast searched all my stuff, what hast thou found of all thy household stuff? set it here before my brethren and thy brethren, that they may judge betwixt us both.

gen 31:38

אָכָֽלְתִּילֹ֥אצֹאנְךָ֖וְאֵילֵ֥ישִׁכֵּ֑לוּלֹ֣אוְעִזֶּ֖יךָרְחֵלֶ֥יךָעִמָּ֔ךְאָנֹכִי֙שָׁנָ֤העֶשְׂרִ֨יםזֶה֩
'akaletiyh
lo'
so'neka
we'eyleyh
sikelwh
lo'
we'izeyka
reheleyka
'imake
'anokiyh
sanahh
'eseriymh
zehh
'akaletiy
lo'
so'neka
we'eyley
sikelw
lo'
we'izeyka
reheleyka
'imake
'anokiy
sanah
'eseriym
zeh
eaten
nor have I
of your flock.
the rams
miscarried,
have not
and goats
Your sheep
been with
I have
years now.
twenty
you for

31-38. This twenty years have I been with thee; thy ewes and thy she goats have not cast their young, and the rams of thy flock have I not eaten.

gen 31:39

לָֽיְלָהוּגְנֻֽבְתִ֖ייֹ֔וםגְּנֻֽבְתִ֣יתְּבַקְשֶׁ֑נָּהיָּדִ֖ימִאֲחַטֶּ֔נָּהאֵלֶ֔יךָאָנֹכִ֣יהֵבֵ֣אתִילֹאטְרֵפָה֙
layelahh
wgenubetiyh
yowmh
genubetiyh
tebaqesenahh
yadiyh
mi
'ahatenahh
'eleyka'anokiyh
hebe'tiyh
lo'
terepahh
layelah
wgenubetiy
yowm
genubetiy
tebaqesenah
yadiy
mi
'ahatenah
'eleyka'anokiy
hebe'tiy
lo'
terepah
or night.
by day
for what was stolen
And you demanded
payment from me
bore the loss myself.
you I
bring
I did not
anything torn by wild beasts;

31-39. That which was torn of beasts I brought not unto thee; I bare the loss of it; of my hand didst thou require it, whether stolen by day, or stolen by night.

gen 31:40

עֵינָֽימֵֽשְׁנָתִ֖יוַתִּדַּ֥דבַּלָּ֑יְלָהוְקֶ֣רַחחֹ֖רֶבאֲכָלַ֥נִיבַיֹּ֛וםהָיִ֧יתִי
'eynayh
me
senatiyh
watidadh
balayelahh
weqerahh
horebh
'akalaniyh
bayowmh
hayiytiyh
'eynay
me
senatiy
watidad
balayelah
weqerah
horeb
'akalaniy
bayowm
hayiytiy
my eyes.
from
and sleep
fled
by night,
and the frost
the heat
consumed me
by day
As it was,

31-40. Thus I was; in the day the drought consumed me, and the frost by night; and my sleep departed from mine eyes.

gen 31:41

מֹנִֽיםעֲשֶׂ֥רֶתמַשְׂכֻּרְתִּ֖יאֶתוַתַּחֲלֵ֥ףבְּצֹאנֶ֑ךָשָׁנִ֖יםוְשֵׁ֥שׁבְנֹתֶ֔יךָבִּשְׁתֵּ֣ישָׁנָה֙עֶשְׂרֵ֤האַרְבַּֽעעֲבַדְתִּ֜יךָבְּבֵיתֶךָ֒שָׁנָה֮לִּ֞יעֶשְׂרִ֣יםזֶה
moniymh
'asereth
masekuretiyh
'eth
watahaleph
beso'neka
saniymh
wesesh
benoteyka
biseteyh
sanahh
'eserehh
'areba'
'abadetiyka
bebeyteka
sanahh
liy'eseriymh
zehh
moniym
'aseret
masekuretiy
'et
watahalep
beso'neka
saniym
weses
benoteyka
bisetey
sanah
'esereh
'areba'
'abadetiyka
bebeyteka
sanah
liy'eseriym
zeh
times!
ten
my wages
and you have changed
for your flocks—
years
and six
daughters
for your two
years
fourteen
I have served
in your household—
years
for twenty
Thus

31-41. Thus have I been twenty years in thy house; I served thee fourteen years for thy two daughters, and six years for thy cattle: and thou hast changed my wages ten times.

gen 31:42

אָֽמֶשׁוַיֹּ֥וכַחאֱלֹהִ֖יםרָאָ֥הכַּפַּ֛ייְגִ֧יעַוְאֶתעָנְיִ֞יאֶתשִׁלַּחְתָּ֑נִירֵיקָ֣םלִ֔יכִּ֥יעַתָּ֖ההָ֣יָהיִצְחָק֙וּפַ֤חַדאַבְרָהָ֜םאֱלֹהֵ֨יאָבִי֩לוּלֵ֡יאֱלֹהֵ֣י
'amesh
wayowkahh
'elohiymh
ra'ahh
kapayh
yegiy'a
we'eth
'aneyiyh
'eth
silahetaniyh
reyqamh
liykiy'atahh
hayahh
yisehaqh
wpahadh
'aberahamh
'eloheyh
'abiyh
lwley'eloheyh
'ames
wayowkah
'elohiym
ra'ah
kapay
yegiy'a
we'et
'aneyiy
'et
silahetaniy
reyqam
liykiy'atah
hayah
yisehaq
wpahad
'aberaham
'elohey
'abiy
lwley'elohey
and last night
He rendered judgment.”
But God
has seen
of my hands,
the toil
and and
my affliction
you would have sent me away
empty-handed.
surely by now
been with me,
by Isaac,
and the One Feared
of Abraham
the God
of my father,
had not If the God

31-42. Except the God of my father, the God of Abraham, and the fear of Isaac, had been with me, surely thou hadst sent me away now empty. God hath seen mine affliction and the labour of my hands, and rebuked thee yesternight.

gen 31:43

אֲשֶׁ֥ריָלָֽדוּאֹ֥ולִבְנֵיהֶ֖ןהַיֹּ֔וםלָאֵ֨לֶּה֙אֶֽעֱשֶׂ֤המָֽהוְלִבְנֹתַ֞ילִיה֑וּארֹאֶ֖האֲשֶׁראַתָּ֥הוְכֹ֛לצֹאנִ֔יוְהַצֹּ֣אןבָּנַי֙וְהַבָּנִ֤יםבְּנֹתַ֜יהַבָּנֹ֨ותאֶֽליַעֲקֹ֗בוַיֹּ֣אמֶרלָבָ֜ןוַיַּ֨עַן
'aseryaladwh
'owlibeneyhenh
hayowmh
la'elehh
'e'esehh
mahh
welibenotayh
liyhw'
ro'ehh
'aser'atahh
wekolh
so'niyh
wehaso'nh
banayh
wehabaniymh
benotayh
habanowth
'elya'aqobh
wayo'merh
labanh
waya'anh
'aseryaladw
'owlibeneyhen
hayowm
la'eleh
'e'eseh
mah
welibenotay
liyhw'
ro'eh
'aser'atah
wekol
so'niy
wehaso'n
banay
wehabaniym
benotay
habanowt
'elya'aqob
wayo'mer
laban
waya'an
they have borne?
of mine or of mine or the children
today
about these
can I do
Yet what
daughters
see is mine!
you
Everything
[are] my flocks!
and and [these] flocks
[are] my sons,
[these] sons
are my daughters,
“[These] daughters
Jacob,
But Laban
answered

31-43. And Laban answered and said unto Jacob, These daughters are my daughters, and these children are my children, and these cattle are my cattle, and all that thou seest is mine: and what can I do this day unto these my daughters, or unto their children which they have born?

gen 31:44

וּבֵינֶֽךָבֵּינִ֥ילְעֵ֖דוְהָיָ֥הוָאָ֑תָּהאֲנִ֣יבְרִ֖יתנִכְרְתָ֥הלְכָ֛הוְעַתָּ֗ה
wbeyneka
beyniyh
le'edh
wehayahh
wa'atahh
'aniyh
beriyth
nikeretahh
lekahh
we'atahh
wbeyneka
beyniy
le'ed
wehayah
wa'atah
'aniy
beriyt
nikeretah
lekah
we'atah
you and me.”
between
a witness
and let it serve as
you
and I,
a covenant,
let us make
Come
now,

31-44. Now therefore come thou, let us make a covenant, I and thou; and let it be for a witness between me and thee.

gen 31:45

מַצֵּבָֽהוַיְרִימֶ֖הָאָ֑בֶןיַעֲקֹ֖בוַיִּקַּ֥ח
masebahh
wayeriymeha
'abenh
ya'aqobh
wayiqahh
masebah
wayeriymeha
'aben
ya'aqob
wayiqah
as a pillar,
and set it up
a stone
So Jacob
picked out

31-45. And Jacob took a stone, and set it up for a pillar.

gen 31:46

הַגָּֽלעַלשָׁ֖םוַיֹּ֥אכְלוּגָ֑לוַיַּֽעֲשׂוּאֲבָנִ֖יםוַיִּקְח֥וּאֲבָנִ֔יםלִקְט֣וּלְאֶחָיו֙יַעֲקֹ֤בוַיֹּ֨אמֶר
hagalh
'alh
samh
wayo'kelwh
galh
waya'aswh
'abaniymh
wayiqehwh
'abaniymh
liqetwh
le'ehaywh
ya'aqobh
wayo'merh
hagal
'al
sam
wayo'kelw
gal
waya'asw
'abaniym
wayiqehw
'abaniym
liqetw
le'ehayw
ya'aqob
wayo'mer
the mound
by
and there
they ate.
a mound,
and made
stones
So they took
[some] stones.”
“Gather
to his relatives,
and [he]
said

31-46. And Jacob said unto his brethren, Gather stones; and they took stones, and made an heap: and they did eat there upon the heap.

gen 31:47

לֹ֖וגַּלְעֵֽדקָ֥רָאוְיַֽעֲקֹ֔בשָׂהֲדוּתָ֑איְגַ֖רלֹ֣ולָבָ֔ןוַיִּקְרָא
lowgale'edh
qara'
weya'aqobh
sahadwta'
yegarh
lowlabanh
wayiqera'
lowgale'ed
qara'
weya'aqob
sahadwta'
yegar
lowlaban
wayiqera'
Galeed.
called it
but Jacob
it Jegar-sahadutha,
Laban
named

31-47. And Laban called it Jegarsahadutha: but Jacob called it Galeed.

gen 31:48

גַּלְעֵֽדשְׁמֹ֖וקָרָאכֵּ֥ןעַלהַיֹּ֑וםוּבֵינְךָ֖בֵּינִ֥יעֵ֛דהַזֶּ֥ההַגַּ֨ללָבָ֔ןוַיֹּ֣אמֶר
gale'edh
semowh
qara'
kenh
'alh
hayowmh
wbeyneka
beyniyh
'edh
hazehh
hagalh
labanh
wayo'merh
gale'ed
semow
qara'
ken
'al
hayowm
wbeyneka
beyniy
'ed
hazeh
hagal
laban
wayo'mer
Galeed,
the place was called
Therefore
this day.”
and me
between you
is a witness
“This
mound
Then Laban
declared,

31-48. And Laban said, This heap is a witness between me and thee this day. Therefore was the name of it called Galeed;

gen 31:49

רֵעֵֽהוּמֵאִ֥ישׁכִּ֥ינִסָּתֵ֖רוּבֵינֶ֑ךָבֵּינִ֣ייְהוָ֖היִ֥צֶףאֲשֶׁ֣ראָמַ֔רוְהַמִּצְפָּה֙
re'ehwh
me
'iysh
kiynisaterh
wbeyneka
beyniyh
yehwahh
yiseph
'aser'amarh
wehamisepahh
re'ehw
me
'iys
kiynisater
wbeyneka
beyniy
yehwah
yisep
'aser'amar
wehamisepah
one another.
from
when we are absent
and me
between you
“May the LORD
keep watch
because he said,
and and also Mizpah,

31-49. And Mizpah; for he said, The LORD watch between me and thee, when we are absent one from another.

gen 31:50

וּבֵינֶֽךָבֵּינִ֥יעֵ֖דאֱלֹהִ֥יםרְאֵ֕העִמָּ֑נוּאִ֖ישׁאֵ֥יןבְּנֹתַ֔יעַלנָשִׁים֙וְאִםתִּקַּ֤חבְּנֹתַ֗יאֶתאִםתְּעַנֶּ֣ה
wbeyneka
beyniyh
'edh
'elohiymh
re'ehh
'imanwh
'iysh
'eynh
benotayh
'alh
nasiymh
we'imtiqahh
benotayh
'eth
'imte'anehh
wbeyneka
beyniy
'ed
'elohiym
re'eh
'imanw
'iys
'eyn
benotay
'al
nasiym
we'imtiqah
benotay
'et
'imte'aneh
between you and me.”
[is] witness
that God
remember
is with us,
one
although no
other
wives,
or take
my daughters
If you mistreat

31-50. If thou shalt afflict my daughters, or if thou shalt take other wives beside my daughters, no man is with us; see, God is witness betwixt me and thee.

gen 31:51

וּבֵינֶֽךָבֵּינִ֥יאֲשֶׁ֥ריָרִ֖יתִיהַמַצֵּבָ֔הוְהִנֵּה֙הַזֶּ֗ההַגַּ֣להִנֵּ֣הלְיַעֲקֹ֑בלָבָ֖ןוַיֹּ֥אמֶר
wbeyneka
beyniyh
'aseryariytiyh
hamasebahh
wehinehh
hazehh
hagalh
hinehh
leya'aqobh
labanh
wayo'merh
wbeyneka
beyniy
'aseryariytiy
hamasebah
wehineh
hazeh
hagal
hineh
leya'aqob
laban
wayo'mer
between you and me.
I have set up
and here is the pillar
the
mound,
“Here is
to Jacob,
Laban
also said

31-51. And Laban said to Jacob, Behold this heap, and behold this pillar, which I have cast betwixt me and thee:

gen 31:52

לְרָעָֽההַזֹּ֖אתהַמַּצֵּבָ֥הוְאֶתהַזֶּ֛ההַגַּ֥לאֵלַ֜יאֶתתַעֲבֹ֨רלֹאוְאִםאַ֠תָּההַזֶּ֔ההַגַּ֣לאֵלֶ֨יךָ֙אֶתאֶֽעֱבֹ֤רלֹֽאאִםאָ֗נִיהַמַּצֵּבָ֑הוְעֵדָ֖ההַזֶּ֔ההַגַּ֣לעֵ֚ד
lera'ahh
hazo'th
hamasebahh
we'eth
hazehh
hagalh
'elay'eth
ta'aborh
lo'
we'im'atahh
hazehh
hagalh
'eleyka'eth
'e'eborh
lo'
'im'aniyh
hamasebahh
we'edahh
hazehh
hagalh
'edh
lera'ah
hazo't
hamasebah
we'et
hazeh
hagal
'elay'et
ta'abor
lo'
we'im'atah
hazeh
hagal
'eleyka'et
'e'ebor
lo'
'im'aniy
hamasebah
we'edah
hazeh
hagal
'ed
to harm me.
and
pillar
this
mound
go past
will not
and and you
this
mound
to harm you, to harm you,
go past
will not
that I
and this pillar
is a witness,
This
mound
is a witness,

31-52. This heap be witness, and this pillar be witness, that I will not pass over this heap to thee, and that thou shalt not pass over this heap and this pillar unto me, for harm.

gen 31:53

יִצְחָֽקאָבִ֥יובְּפַ֖חַדיַעֲקֹ֔בוַיִּשָּׁבַ֣עאֲבִיהֶ֑םאֱלֹהֵ֖יבֵינֵ֔ינוּיִשְׁפְּט֣וּנָחֹור֙וֵֽאלֹהֵ֤יאַבְרָהָ֜םאֱלֹהֵ֨י
yisehaqh
'abiywh
bepahadh
ya'aqobh
wayisaba'
'abiyhemh
'eloheyh
beyneynwh
yisepetwh
nahowrh
we'loheyh
'aberahamh
'eloheyh
yisehaq
'abiyw
bepahad
ya'aqob
wayisaba'
'abiyhem
'elohey
beyneynw
yisepetw
nahowr
we'lohey
'aberaham
'elohey
Isaac.
by his father
by the One feared
So Jacob
swore
of their father,
the God
between us.”
judge
of Nahor,
and the God
of Abraham
May the God

31-53. The God of Abraham, and the God of Nahor, the God of their father, judge betwixt us. And Jacob sware by the fear of his father Isaac.

gen 31:54

בָּהָֽרוַיָּלִ֖ינוּלֶ֔חֶםוַיֹּ֣אכְלוּלָ֑חֶםלֶאֱכָללְאֶחָ֖יווַיִּקְרָ֥אבָּהָ֔רזֶ֨בַח֙יַעֲקֹ֥בוַיִּזְבַּ֨ח
baharh
wayaliynwh
lehemh
wayo'kelwh
lahemh
le'ekalh
le'ehaywh
wayiqera'
baharh
zebahh
ya'aqobh
wayizebahh
bahar
wayaliynw
lehem
wayo'kelw
lahem
le'ekal
le'ehayw
wayiqera'
bahar
zebah
ya'aqob
wayizebah
on the mountain.
they spent the night
And after they had eaten,
a meal.
to eat
his kinsmen
and invited
on the mountain
a sacrifice
Then Jacob
offered

31-54. Then Jacob offered sacrifice upon the mount, and called his brethren to eat bread: and they did eat bread, and tarried all night in the mount.

gen 31:55

לִמְקֹמֹֽולָבָ֖ןוַיָּ֥שָׁבוַיֵּ֛לֶךְאֶתְהֶ֑םוַיְבָ֣רֶךְוְלִבְנֹותָ֖יולְבָנָ֛יווַיְנַשֵּׁ֧קבַּבֹּ֗קֶרלָבָ֜ןוַיַּשְׁכֵּ֨ם
limeqomowh
labanh
wayasabh
wayeleke
'etehemh
wayebareke
welibenowtaywh
lebanaywh
wayenaseqh
baboqerh
labanh
wayasekemh
limeqomow
laban
wayasab
wayeleke
'etehem
wayebareke
welibenowtayw
lebanayw
wayenaseq
baboqer
laban
wayasekem
home.
Then [he]
to return
left
and blessed them.
and and daughters
his grandchildren
and kissed
Early the next morning,
Laban
got up

31-55. And early in the morning Laban rose up, and kissed his sons and his daughters, and blessed them: and Laban departed, and returned unto his place.